TENTOONSTELLINGEN DE STADSNAAM BERGEN OP ZOOM (1) door Willem van Ham NASSAU-BRABANT (nr. 60) vol over "Uit de geschiedenis van Huijbergen en van zijn Wilhelmietenmonasterium". Drs. P. Bogers schreef in de Gh. Roos van 1981 over "De inpoldering van de KRUISLANDSE Polder". Over een familie te Vossemeer verscheen GENEALOGIE BOSTERS 1590-1980, een west-brabants geslacht te NIEUW VOSSEMEER. E. Buys behandelde in de Gh. Roos 1981"Oorsprong en groei van de vier kerken van OUDENBOSCH" en "Kerkelijke geschiedenis van Oudenbosch". Over een zeer speciaal onderwerp gaat de publikatie van Staatsbosbeheer HET MO- RETUSBOS TE PUTTE, door G. v.d. Kooij. Als deel 1 van het seriewerk GEMEENTE BESTUUR 1930-1980 RUCPHEN, SCHIJF, SPRUNDEL, SINT WILLEBRORD EN ZEGGE verscheen van de hand van A.J.M. Hezemans: "Strijd om gemeentelijk grondgebied". In meergemeld jaarboek van de Ghulden Roos schreef J.C. Maris van Sandelingenambacht: "Een collaborateur in het oorlogsjaar 1793 en het "Canaille" van Willemstad". Onze streekgeschiedenis is niet bijzonder rijk aan uitgebreide archeologische verhan delingen. Daarom is het bijzonder verheugend, dat van in 1978 plaatsgevonden on derzoek te STEENBERGEN in 1982 als deel 21 van de serie Bijdragen tot de studie van het Brabantse Heem kon verschijnen: "Opgravingen te Steenbergen. Verslag van het archeologisch onderzoek naar het voormalige Gasthuis van Steenbergen (N.Br.)" ge schreven door de Bergenaar Gerrit Groeneweg. Alles bijeen genomen kunnen we 1982 een bijzonder vruchtbaar jaar noemen in publi cistisch opzicht. Een nieuwe generatie beoefenaars van de geschiedenis en haar hulp vakken deed zijn intrede om de "oude" garde te versterken. In deze rubriek worden alleen die tentoonstellingen vermeld welke van belang zijn voor de geschiedenis van stad en land van Bergen op Zoom. NOG TOT EN MET 8 JANUARI 1984 LOOPT DE TENTOONSTELLING OVER DAVID KLEYNE. TOT EN MET 22 JANUARI 1984 DE EXPOSITIE "ROMANTIEK". VAN 28 JANUARI T/M 26 FEBRUARI 1984 (NOG) NIET GEBOUWD IN BERGEN OP ZOOM. Deze tentoonstelling laat nu eens zien wat er niet gebeurd is. Plannen die niet zijn uit gevoerd en ook nooit uitgevoerd zullen worden. De stedelijke leefruimte van de binnenstad van Bergen op Zoom zoals die zou hebben kunnen zijn als 26 De keuze beter of slechter, mooier of lelijker wordt daarbij niet gemaakt; dat mag de toeschouwer voor zichzelf bepalen. Architekten en ontwerpers tonen tekeningen en maquettes van projekten waar zij aan gewerkt hebben in de periode na 1945. Minstens 6 oudere en nieuwere schouwburg plannen maken deze expositie tot een boeiend stuk hedendaagse geschiedenis voor een groot publiek. VAN 1 MAART T/M 1 APRIL 1984: ONTWERPEN VOOR DE BERGSE VASTENAVEND-OPTOCHT Dagelijks van 14-17 uur geopend. Maandag gesloten. Open dag: zondag 11 maart; 12-17 uur gratis toegang. Op 19 april 1983 liet het bestuur van de Stichting Vastenavend aan het college van Burgemeester en Wethouders van Bergen op Zoom weten dat men genegen was om een collectie ontwerptekeningen te schenken aan het Gemeente-museum. Deze tekeningen zijn het resultaat van 37 jaar creativiteit in het optochtbouwen. Ar tistieke hoogstandjes naast eenvoudige boeiende volkskunst zijn in deze belangrijke bergse verzameling ruim vertegenwoordigd. In de gemeenteraadsvergadering van 26 augustus j.l. heeft de raad van Bergen op Zoom deze schenking onder dankzegging aanvaard. Binnenkort zal de feitelijke over dracht van de ruim 300 stukken tellende collectie plaatsvinden, waarna het sorteren, dokumenteren en inventariseren voor zover nodig zal volgen. Van 1 maart t/m 1 april zal er een overzichtstentoonstelling plaatsvinden, waarbij de volledige schenking van de Stichting Vastenavend te zien zal zijn in de tuinzalen en zaal 7 van het Markiezenhof. In de Hofzaal zullen zoals elk jaar dan ook de ontwerpen voor de optocht van 1984 ge toond worden. De naam van onze Scheldestad is zeer merkwaardig: omdat het een samengestelde is, levert deze dubbele problemen op. Doordat we in staat zijn geweest, in de afgelo pen jaren de meest bekende oude geschreven bronnen over stad en streek te verza melen, kunnen we nu vrij volledig reeksen van spellingen van de stadsnaam opstel len, alvorens een nieuwe poging te doen, de stadsnaam te verklaren. Het onderwerp is wel interessant, maar het geheel vormt toch een taaie kost. Daarom brengen we het in afleveringen, waarvan hier de eerste. 27

Periodieken

De Waterschans | 1983 | | pagina 15