Financieel verslag van de Penningmeester over het jaar 1982. Het financieel beleid is erop gericht de financiële positie van onze Kring zoveel mogelijk te versterken en te stabiliseren. De doelstelling is een zodanig re serve te vormen dat Studies, zodra zij gereed zijn zonder financieel bezwaar direct uit gegeven kunnen worden; met andere woorden de uitgifte van Studies niet afhankelijk te doen zijn van de uitkomsten van een bepaald verenigingsjaar. Een be langrijke bijdrage daartoe vormt verbreding van de basis; dat wil zeggen vergroting van het leden tal. Deze doelstelling is afge lopen jaar zeer zeker bereikt. Daardoor kan gesteld worden, dat onze financiële situatie met terdaad is verstevigd. Bovendien hadden wij het voordeel van het gemeentebestuur van Bergen op Zoom een extra subsidie te mogen ontvangen van 500,-. Hoewel wij hopen dat zulks voor ons belangrijk werk ten behoeve van stad en land van Bergen op Zoom niet zal geschieden, moe ten wij er toch rekening mee houden, dat de overheid even tueel op subsidies zal gaan be snoeien. Wij hebben rekening houdende met een verder voortschrijdende groei van onze vereniging een sluitende begroting voor 1984 kunnen opstellen, zonder naar het middel van contributie verhoging te hebben moeten grijpen, dat wij nu reeds twee jaar achter elkaar wel hebben moeten hanteren. Dankbaar moeten wij zijn voor dat deel van onze leden dat steeds weer méér dan de minimum-contributie betaald. Zij vormen een niet weg te denken steun voor onze financiële positie. Ook onze begunstigers zijn wij bijzondere dank ver schuldigd. Uit het rekord-bedrag van hun donaties - 3475 aan bijdragen ten behoeve van uit gifte van Studies deel 4 - blijkt hoezeer ons werk door de gemeenschap wordt gewaar deerd. Wij rekenen erop dat deze trend zich in de toekomst zal voortzetten. Ten slotte een dankwoord aan alle leden die zo prompt hun contributie betalen en daardoor mijn werk vergemakkelijken. Jammer dat er altijd nog een klein aantal is - op het moment van het opmaken van dit verslag nog 14 - die herhaaldelijk herinnerd moeten worden aan hun verplichting tijdig contri butie te betalen. Verslag kascommissie over 1982. De kascommissie voor het boek jaar 1982 bestaande uit J.M.M. Verhees-Suijkerbuijk en M.C. Verhees, hebben na volledige inzage van de boeken der Geschiedkundige Kring van stad en land Bergen op Zoom vastgesteld, dat dhr. J.W.A. van Gastel met grote nauwgezetheid de inkomende en uitgaande middelen heeft beheerd en geregistreerd. Uit alle gegevens blijkt, dat de administratie zodanig is in te zien. dat deze voor een ieder overzichtelijk en duidelijk is. Er Er wordt uitgekomen op een I i q u i d it e i ts posi t i e van 30.075,55. Op grond van haar juist en betrouwbaar gevonden gege vens stellen wij als kascommissie de Algemene Ledenvergadering voor. de penningmeester dhr. J.W.A. van Gastel voor zijn beheer en verantwoording over het boekjaar 1982 zonder enig voorbehoud decharge te verlenen. Bergen op Zoom, 28 maart 1983 J.M.M. Verhees-Suijkerbuijk, M.C. Verhees De voorzitter dankt, namens de leden de penningmeester voor het degelijke en overzichtelijke verslag, vooral ook voor de gezondheidszorg voor onze financiën. 10 Jaar 1982 Omschrijving Rekening van baten en lasten Baten Lasten Contributies Gemeente subsidies Rente Inkomsten aktiviteiten Inkomsten Studies a. donaties b. verkoop studies 11. Bestuurskosten 12. Aktiviteiten 13. Studies Mini Waterschans Propagandakosten Vergaderkosten Ledenadministratie Lidmaatschappen Batig saldo 1982 14. 15. 16. 17. 1? 9810,00 2765,65 1204,39 2081,00 3475,00 5162,50 24498,54 113T50 4530,64 15969,87 815,14 324,60 323,03 157,00 23251,78 1246,76 24498,54 24498,54 Begroting voor het jaar 1984 Omschrijving 1. Contributies 2. Gemeente subsidies 3. Rente 4. Inkomsten aktiviteiten 5. Inkomsten Studies a. donaties b. verkoop studies 11. Bestuurskosten 12. Aktiviteiten 13. Studies 14. Mini Waterschans 15. Propagandakosten 16. Vergaderkosten 17. Ledenadministratie 18. Lidmaatschappen 19. Commissies en Werkgroepen Inkomsten Uitgaven 10.900 2.300 1.200 4.200 2.000 5.000 1.600 7.500 10.000 4.000 1.100 400 400 200 400 25.600 25.600 Benoeming Kascommissie 1983. Na de oude kascommissie bedankt te hebben, wordt de nieuwe kascommissie gefor meerd. Deze zal voor 1983 be staan uit de heren: - R. Verhees - Drs. W. Zijp - C. ten Wolde als 1e reserve Voorstel tot het wijzigen van de statuten. Als voorstellen tot het wijzigen van de statuten komen aan de orde: A. Voortaan de algemene jaarvergadering te doen plaatsvinden binnen de grenzen van het Markiezaat van Bergen op Zoom. 11

Periodieken

De Waterschans | 1983 | | pagina 7