verdiepings- en zolderbalklaag, wel deels geblakerd door de brand. De overige balken en de kappen zijn kort na 1658 aangebracht. De gevels zijn geheel in baksteen opgetrokken. In de voorgevel zijn er (nog) geen sporen van ont- lastingsbogen boven de vensters aangetroffen. Op de hoek zijn er witte kalkstenen hoekblokken ingewerkt. In de zijgevel zijn diverse bogen zichtbaar, waar van een boven een vroegere deuropening met geprofilerde neggingen en een boven een vroegere kelderingang. De schade, aangericht aan het dak door een voorjaarsstorm, was voor Stadsherstel aanleiding om met een gedeelte van de restauratie te beginnen. Inmid dels zijn de kappen en de zolder balklagen geheel gerestaureerd. Zodra de benodigde subsidies toegekend zijn, is het de bedoeling de restauraties te voltooien. Er is daarbij voorzien in het maken van vijf vrij kleinere woningen, die door Stadsherstel verhuurd zullen gaan worden. Jan Weijts Wetenswaardigheid Het pand 'De Grote Kraanvogel' aan de Grote Markt (voorheen kapsalon) krijgt een horeca- bestemming, de nieuwe uitbater zal deze oude naam weer in ere herstellen De monumentale gang en de plafonds evenals de in 1883 geplaatste voorgevel blijven bij deze functie- verandering intact. Het is niet uitgesloten dat ook het pand 'De Rode Leeuw' ook genoemd 'Het Bijltje' (voorheen juwelier Andriessen), ook een horecabestemming krijgt. Restauratienieuws. Juist als de overige bouw- aktiviteiten is ook de restauratie van kleinere monumenten in onze stad niet aan de recessie ontsnapt. Tot stilstand is het gelukkig toch niet gekomen. In 1983 zijn de restauraties van de huizen 'de Pauwe' en 'de Blauwe Kuijpe', Blauwehandstraat 37 en 35 opgeleverd. Het initiatief daartoe was genomen door Stadsherstel. In samenhang daarmee werden achter 'de Pauwe' aan de Geweldigerstraat twee nieuwe aangepaste woningen gebouwd, waarmee de gehele hoek Blauwehandstraat - Geweldigerstraat weer een gezonde aanblik biedt. In 1983 is de restauratie van de voorgevel van 'Cronenburg', Noordzijde Haven 58 gereed gekomen, evenals die van het westelijk gedeelte van het Handelshuis der Engelse Natie, Engelsestraat 27. In het vorige jaar is de eerste fase van de restauratie van 'de Borse', Grote Markt 36, als uitbreiding van Hotel de Draak voltooid. De verwachtingen voor het herstel van onze binnenstad zijn voor de komende jaren wat gunstiger, omdat vanaf 1983 steeds per jaar een restauratiesubsidie beschik baar is voor vijf 'woonhuis monumenten', waartoe ook de bedrijfsmatig gebruikte te reke nen vallen. De zekerheid omtrent het verkrijgen van subsidies is daarmee voor restaurerende in stellingen en particulieren aan wezig, iets waar we in de voorafgaande periode niet op konden bogen. In de maand augustus van dit jaar, zijn bij graafwerkzaam heden aan de van Dedemstraat, hoek Burgemeester van Hasselt straat resten van het oude vestingwerk 'Menno van Coe- hoorn' tevoorschijn gekomen. Wist u dat uw buurman/-vrouw nog geen lid is van de Geschied kundige Kring? Maar het best wil worden indien u het hem/haar vraagt? Inmiddels is het leden bestand sinds de algemene jaar vergadering al toegenomen met nieuwe leden. 8 Samenvattend verslag van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 28 maart 1983, in het gebouw 'Eigen Haard' te Bergen op Zoom. Aanwezig 48 leden. hoe Sterck' en de monografie 'De Bergse Vastenavond voor 1940'. Openingswoord van de Voor zitter. 'Gaarne begin ik deze vergade ring met u allen welkom te heten. Allereerst wil ik graag, zonder al te veel namen te noemen, mijn medebestuursleden danken, voor de vele krachten die zij het afgelopen jaar aan onze vereni ging hebben gegeven. Onze secretaris zal hedenavond, helaas voor de laatste maal, u het overzicht verschaffen van de activiteiten die het gevolg waren van die krachtsinspanningen. Dankzij de activiteiten van de leden, en in het bijzonder van dhr. H. van Niftrik (heden wegens een langdurige ziekte verhin derd), dhr. J. van Gastel en dhr. C. van Bekkum is onze Kring, ondanks diverse bedankjes, wel ke o.a. hun oorzaak vinden in de minder gunstige economische omstandigheden, gegroeid van 303 naar 337 leden, een groei van maar liefst 11,2%. Een speciaal woord van dank dien ik ook te richten aan dhr. Th. Jansen, die op ons verzoek een deel van het secretariaatswerk op zich heeft genomen. Plannen bestaan om dit jaar wederom een eendaagse excur sie te organiseren, en eveneens een miniexcursie naar de pas gerestaureerde molen 'De Twee Vrienden' te Nieuw Borgvliet. Voorts zullen wij trachten een aantal lezingen te organiseren. Op publicistisch gebied, mogen wij misschien rekenen op een monografie waarin het dagboek van de verzetstrijder Herman Leus wordt gepubliceerd; moge lijk ook een monografie naar aanleiding van de vondst van de kronieken van het voormalige Sint Anthonius-gesticht'. De voorzitter dankt ook dit jaar weer de redactiecommissie voor hun werkzaamheden over het afgelopen jaar, terwijl de heren W. van Ham en C. Vanwesen- beeck een pluim op hun hoed gespeld krijgen voor het ver zorgen van de studie 'Merck toch Jaarverslag van de Secretaris, over 1982. 'Het verenigingsjaar 1982, waarop we nu nog even terugkijken, had zoals bijna alle zaken, 'n positieve en 'n wat negatieve kant. Onder de positieve dingen mag het verschijnen van deel IV van onze studies uit Bergen op Zoom als eerste worden genoemd; en dit temeer wanneer we bedenken dat in het tijdsbestek van 'n anderhalf jaar we u drie uitgaven konden aanbieden: - Bergen op Zoom in kaart gebracht (eind 1981) - Merck toch hoe Sterck (medio 1982) - De Bergse Vastenavond (jan. 1983) Ook de excursie, die ons ditmaal naar Gouda en Oudewater voer de, werd door de deelneemsters en deelnemers eraan, als zeer geslaagd ervaren. Waar het de lezingen betreft, merken we naast het positieve een wat negatief aspect. Goed waren de sprekers over 'de Brabantse Kastelen' en 'De Laat-Midoel- eeuwse Kerkmuziek te Bergen op Zoom', maar op slot van zake bleef het aantal tot deze twee beperkt. Het, na lange tijd van wegblijven, weer verschijnen van 'De Water schans' zult u een gelukkig feit hebben gevonden, maar mis schien met iets van de gevoelens van James - onze trouwe butler - die uit het bijna lege doosje het laatste snoepje kreeg. Nu verwacht u misschien, dat de neergaande spiraal door zal gaan in de laatste mededeling, die ik u moet doen. Gelukkig is dat niet zo, want het ledental van onze Kring steeg dit jaar met bijna 12%, van 303 naar 337 betalende leden.' De Voorzitter dankt hierop de secretaris voor dit laatste jaar verslag van zijn hand, dat in kwaliteit beslist niet onderdoet met de 14 vorige jaarverslagen, die uitzijn vaardige pen vloeiden. 9

Periodieken

De Waterschans | 1983 | | pagina 6