5 CM De bovenkant van de tegels is sterk afgesleten, waarschijnlijk omdat ze als vloertegel werden gebruikt. We weten niet of ze ook als zodanig waren bedoeld; het is ook mogelijk, dat (onder delen van) een wandtableau elders als vloertegel werd(en) hergebruikt. Door het gering aantal beschikbare fragmenten en de sterke erosie van de afbeeldingen daarop, is het ons helaas niet mogelijk om een indruk te verkrijgen van de voorstelling op het tableau. De gebruikte kleuren lijken typisch Antwerps 27) en bij de beschildering menen wij een typisch Antwerps ornament te herkennen, bekend staand als Ferronnerie of de zgn. Florisstijl 28). De blad- en fruitmotieven vertonen uitgesproken Italiaanse karakteristieken 29). Het formaat van de tegels en de daarop voorkomende decoratie zijn kenmerkend voor de 16e eeuw. Ook deze tegels kunnen zijn vervaardigd in de periode, waarin Lucas en Otte in Bergen op Zoom woonden. CONCLUSIE. We hebben in het vorenstaande getracht een samenvatting te geven van de huidige stand van zaken van ons onderzoek naar een eventuele produktie van majolica in Bergen op Zoom. We zijn er ons van bewust, dat wij hierin eerder vragen oproepen dan dat we oplossingen aandra gen. Hopelijk zal verder archivalisch en archeologisch onderzoek ons de nodige antwoorden geven. NOTEN. I.) C.J.F. Slootmans, "ECONOMISCH-SOCIALE GESCHIEDENIS VAN HET POTMA- KERSAMBACHT TE BERGEN OP ZOOM 1400-1925" (tussen hete vuren, deel I), Til burg 1970, pag. 31. 2.. C.J.F. Slootmans, op.cit., pag. 4. 3. G.C. Groeneweg, "Een vroeg 16e-eeuwse afvalput onder het stadhuis van Bergen op Zoom" in: BRABANTS HEEM, 34e jrg. 1982, nr. 4, pag. 144-162. 4. A. Wilson-Frotingham, "LUSTREWARE OF SPAIN", New york 1951 en A. Caiger-Smith, "TIN-GU\ZE POTTERY IN EUROPE AND THE ISLAMC WORLD, THE TRADITION OF 1,000 YEARS IN MAIOLICA, FAÏENCE AND DELFTWARE", London 1973. 5. A. Wilson-Frotingham, op.cit., pag. 15. 6. Binnenkort wordt in het tijdschrift WESTERHEEM gepubliceerd: G.C. Groeneweg, "Spaanse majolica in westelijk Noord-Brabant (14e - 16e eeuw)". 7. D. Korf, (tekst) en H.J. Hijmersma (catalogus), "Antwerps plateel" in: MEDEDELIN GENBLAD VAN DE VERENIGING VAN VRIENDEN VAN DE NEDERLANDSE CERA MIEK, 62/63, 1971/1-12, pag. 5. 8 D. Korf, "NEDERLANDSE MAJOLICA", Bussum 1981. 9. Drs. W.S. Unger, "DE TOL VAN IERSEKEROORD, DOCUMENTEN EN REKENINGEN 1321-1572" (Rijks geschiedkundige publicatiën, kleine serie, 29), 1939, pag. 374 e.v., met verwijzing naar gemeente-archief Middelburg, Tolboek 1486-1487. 10. F. van Hoeck, "Jaarboeken der parochie Wouw" in: TAXANDRIA (tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde), 50e jrg., 10e jrg. van de 5e reeks, Ber gen op Zoom 1943, pag. 30 e.v., zie ook: A. Delahaye, "HOFFMANS' VERTELLINGEN OVER DE PAROCHIE VAN WOUW" (Publikaties van het Archivariaat "Nassau-Brabant" nr. 29), januari 1975, pag. 7 en W.A. van Ham, "WOUW IN DE MID DELEEUWEN" (Woide die Wouda, opstellen over de geschiedenis van Wouw), Wouw 1980, pag. 124; onze dank gaat uit naar laatstgenoemde auteur, die ons hierop opmerkzaam maakte. II. Gemeente-archief Bergen op Zoom, SA 263, fol: 150-151. 12. C.J.F. Slootmans, op.cit., pag. 17. 13. De achternaam "Raymondsz" ontlenen wij aan L.J. Weijs, "PUTVONDSTEN ACHTER DRAECK EN SCHERMINCKEL" (De huizen Draeck en Scherminckel), Bergen op Zoom, pag. 33. Helaas zonder bronvermelding. 10 11

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 7