a. De leden worden pas bij de convocatie voor de Algemene Ledenvergadering geconfronteerd met bestuursvacatures b. Daardoor worden ze niet in de gelegenheid ge steld kandidaten voor te dragen. "Wij menen, dat de statuten van de Geschiedkun dige Kring ook hieromtrent wel een regeling zul 1 en bevatten" "Los daarvan lijkt het ons zinvol, wanneer af tredende bestuursleden niet eindeloos herkies baar zouden zijn". Als reactie van bestuurswege op de bezwaren om de Alg. Ledenvergadering in Huijbergen te houden, stelde de voorzi tter - dat door de heer J.Weyts al in 1977 dezelfde bezwa ren zijn kenbaar gemaakt; - dat hij (de voorzitter) hem toen had toegezegd die vergadering voortaan in Bergen op Zoom te doen pl aatsv i nden - dat in 1978 de Alg, Jaarvergadering gehouden werd in zaal "Den Ronden"; - dat daarna meerdere leden verzocht hebben toch maar weer in Huijbergen te vergaderen; - dat. het bestuur vanaf 1979 dus weer de Alg. Vergade ring in Huijbergen plande; maar dat dit i nderdaad in strijd is met de statuten. Het bestuur kan echter niet anders, gezien het over bekende Bergse-zalenprobleem. Vóór Huijbergen pleit: - het is gemakkelijk bereikbaar, nu een op de drie Nederlanders een auto heeft; - het biedt de leden altijd "nieuwigheidjes" op ten toonstel 1i ngsgebïed - het grijpt opmerkelijk minder in de portemonnee (zo wel in die van de leden, als in die van het bestuur) dan een zaal elders doet. "Daarom zou ik u het voorstel willen doen het artikel in de statuten, dat bepaalt dat de Alg. Ledenvergade ring in Bergen op Zoom gehouden moet worden, te schrap pen" Reacties van enkele leden. - Volgend jaar moet de vergadering een wijziging van de statuten worden voorgelegd. "Omdat we een vereni ging zijn van Stad én Land, moet het bewuste artikel niet geschrapt worden, maar vervangen worden door: de Alg. Ledenvergadering wordt gehouden binnen het Markiezaat". (Drs,W,Z1jp - "Een Alg. Ledenvergadering in Huijbergen garandeert altijd een grote opkomst. Dat kan van vergaderen in Bergen op Zoom niet gezegd worden. In 1978, in zaal "Den Ronden", was het aantal leden op twee handen te tellen", (dhrA.Visser - "De Indruk wordt gewekt, dat Bergen op Zoom als ver- gaderstad buitengesloten wordt: in plaats van Bergen op Zoom te promoten trekt men naar elders. Als Bergen op Zoom 'n nieuwe zaa1accomodate kan bieden, kiest het bestuur dan voor Bergen op Zoom"? (dhr .W A.van Ham.) (Voorzitter: "we zitten niet aan Huijbergen vast".) - "Het is ook geen goede zaak om ons vast te leggen". IrMvan Doorn - "Kan de voorzitter niet eens de wens van de vergade ring peilen, door de leden de vraag te stellen: wie is het er niet mee eens, dat we nu hier vergaderen"? (De voorzitter houdt de peiling: drie leden blijken het er niet mee eens te zijn.) Na nog wat over en weer debateren, kwam de heer v.d. Stoel met een voorstel ter afsluiting: "Volgend jaar (1983) vergaderen we conform de statuten in Bergen op Zoom; het bestuur biedt dan de leden wijziging van statuten aan". Dit voorstel wordt aangenomen. Als reactie van bestuurswege op de bezwaren bij de huidige wijze van bestuursverkiezing, brengt de voor zitter het volgende in: "De statuten bepalen, dat alléén het bestuur kandida ten voorstelt en dat de ledenvergadering vrij is deze al dan niet te accepteren. Daaruit volgt, dat de leden niet het recht hebben, om bij vacatures nieuwe be stuursleden voor te stellen. Ik veronderstel, dat het statuut aldus geformuleerd Is, om een goed, elkaar 1 1

Periodieken

De Waterschans | 1983 | | pagina 8