vertrouwen in mij gesteld. Een bijzonder genoegen deed het mij u te mogen begeleiden bij zovele excursies. Daar wil ik me in het vervolg op toeleggen; dan heb ik meteen een taakje in het bestuur. Bij deze woorden wil ik het graag laten.' Vervolgens vond de stemming van de nieuwe bestuursleden plaats. Bij acclamatie worden alleen voorgestelde leden gekozen t.w. - dhr. Bert van der Stoel, als voorzitter - dhr. Theo Jansen, als secre taris - dhr. drs. Geert van Aubel - dhr. Kees van Bekkum. De nieuw benoemde leden nemen hierop hun plaats aan de bestuurstafel in, terwijl de nieuwe voorzitter, ook namens de nieuw benoemde leden de vergadering bedankt voor het vertrouwen in hen gesteld. 'Ik hoop dit dus niet te beschamen', zei hij. Uitreiking oorkonden 12,5 jaar trouw lid. Als eerste daad overhandigt de voorzitter de oorkonden aan onze trouwe leden. Vijf personen kwamen hiervoor dit jaar in aan merking. Rondvraag. Het bestuur wordt er opmerk zaam op gemaakt, dat dhr. De Mooy een monografie gereed heeft. Deze handelt over de relaties tussen kerk en gemeenschap te Bergen op Zoom in de 18e eeuw. Vraag over de excursie. 'Komt eraan' zei de voorzitter. Vraag over actie tot behoud van de getijdewatermolen: "In deze tijd van een krappe geldbuidel is er weinig over te zeggen; het gebouw is, zoals men het noemt "geconserveerd" en wacht op betere tijden wat de financiën betreft. Mogelijk kan er uit de leden een commissie benoemd worden.' Hierna sluit de voorzitter onder dankzegging aan alle aan wezigen de vergadering. Theo Jansen, secretaris. Opgravingen; Leden van de archeologische werkgroep 'In de Scherminckel' hebben enkele maanden geleden in de Zuid-Molenstraat op gravingen verricht. Na dagen en weken van spitten, zeven, borstelen werden in de grond sporen aangetroffen van een mogelijk zeer oude be woning. Aangetroffen werden een aarden walletje (mogelijk ter bescherming van een daar ge legen akkertje) en diverse grond sporen van paalgaten, welke op bebouwing kunnen wijzen. Volgens een plaatselijk dagblad zou het een en ander wijzen op mogelijk de oudste bebouwing van Bergen op Zoom, gesproken werd over een boerderijtje met een omwald akkertje (mogelijk tegen het toen veelvuldig voor komende stuifzand) uit de 10e eeuw. Wij hopen u hierover meer te vertellen in een van de volgende Waterschansen. Aardewerk 'de Kaf Eind 1982 was het museum 'het Markiezenhof in de gelegenheid door aankoop een groot aantal stuks sieraardewerk in Jugend stil te verwerven van de bekende plaatselijke pottenbakkerij 'de Kaf uit het begin van deze eeuw. Dat betekende een belangrijke uitbreiding van de Katcollectie, waarvan de kern reeds in de twintiger jaren na de liquidatie van deze pottenbakkerij in het bezit van het museum gekomen was. De basiscollectie is in de loop der jaren door incidentele aankopen en schenkingen verder uit gebreid. Bij de nieuwe aanwinst zitten heel wat typen aardewerk, waar van zich nog geen exemplaren in de museumcollectie bevonden. Thans staat tot begin 1983 de gehele aardewerkcollectie van pottenbakkerij 'de Kaf opgesteld in een aantal vitrines op de pottenzolder. 16 Wetenswaardigheden Dat er volgende maand een monografie (uitgave van onze Kring) uitkomt getiteld 'Om de vruchten van Gods Berg'. Het handelt over de conflicten binnen de Bergse Kerkgenoot schappen in de 18e eeuw. Deze monografie is geschreven door ons gewaardeerd lid de heer Drs. Ch. de Mooy. In een buurgemeente van onze goede Markiezenstad is een tapperij geopend onder de wel luidende naam 'de Idioot'. Dit zal wel niet de historische naam zijn van het pand, alhoewel de middeleeuwer met de naam geving van de panden ook wel uit de weg kon. Wat dacht U van 'de Mesthoop' en 'de Strontpot' te 's-Hertogenbosch? Trouwens, in de Potterstraat is ook een café met een lichtelijk uitzonderlijke naam nl. 'de Puinhoop'. In het door de Stichting Stads herstel gerestaureerde pand 'In de Draeck', Lievevrouwestraat 43 is sinds kort een galerie ge vestigd. Elke maand worden de exposi ties gewisseld, zodat dus steeds een andere kunstenaar aan bod komt. De exposities zijn vrij toegankelijk en u kunt dan met een twee vliegen in een klap slaan, door tevens acht te slaan op de constructie en indeling van het pand. De winkelfunctie van vroeger is hier nog duidelijk herkenbaar. Lijst nog voorradige boeken: Bestel letter prijs A Studies uit Bergen op Zoom - 1 uitverkocht B Studies uit Bergen op Zoom - 2 32,50 C Studies uit Bergen op Zoom - 3 32,50 D Het kleine hof a/d Goudenbloemstraat ƒ12,50 E Bergen op Zoom in kaart gebracht 17,50 F De Sint Jacobskapel a/d vismarkt uitverkocht G Huizen Draeck en Scherminckel ƒ15,00 H Studies uit Bergen op Zoom - 4 32,50 I De Bergse vastenavond voor 1940 17,50 Bestellingen bij penningmeester middels storting bij bank of giro (gegevens binnenzijde kaft) met vermelding van de bestelletter.

Periodieken

De Waterschans | 1983 | | pagina 10