14 woords, ver van alle farizeïsme Een tragisch aspect in je afscheid als secretaris van de Kring vinden wij, dat het afscheid niet kon plaatsvinden in het Poort gebouw te Huijbergen, want dat is juist een monument waarvoor jij de grondslag voor de res tauratie hebt gelegd. Stad en Land kan u ook daarvoor zeer dankbaar zijn. Het moge een troost voor u zijn dat uw geest ver boven het formalisme verheven is, waardoor uw afscheid niet in het Poortgebouw kon plaats vinden.' Hierna overhandigde de voorzitter de scheidende secretaris ook een litho in lijst, en een waar kunststuk n.l. een ge-, caligrafeerde oorkonde in kleur en bladgoud, ook in lijst, waarop vermeld, 'dat de vergadering van heden de heer Alberik van Rijckevorsel tot Erelid van onze Kring heeft benoemd'. Ook deze schitterende oorkonde had weer vele avonden werk gekost door de heer A.K. Weysters. De voorzitter overhandigde ook nog een persoonlijk cadeau in vloeibare vorm, voor zoals hij zei 'de 15 jaren lief en leed gedeeld hebbende'. Voordat de bestuursverkiezing plaats vindt, maakt de voorzitter de vergadering bekend, 'dat hij gezien zijn gezondheidstoestand het raadzaam acht, de voorzittershamer per heden neer te leggen.' Een grote verslagen heid en stilte in de zaal accen tueerde deze, voor alle aanwezigen zo plotselinge, mededeling. Als pleister op de wonde is onze voorzitter echter wel bereid om nog zitting te nemen in het bestuur, om ook de nieuw te benomen voorzitter nog met raad en daad bij te staan. Hierna vraagt onze penning meester de heer J. van Gastel het woord, als enig overgebleven lid van het dagelijks bestuur zal hij onze voorzitter uitluiden. 'In overleg met Letha Joosen ben ik verplicht enkele woorden tot jete richten, Miel. Zoöven heb jetwee prachtige leden uitgeluid, en daardoor dreigde je, zoals ze zeggen "tussen de wal en het schip" te geraken. Ik kan jouw verhaal herhalen, maar achter de schermen heb ik vernomen, dat je vanaf het eerste uur ook bij de Kring geweest bent. Al vlug werd je voorzitter. Dat is niet zo belangrijk, belangrijker waren jouw verdiensten voor onze Kring. Veel groei zat er aanvankelijk niet niet in; je hebt de zaken grondig ter hand genomen. Je politieke functie had niets met de Kring te maken, maar je rustige manier van luisteren en werken en je wijze leiding hebben groei tot stand gebracht, en ook subsidie. We mogen ons gelukkig prijzen, dat we zo'n voorzitter hebben ge had. Je hebt het klaar weten te spelen, dat ik penningmeester werd, op conditie dat als jij weg ging, ik ook op zou stappen. Ik wil jou en de Kring dat niet aan doen, uit waardering voor jou. Namens bestuur en leden wil ik je dan ook hartelijk danken, blij dat je nog even bestuurslid blijft, want we kunnen je know-how niet missen. Een afsluiting van een tijdperk; een mijlpaal! Een attentie voor het vele belangrijke werk wat je gedaan hebt, mag ik je nu aanbieden namens de Kring waar je zovele vrienden hebt.' Hierna overhandigde de pen ningmeester de scheidende voorzitter een litho met afbeelding van een gedeelte van het stadhuis van Bergen op Zoom, wederom van onze vaste leverancier de heer A. Weysters. De nu ex-voorzitter spreekt nog een dankwoord: 'Ik had gehoopt met stille trom te vertrekken, maar nu dat niet gelukt is, moet ik nog even kwijt, dat ik met de bestuursleden erg prettig heb kunnen samen werken. Er was nooit enig ver schil van mening, die tot ruzie leidde. Alle lof kan ik afwentelen naar hen, want een voorzitter heeft niets te doen! Voorts dank ik alle leden voor het 15

Periodieken

De Waterschans | 1983 | | pagina 9