MEDEDELINGEN DE CORT HEYLIGERS KAZERNE TE BERGEN OP ZOOM. In memoriam C.C.J, van de Watering Op het moment dat de laatste hand wordt gelegd aan de voorbereidingen voor de Waterschans, ontvingen wij het bericht dat Kees van de Watering is overleden. De tijd ontbreekt ons om een volledig beeld van de verdiensten van de heer Van de Watering te geven. Een bibliografie van alles wat door hem is geschreven is -nog- niet voorhanden. Nog enkele weken voor zijn overlijden, ontving de redaktie een artikel van zijn hand met jeugdherinneringen. Wellicht dat we in de Waterschans terug kunnen komen op Kees' vele verdiensten als het artikel geplaatst wordt. Vastgesteld kan al wel worden, dat een van de meest trouwe en vasthoudende Bergse geschiedschrijvers van ons is heengegaan. Hij wachtte niet op anderen, maar ging zelf onversaagd aan de slag. Als we iemand zouden moeten noemen, die inhoud heeft gegeven aan de doelstelling van onze Geschiedkundige Kring, dan is hij het. "Het bevorderen van de studie en het stimuleren van de belangstel ling van en voor het verleden van Westelijk Noord Brabant de belangrijkste doelstelling, daarvan was Kees van de Watering het levende voorbeeld. Hij was lid en secretaris van de Geschiedkundige Kring "het Markiezaat". Die kring, onze voorganger, had tot doel om de herinneringen van Bergen op Zoom te bewaren. De collectie van die kring vormde jarenlang het Bergse museumbezit. Pas later, toen de gemeente inzag, dat er een museum moest komen kon de Gemeente voortbouwen met als basis de overgedragen collectie van "het Markiezaat In de museumcommissie van het Gemeentebestuur was Van de Watering tot voor zeer kort de bewaker van die collectie. In het Markiezenhof is die collectie nog steeds de basis van het museaal bezit van Bergen op Zoom. In het comité, dat onze kring oprichtte, was hij ook weer aanwezig. Kees zat zowel in het bestuur als in de redaktie van zowel de Waterschans als ook in die van de Studies. Van zijn eigen publikaties -wij schreven dat al- is nog geen overzicht. Te noemen vallen de volgende publikaties: -"De Bergen op Zoomse pottenbakkersfamilies" in het boek Tussen Hete Vuren, deel 2 (in de serie Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland, onder het redaktie-voorzitterschap van Prof. Dr. H.F.J. van den Eerenbeemt). - Bijdragen aan de Waterschans - Bijdragen aan het jaarboek van de Oudheidkundige Kring "De Ghulden Roos - Natuurhistorische publikaties. We zouden de heer Van de Watering geen groter eer kunnen bewijzen, dan als zijn opdracht te beschouwen om steeds voor ogen te houden, dat het bevorderen van de studie en het stimuleren van de belangstelling voor het Bergse verleden, onze dure plicht is. Namens het bestuur van de Geschiedkundige Kring van stad en land van Bergen op Zoom A G. Bert van der Stoel, voorzitter. Woensdag 18 april 1984 Jaarvergadering in H.C.R. "De Draak" Grote Markt te Ber gen op Zoom aanvang te 20.00 uur. Maandag 30 april 1984 Stadswandeling, georganiseerd door Harmonie Kolpingszo- nen aanvang; van 14.00 tot 16.00 uur Kraam v.h. Markiezenhof. Deelname f 2,50 p.p. Woensdag 16 mei 1984. Mini-excursie naar de museumkamer in de Cort Heyliger Kazerne, ingang v. Heelulaan. Hier te bezichtigen een collectie betrettencle de geschiedenis v.d. te Bergen op Zoom gelegerde militaire onderdelen en hun kazernes. Daar maar een kleine groep 20 personen), gelijktijdig rondgeleid kan worden zijn er vier aanvangstijden t.w. 16.00- 17.00-19.30 en 20.30 uur. Opgave hiervoor bij de secretaris, waarna U bericht ontvangt bij welke groep U bent ingedeeld. 2 door: A.L.G.M. Schellekens. De Cort Heyligerskazerne behoort tot de "grensbataljon-kazernes" die in 1939 langs in™ 5n 00st9rens van Nederland werden gebouwd. Na de ingebruikneming in 939 werd in deze kazerne een bataljon van het 3e Regiment Infanterie gelegerd. Van- at 13 mei 1940 tot het einde van de Duitse bezetting lagen onderdelen van de 9e Duitse Pantserdivisie, de "Leibstandarte Adolf Hitler" en de "Kriegsmarine" in deze kazerne. Vanaf 27 oktober 1944 huisvestte zij onderdelen van de 4e Canadese Pant serdivisie en het 3e Bataljon Stoottroepen ("Brabant"). Na de bevrijding en het for meren van de Koninklijke landmacht, heeft de kazerne dienst gedaan als Opleidings depot van de Indië-Batalons van het 3e Regiment Infanterie. Overigens blijkt deze ka zerne kort na de bevrijding tijdelijk een (onofficiële) andere naam te hebben gehad. In de tijd dat de Koninklijke Nederlandse Brigade "Princes Irene" hier gelegerd was heeft de toenmalige commandant, majoor der infanterie F. Looring van Beek, boven de ingang de naam Prinses Irene Kazerne" laten aanbrengen. Portret van Generaal G.M. Cort-Heyligers De naam van de kazerne is ontleend aan generaal der infanterie Gijsbertus Martinus Cort Heyligers, geboren 26 juli 1770 te Heusden. Als jong vaandrig week hij in 1787 naar Frankrijk uit, kwam in 1795 in de Bataafse Republiek terug als kapitein bij de ja gers te voet. Hij nam deel aan de strijd tegen de Engels-Russische troepen die in Ber gen (NH) een inval deden. Na een reeks bevorderingen werd hij in 1809 aeneraal- majoor, commandant 1e brigade der 2e divisie van het Hollandse Leger in Noord- Brabant waarmee hij een Engels invasieleger in Zeeland terugsloeg. Bij de inlijving van Nederland bij Frankrijk ging hij in 1810 over in Franse dienst als brigade-generaal. "'J ,6nio,^J. ?nde Armée" in Rusland en werd krijgsgevangene van de Rus sen. In 1814 keerde hij terug in Frankrijk, nam ontslag als luitenant-generaal uit de ranse dienst en ging in 1815 als generaal-majoor over naar het Nederlandse leger Bij de Belgische opstand in 1830 rukte hij op naar Brussel en was waarnemend comman dant van het mobiele legerkorps onder generaal Chassé; Vervolgens nam hij deel aan e Tiendaagse Veldtocht en streed tegen het Belgische Maasleger. In 1838 werd hij gepensioneerd met de rang van generaal der infanterie. Hij overleed op 16 november 1849 op het kasteel Brinkgreve nabij Deventer. 3

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 3