FBHTiJP JP fi_|T DM Rffi BI Pif4 H B EB ffii - -jïï JU „4 rn o T EEN LEZING OVER DE VASTENAVEND NA 1945 IN HET KRABBEGAT door Wim Besling dig om nog een tweede sleuf te maken parallel aan de eerste en verdere vergroting van de twee sleuven tot een werkput van ongeveer 10 bij 15 meter. De volledige kelder werd nu zichtbaar, maar ook een grote kuil met 17e eeuws keu kenafval, waaruit bleek dat in 1967 slechts een gedeelte van een veel groter geheel was ontdekt. Zo kon een fraai beschilderde pannekoekschotel waarvan in 1967 de helft was gevonden, aangevuld worden met de andere helft. Na het uitgraven van de afvalputten en het afbreken van de kelder, begon het syste matisch afschaven van de zwarte grondlagen op een diepte van twee meter. Dit schaafwerk is zeer tijdrovend en moest met de spade gebeuren zodat ongeveer 100 kubieke meter zand met handkracht verwijderd moest worden. De resultaten wa ren echter zeer bevredigend. De gevonden grondsporen gaven bijvoorbeeld een antwoord op de vraag hoe de Zuidmolenstraat aan zijn naam is gekomen. Maar vooral de vragen die opgeworpen zijn door de vondsten zijn zeer belangrijk. Vragen over het ontstaan van Bergen op Zoom in de periode tussen 1000 en 1300. Vragen die nieuw onderzoek in de binnenstad zoals in het voorjaar van 1984 op de Grote Markt steeds boeiender maken. Vragen die ook de discussie na afloop van de lezing op 18 januari kunnen verlevendi gen. JL Tekening van de nieuw te bouwen huizen in de Zuidmolenstraat, een stadsvernieu- wingsprojekt van de Stichting Stadsherstel, waarvoor de bouw in november is gestart. Tevoren is hier door de Stichting In den Scherminckel een opgraving ge daan. (tekening ir. J. Weyts). 4 Een van de bestuursleden vroeg mij of ik bereid was voor de leden van de Geschied kundige Kring een lezing te houden over Vastenavond na 1945. Gaarne heb ik gevolg gegeven aan dit eervolle verzoek. De geschiedenis van Vastenavend tussen 1400 en 1940 is U reeds bekend uit het boekje van Cees Vanwesenbeeck. In overleg met Uw bestuurslid heb ik gemeend mijn lezing iets aan te vullen met de geschiedenis uit het verre verleden. Twee jaar geleden heb ik n.l. een lezing geschre ven over Vastenavend tussen 3000 v. Chr. tot 2000 na Chr., dit naar aanleiding van een symposium over Vastenavend dat ter gelegenheid van het 99-jarig bestaan van de Vastenavond te 's-Hertogenbosch werd gehouden en waar ik zitting had in een van de z.g. "workshops". Een van mijn opponenten was Mr. C. Becht, alias Prins Nilles I van het Krabbegat (1946-1958). Uit genoemde lezing zou ik het gedeelte kunnen hou den tussen 3000 v. Chr. tot 1400 na Chr., aangevuld met een stukje Romeins Carna val zoals dat plaats vond rond het einde van de 18e eeuw. Direct daarna behandel ik dan de Bergse Vastenavend na 1945. Alles tesamen zal mijn lezing 1 uur duren, waarna we even kunnen pauzeren. Na de pauze ben ik bereid om eventuele vragen te beantwoorden. Daarna volgt een korte dia-serie waarna filmbeelden uit 1924-1927-1936 en 1954. Als datum voor deze avond werd afgesproken Woensdag 15 februari 1984, midden in de Vastenavend-periode, want dan heeft juist op zaterdag 11 februari het Neuzenbal plaats gevonden. Ik hoop U een leerzame avond te kunnen bieden en eindig alvast met de slagzin "AGGE MAR LEUT ET!" Tekening door Rijn Cameron in de Avondster van 3 maart 1946. De viering van de eerste na-oorlogse vastenavond zou bepalend worden voor de volgende jaren. 5

Periodieken

De Waterschans | 1983 | | pagina 4