verstaand, werkteam samen te stellen. Van een einde loos zitting hebben in het bestuur is geen sprake; er is normaal verloop; er worden dan nieuwe bestuursleden aangezocht. Vaak moeten dat dan vakmensen zijn. Het bestuur zoekt die onder de leden, vraagt die en draagt ze dan de vergadering voor". Reacties van enkele leden. - "Het statuut dat het bestuur het recht geeft kandida ten voor te dragen en de ledenvergadering het recht geeft deze te benoemen, kan 'n vijftien jaar geleden 'n goed statuut zijn geweest, nu is het uit de tijd" - "De Kamer van Koophandel moet bekend zijn met de statuten; met de wijze van verkiezing en met de zit tingsduur van de bestuursleden. Dit statuut kan ze niet aanvaarden". Voorstel ter afsluiting: "Op de Algemene Ledenvergade ring 1983 te Bergen op Zoom, biedt het bestuur aan de leden een wijziging van de statuten inzake de bestuurs verkiezing aan". Dit voorstel wordt aangenomen. ad II. In het schrijven van de heer Jongmans vraagt deze het bestuur om op de Alg. Ledenvergadering de leden te vragen of zij geïnteresseerd zijn als stadsgïds van het V.V.V. te functioneren. De voorzitter leest het schrijven voor en beveelt de gedachten daaruit ten zeerste aan. Rondvraag In het financieel overzicht is sprake van gemeente-subsidies. Blijven die binnenkomen in 'n wat moeilijker tijd? Voorzitter: Niemand beter dan de wethouder van cultuur kan u daarover i nli chten. De heer v.d.Stoel: Alle subsidies zijn bevroren op de hoogte van I98I. Wat er in de toekomst mee zal gebeuren is nu nog niet duidelijk. Het zal, denk ik, wel meevallen. De stadswandeling (van Kolpings Zonen) wordt dit jaar nog ge houden op 30 april. Als 5 mei voor ieder 'n vrije dag wordt, zal de stadswandeling op die dag gaan plaatshebben. 12 Als het bestuur moeilijk zit met de organisatie van "Port be taald" wil ik die wel oplossen. (Bravo!) Overigens ben Ik van mening, dat ingekomen stukken eigenlijk na de verslagen behandeld moeten worden, (dhr.Th.Jansen Ik zou de heer Laane willen vragen, of er dit jaar totaal geen kans is op een tweedaagse excursie? De heer Laane: "Nu nog niet. Ik ben nu teveel bezet. Komt misschien nog wel". De voorzitter sluit het zakelijke deel van de vergadering. DE JUBILEA VAN TWEE MARKIEZAATSDORPEN GEVIERD. (W.A.van Ham.) Het jaar 1982 zal voor Noord-Brabant bekend blijven als het jaar van de jubilea. Niet van sommige personen en instellin gen, maar van enige gemeenten. Eindhoven vierde het feit, dat aan de plaats 750 jaar geleden stadsrechten werden verleend; Sint Oedenrode verkreeg evenlang geleden vrijheidsrechten, terwijl Wouw (minstens) zo lang bestaat en Hoeven een meer rond getal vierde, namelijk 700 jaar dorp. De laatste twee dorpen liggen in het voormalige Markiezaat van Bergen op Zoom, Daarmee houdt de overeenkomst zo ongeveer op. Niet alleen was Wouw groter en welvarender dan de grens plaats Hoeven, maar tijdens het oude bestel (toch maar even vijf van de zeven eeuwen bestaan!) was de machtstructuur daar heel anders dan elders in het Markiezaat. Te Wouw heerste de markies van Bergen op Zoom onbeperkt: het kasteel was tot aan de tachtigjarige oorlog zijn buitenver blijf en zijn gezin woonde er vrijwel steeds. De grond en al le rechten erop waren te Hoeven in handen van de abdij van Sint Bernaards te Hemiksem (thans te Bornem, B.) en zij stelde er ook de schout en andere bestuurders aan. De markies had slechts het oppergezag en het recht om zware misdadigers door zijn drossaard te laten grijpen en te doen berechten. Toch was er één overeenkomst: gemelde abdij bezat in beide dorpen het recht om geestelijken aan te stellen en de tienden op de oogst te innen. Daarmee was de zielzorg in hun handen en een belangrijke claim op de welvaart van de dorpen. Die overeenkomst gold slechts tot 1561 toen de bisschop van Ant werpen de abdij te Hoeven als lokaalheer opvolgde. Men ziet: de toestand was ingewikkeld genoeg om iets meer over beide 13

Periodieken

De Waterschans | 1983 | | pagina 9