STAD EN LAND VAN BERGEN OP ZOOM IN NIEUWE PUBLIKATIES (1982) door Willem van Ham afb. 7 Van elders aangevoerde ceramiek: tabakspot?, delfts (a), wit aardewerk schotel, kamerpot en kommetje (b, d en f), rood aarden oortestje en grape (c en e) 24 Buiten onze reeksen verschenen in 1982 heel wat publikaties over stads- en streekge schiedenis. We sommen ze hier kort op, noemen zo nu en dan wat bijzonderheden, maar onthouden ons van een waardeoordeel. F. Gieles schreef over "Enkele unieke drinkglasmodellen uit de 16e eeuw gevonden te Bergen op Zoom" in BRABANTS HEEM 34, blz. 116-123. In hetzelfde tijdschrift zelfde jaargang blz. 144-162 behandel de G. Groeneweg "Een vroeg-15e eeuwse afvalput onder het stadhuis te Bergen op Zoom". In de GHULDEN ROOS, jaarboek verschijnend te Roosendaal, nr. 41 (1981) komen voor: K. Quik, "Van Kerckemisse naar Kermis"; C. Slootmans, "Inventaris van een Koopmanshuis"; "Florentijnen en Pisanen op de Bergse jaarmarkten"; en K. van de Watering: "Het oudste Potmakerskwartier te Bergen op Zoom". In het jaar boek nr. 42 (1982) schreef dezelfde K. v.d. Watering over "Handel en wandel van de Bergse potmakers in de eerste helft van de 16e eeuw" en Korneel Slootmans over "Debiteur en crediteur op de Middeleeuwse Jaarmarkt". Van heel ander allure was het artikel van J.H. van Mosselveld over "Gerard van Honthorst, schilderij terug in Bergen op Zoom verschenen in TABLEAU 5 (1982). Het verhaal trok zelfs politieke aandacht... W.A. van Ham schreef in het nieuwe tijdschrift BINNENSTAD, informa tieblad van de gelijknamige vereniging een artikel over "De Korenmarkt, historie van een stedelijk noodgeval". Er verschenen enige jubileum- en herdenkingsgeschriften in dit jaar: HONDERD JAAR BEJAARDENZORG HUIZE SINT CATHARINA 1882-1982; een jubileum-uitgave ter viering van het honderdjarige bestaan van de Rijksscholengemeenschap (feitelijk van de Rijks H.B.S.); de R.K. VOETBALVERENI GING NIEUW BORGVLIET 60 JAAR; en door W. Blok: VIJFTIG JAAR GEMEENTE MUSEUM BERGEN OP ZOOM 1932-1982. Eendocumentaireuitgave vormt W. Riksen en J.E. Riksen-v. Hemel, OSCAR VAN HEMEL 1892-1981, drie delen fotokopieën, van groot belang voor het muziekleven te Bergen op Zoom en elders tussen 1907 en 1949. Daarnaast nog een catalogus van alle composities en bewerkingen door deze componist gemaakt. Een volledig boekwerk vormt de doctoraal-scriptie van Drs. Charles C.M. de Mooij: OVER ARISTOCRATEN, KEEZEN EN PREEKSTOELS KLIMMERS; voorgeschiede nis en totstandbrenging van de omwenteling van 1795 te Bergen op Zoom, versche nen als deel Lil in de reeks Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Neder land, Tilburg 1981, ondanks het jaartal toch in 1982 gepubliceerd! In de bundel WESTBRABANDERS ONDER ELKAAR verschenen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de afdeling West-Noord-Brabant van de Nederlandse Genealogische Vereniging schreef de eindredakteur J.W.M. Weijts over "Een vesting valt (Over de autochtone bevolking van Bergen op Zoom in de tweede helft van de achttiende eeuw)". Het speciaal-nummer van het tijdschrift HOLLAND jrg. 14 (1982) bevat van W.A. van Ham "Een bijzonder geval van grensverandering: de Meeren en de Droge Mark onder Zevenbergen" of hoe een stuk markiezaat Hollands werd. Linze van der Mierden behandelde in de GHULDEN ROOS nr. 41 (1981) "De te rechtstelling van Anthonis Willemse Spruyt? alias de Brouwer te FIJNAART". M.A.M. Voermans schreef over "Scholen en schoolmeesters te HOEVEN in het be gin van de negentiende eeuw" in jaarboek 42 van de GHULDEN ROOS. De pastoor van HOOGERHEIDEN Johannes Baptista Krüger vormde het onderwerp van een arti kel van A.J. Pijnen in meergemelde bundel WESTBRABANDERS ONDER ELKAAR. Te HUIJBERGEN verscheen het eerste jaarboek van de Heemkundekring aldaar, ge naamd DE IECHTETREKKER; C.F. Gabriëls schreef een publikatie in de reeks van ¥T-ZS~

Periodieken

De Waterschans | 1983 | | pagina 14