V v\/\/WW^ OM F Bo?) Vhr B afb. A Bergen op Zooms aardewerk; melktest(a), schotel (b), kachelpan(c) en een met slib versierde ka merpond) NOTEN. 1. Afbeelding 2 is een reconstructie van de situatie voor 1926 met behulp van teke ningen, behorend bij de bouwvergunningen van 18-2-1825 (nr. 72) en van 3-2- 1981 (nr. 35). Beide vergunningen hebben betrekking op een ingrijpende wijzi ging, t.w. vergroting met een aanbouw en aansluiting op de riolering in 1926 en algehele renovatie in 1981. Met "K" wordt op de tekening een kast aangeduid, binnen de halfsteense fundering daarvan bevond zich het afvalputje. 2. Kadastrale legger gemeente Bergen op Zoom nr. 1196, volgnummer 14, sectie G, nummer 2042. 3. Destijds aangeduid als H41h. 4. Respectievelijk de kadastrale leggers 3558, 5400, 17019 èn 17315, 6377, 20502 en 22142, sedert 1948 kadastraal bekend onder sectie G, nummer 4307. 5. Voldoende vergelijkingsmateriaal is permanent opgesteld in het gemeentemu seum van Bergen op Zoom "Het Markiezenhof". 6. A. Polling, (blindmerk 5b op pagina 12-13), MAASTRICHTSE CERAMIEK, MERKEN EN DATERINGEN, Lochem 1980. 7. Bevolkingsregister Bergen op Zoom 1860-1880, deel M-0, blad 161. 8. Onze dank gaat uit naar de heer H. Buijks van het streekarchivaat "Maasland" voor de door hem verstrekte informatie, hetzelfde geldt ook voor de heren C. Vanwesenbeeck en W.A. van Ham van het gemeente-archief van Bergen op Zoom. 9. C.J.F. Slootmans, Tussen hete vuren II, Tilburg 1970, bijlage XVI, eerste helft van de zestiger jaren van de vorige eeuw 11 potmakerijen, 47 werklieden en 23 jongens. 10. Slootmans a.w. I, pag. 179 en 190. 11Slootmans a.w. I, pag. 201 tot en met 212. 12. Slootmans a.w. I, pag. 194: in 1858 bijna 250.000 worp a 4,5 kg. 13. Slootmans a.w. I, pag. 186. 14. Slootmans a.w. I, pag. 77. 15. J. de Kleyn, POTSIERLIJK; VERSIERD VOLKSAARDEWERK, uitgegeven naar aanleiding van een tentoonstelling (6 mei-1 november) in het Nederlands Open luchtmuseum, Arnhem 1977, pag. 47 en VOLKSAARDEWERK IN NEDERLAND 1600-1900, Zeist 1965, zie ook J. Bechtold en G. Goossens, TEGELSCHE VOLKSKUNST, Maastricht 1943. 16. Zo zijn in het gemeente-museum van Bergen op Zoom spaarpotten aanwezig met het opschrift "Lena" (ca. 1830) en een fopkan met het opschrift "Johannis Noordhuizen". 17. J. de Kleyn 1977, op.cit. en S. Vandenberghe, "Het oudheidkundig bodemon derzoek in het Mechelse in 1980 en 1981" in: HANDELINGEN VAN DE KONINK LIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE, LETTEREN EN KUNST VAN MECHE- LEN", deel LXXXV, 1981, pag. 266. afb 3 Berqen cp Zooms aardewerk zyn „Zeeuwse melkteilen 20 OL 21

Periodieken

De Waterschans | 1983 | | pagina 12