de dijk van het industrieterrein Noordland en het bouwen van nieuwe huizen in feite niet meer dan een merkwaardige onregel matigheid in het tracé van de Bandijk. Mocht men ooit besluiten, de grachten te herstellen en nog enige andere conserverende maatregelen te nemen, dan kan het cultuur historische karakter van dit voormalige vestingwerk toch weer voldoende tot zijn recht komen. Willem van Ham De Waterschans te Bergen op Zoom door Bonaventura Peters 2e kwart 17e eeuw Vogelvluchtperspectief v.d. havenmonding met de Waterschans Zuijdt Schans 4 BELANGRIJK! LEZINGEN EN EXCURSIES! Het bestuur heeft voor de komende maanden een aantal sprekers bereid gevonden een lezing voor onze kringleden te verzorgen. U gelieve van de data goede nota te nemen (s.v.p. in uw agenda of kalender noteren) daar i.v.m. de hoge kosten wij U geen herinneringen kunnen toe zenden. De eerste lezing zal plaatsvinden in de grote zaal van Hotel 'de Draak', Grote Markt te Bergen op Zoom, aanvang te 20.00 uur precies, op woensdag 19 oktober. Onder de titel 'Doctors, Chirurgijns en ziekten indeoude tijd'. Spreker is de rustend longarts dhr. L.C.J.M. Knitel uit Breda. Zoals de titel al aangeeft zal deze amusante en onderhoudende spreker U een blik gunnen op de geneeskunde en haar ingrepen vanaf de vroegste tijden tot 1900. Een miniexcursie is er naar het huis 'het Hof van Gelder' gelegen op de Vischmarkt hoek Hofstraat. Onder leiding van dhr. J. Weijts Jr. en wel op zondag 23 oktober 1983, aanvang te 12.00 uur. 'Het Hof van Gelder' wordt op dit moment gerestaureerd door de stichting Stadsherstel (zie voor verdere gegevens het artikel in deze Waterschans van de hand van de restauratiearchitect de heer J. Weijts Jr.). De mogelijkheid is niet uit gesloten dat nog een ander reeds gerestaureerd pand (weliswaar bewoond) bezocht kan worden, mocht dit zo zijn, dan merken de deelnemers aan deze mini- excursie het automatisch. De tweede lezing is gepland op woensdag 9 november, wederom in de grote zaal van Hotel 'de Draak', Grote Markt te Bergen op Zoom, aanvang te 20.00 uur. Op deze avond zal dhr. Jean Bergé, reeds jaren bestuurslid van de heemkundige kring Breda, U een lezing aanbieden onder de titel 'Van pruikentijd tot de Roaring Twenties'. Deze lezing behandelt de mode, zowel dames als heren, door de eeuwen heen. De heer Bergé is bereid gevonden een aantal originele kledingstukken en assesoires uit zijn historische verzameling mee te brengen. Gezien de contacten welke wij reeds met dhr. Bergé mochten hebben kunt U er verzekerd van zijn, deze avond een spreker te ontmoeten die de ware liefde van zijn vak (mode man) niet onder stoelen of banken steekt of, om in modetermen te blijven, U het naadje van de kous zal laten zien en horen. De volgende lezing zal plaats vinden inde decembermaand,en wel op woensdagavond de 14e, ook weer om 20.00 uur in hotel "De Draak" aan de Grote Markt. Hier is de spreker dhr. W.J.M. Leiderietz, hoofd voorlichting, representatie en archief van de N.V. Brabantse Buurtspoor en autodiensten B.B.A. te Breda, welke u een lezing zal aanbieden onder de titel "De Tramwegen van Noord-Brabant". Deze uiter aard zeer deskundige sprekerzal met een unieke diaserie de vervoersproblemen belichten in de provincie Noord-Brabant, toegespitst natuurlijk op ons eigen leefgebied, westelijk Noord-Brabant. Uiteraard zal in afwijking met de titel ook het autobusvervoer en zijn lijnen behandeld worden.

Periodieken

De Waterschans | 1983 | | pagina 4