B. De leden het recht te geven, 10 dagen vóór de algemene ledenvergadering bestuurs- candidaten voor te dragen. C. De leden van het dagelijks bestuur in functie te doen kiezen. Het punt onder de letter A. genoemd wordt met 3 stemmen tegen aangenomen. De punten genoemd onder de letters B. en C. worden door de te vormen statutencommissie als huiswerk medegenomen. Hierna wordt de commissie tot het wijzigen van de statuten geformeerd; deze zal bestaan uit de volgende heren: - Mr. B. van Tuijn - C. Vanwesenbeeck - L. Weijs - C. van Bekkum De commissie zal de voorstellen tot wijziging van de statuten aan de leden kenbaarmaken, voor of tijdens de algemene jaarver gadering in 1984, waarna deze besproken en eventueel tijdens die vergadering aangenomen kunnen worden. Bestuursverkiezing. De voorzitter: 'Alvorens aan de verkiezing van de nieuwe bestuursleden te beginnen, rust op mij als voorzitter van onze Kring, de droeve plicht afscheid te nemen van een tweetal bestuursleden. Allereerst Ed van Bladel, die van maart 1969 af (dus 14 jaar lang) zijn beste krachten aan ons bestuur gegeven heeft. Hij is een van de werkers van het eerste uur en lid vanaf 16 november 1967, de datum waarop onze Kring on-officieel startte. Op 1 januari 1968 (dus V/2 maand daarna) telde onze Kring 76 leden, dat is 22,5% van het huidige ledenaantal. De groei in de afgelopen 15 jaar was dus 331,5%. Beste Ed, jij bent als bestuurslid gekozen op de jaarvergadering van 1969, derhalve 14 jaar geleden. In die 14 jaar hebben wij je leren kennen als een beschei den en voorzichtig persoon, die op het juiste moment met een wijs woord te voorschijn kon komen. Wij hebben daar menigmaal ons profijt mee kunnen doen. Voorts zal ons je grenzeloze gastvrijheid bij blijven, die je ook weer in alle bescheidenheid verleende aan de talrijke bestuursvergade ringen die wij bij jou thuis mochten houden. Jij stond bovendien altijd klaar als wij een beroep op je moesten doen. Wij denken dan in het bijzonder aan het bezorgen van publicaties bij onze leden en de opslag van de overgebleven publicaties, waarvoor je altijd royaal ruimte beschikbaar stelde. Beste Ed, wij willen onze dank gaarne omzetten in een blijvende herinnering aan de vriendschap die je ons in die 14 jaar gegeven hebt.' Hierna overhandigde de voorzitter een prachtige litho in lijst, vervaardigd door de te Bergen op Zoom woonachtige kunstenaar de heer A.K. Weysters. Daarna ging de voorzitter verder met de volgende afscheidsrede. Thans ga ik over tot de zwaarste opgave van deze avond. Beste Alberik. Als men nadenkt over het feit dat je de afgelopen 15 jaar, 4 maanden en 12 dagen deel uitmaakte van het dagelijks bestuur van onze Kring, dan schieten woorden tekort om je verdiensten te schetsen. Niettemin wil ik toch een poging wagen, alhoewel ik bij voorbaat weet dat die onvoldoende zal zijn. Beste Alberik. Omdat jij van het begin af secretaris en de eerste tijd secretarispenningmeester bent geweest, n.l. van 16 november 1967 af, is er geen bestuurder die zoveel heeft bijgedragen tot de opkomst en bloei van onze Kring. In alle bescheidenheid die maar mogelijk is, heb je jarenlang alle in- en uitgaande post verzorgd. In het bijzonder denken we dan aan de verzorging van de vele miniwaterschansen, de fraaie uitnodigingen voor de lezingen en het uniek uitgevoerde documentatiemateriaal voor grote en mini excursies. Jij deed dit alles met een enorm vaardige pen; stuk voor stuk leverde jij fijnzinnige en artistiek uiterst goed verzorgde werk stukken. Die fijnzinnigheid uitte zich ook in een niet te evenaren, een unieke schrijfstijl die steeds ieders bewondering afdwong. In In het bijzonder hebben we je leren ken- leren kennen als een echte christen in de ware zin des 12 13

Periodieken

De Waterschans | 1983 | | pagina 8