TENTOONSTELLINGEN LIJST NOG VOORRADIGE BOEKWERKEN DE BRABANTSE SCHORREN TUSSEN ZOUT EN ZOET In deze rubriek worden alleen die tentoonstellingen vermeld welke van belang zijn voor de geschiedenis van stad en land van Bergen op Zoom. In de periode 14 april - 22 juli 1984 wordt in het gemeente museum het Markiezenhof te Bergen op Zoom onder bovenvermelde titel een bijzondere tentoonstelling gehouden. Aanleiding voor deze tentoonstelling is de grote verandering die de Brabantse kust meemaakt of binnen enkele jaren zal meemaken. Deze veranderingen hangen nauw samen met een tweetal uit waterstaatkundig opzicht bezien grote werken, namelijk het Deltaplan (i.e. de half. opensluiting van de Oosterschelde) en de werken voor het Schelde-Rijn- kanaal (met name het getij-vrij maken van deze internationale scheepvaartverbinding). Voor de kom van de Oosterschelde, met name de schorren en slikken van het zogenaamde Verdronken land van het Markiezaat van Bergen op Zoom, betekent de uitvoering van deze werken dat het karakter van dit gebied geheel zal veranderen. De tentoonstelling kan worden onderverdeeld in een drietal hoofdstukken namelijk hoe het gebied in de loop der eeuwen is ontstaan, hoe het nu is en tenslotte hoe het zich na de voltooiing van de technische werken zal ontwikkelen. De schorren kunnen in twee gebieden worden onderscheiden, nl. die in het zuidelijk deel van de kom met een zeer vertakt en diep krekenstelsel en met duidelijke overwallen, en de schorren langs de oostgrens even ten zuiden van Bergen op Zoom. Deze schorren zijn niet zo breed en bezitten een minder goed krekenstelsel. De hogere schorren, vooral rond de boerderij Hildernisse worden beweid. Een typisch aspect van dit schorren gebied is de rijke kwel. Deze is afkomstig van het aangrenzende Brabantse heuvelland, dat in de Kraaijenberg de vorm van een klifkust heeft. Een landschap van mariene oorsprong contrasteert hier met de pleistocene zandgronden. Deze hoge zandgronden sluiten het getijengebied af en maken het tot het meest gedifferentieerde landschap binnen het gehele Oostescheldebekken. Op de tentoonstelling wordt geruime aandacht geschonken aan de geologische opbouw van het gebied, de vorming van het milieu, de vorming van het land door de mens (inpolderingen e.d.) en de schorren en slikken als voedselbron voor de mens. Hierbij wordt de weervisserij vrij uitvoerig belicht, alsmede de eetbare planten (zeekraal, lamsoren) en de overige dieren (mosselen, oesters.kreukels). Op deze expositie ligt de nadruk op het heden m.n. op het milieu en ecologie van de schorren en slikken, waarvoor o.a. levend materiaal wordt getoond. Ook de situatie die zal ontstaan na de voltooiing van de waterstaatkundige werken met een drietal meren (Zoommeer, Binnenschelde en Markiezaatmeer)en een landtong (De Bergse Plaat) zal op de tentoonstelling worden belicht.Nadruk komt daarbij te liggen op de flora en fauna van het Markiezaatmeer dat als natuurgebied is aangewezen. Een natuurgebied met een ander karakter overigens dan het huidige. Als gevolg immers van enerzijds het wegvallen van de getijdenbeweging en anderzijds de verzoeting zal de huidige zoutwaterflora en - fauna tot verdwijnen zij gedoemd. Een andere flora en fauna zal hiervoor in de plaats komen, een proces dat een aantal jaren zal vergen, maar intussen wel is begonnen. 32 FEBRUARI 1984 Bestel letter Omschrijving: Vastgestelde verkoopprijs: A STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 1 uitverkocht B STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM-2 f37 50 C STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM-3 737 50 D KLEINE HOF AAN DE GOUDENBLOEMSTRAAT 717 50 E BERGEN OP ZOOM IN KAART GEBRACHT 717,50 F DE SINT JACOBSKAPEL A/D VISMARKT uitverkocht G HUIZEN DE DRAECK EN SCHERMINCKEL 717 50 H STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM-4 f2150 I DE BERGSE VASTENAVOND VOOR ,1940 717 50 J OM DE VRUCHTEN VAN GODS BERG 717 50 K BERGEN OP ZOOM VERLEDEN TIJD incl. porto 735'00 BESTELLINGEN BIJ PENNINGMEESTER MIDDELS STORTING BIJ BANK OF GIRO (GEGEVENS BINNENZIJDE KAFT) MET VERMELDING VAN DE BESTELLET TER.

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 18