BERGEN OP ZOOM IN WASHINGTON 14) Gemeente-archief Bergen op Zoom, R 335-1, fol.61 verso, "cooperroose is afgeleid uit het frans "la couperose" sulfaat. Welk soort sulfaat blijkt helaas niet uit de tekst. 15) Gemeente-archief Bergen op Zoom, R 216, fol.167. Zie ook C.J.F. Slootmans, Sint Joos in de Kortemeerstraat" in: JAARBOEK 39 VAN DE OUDHEIDKUNDIGE KRING DE GHULDEN ROOS TE ROOSENDAAL, 1979; de heer Th. W.C.Th. Jansen, de huidi ge eigenaar van dat woonhuis, was zo vriendelijk ons een overdruk van dit artikel ter hand te stellen. 16) Onze dank gaat uit naar de heer L.J. Weijs, lid van de stichting "In den Scherminckel", die ons in de gelegenheid stelde deze vondsten te bestuderen. 17) Thans Minderbroederstraat 14 t/m 18, sectie G, nr. 6223. 18) Het afgebeelde exemplaar werd onder het stadhuis aangetroffen. Zie G.C. Groeneweg 1982, op.cit., pag. 150-151 19) J G N Renaud "Laat-middeleeuwse majolica uit Nederlandse bodem" in: MEDEDELIN GENBLAD VAN DE VRIENDEN VAN DE NEDERLANDSE CERAMIEK, 8, 1957, pag. 1-11 en van dezelfde auteur "Voorlopers van delfts uit opgravingen" in: BERICHTEN VAN DE RIJKSDIENST VOOR OUDHEIDKUNDIG BODEMONDERZOEK, 9, 1959, pag. 238-244. Interessant is, dat reeds Renaud aan Bergen op Zoom dacht als mogelijke plaats van vervaardiging van dit drinkgerei! Zie ook: D. Korf, "NEDERLANDSE MAJOLI CA", Bussum 1981, afb. 186-191. 20) D. Korf, op.cit., afb. 151. 21) "VAN BOS TOT STAD; OPGRAVINGEN IN 's-HERTOGENBOSCH" (onder redactie van drs. H.L. Janssen), 's-Hertogenbosch 1983, pag. 215 en afb. 31. 22) D. Korf, op. cit;, afb. 112. 23) A Dorgelo "Enkele bijzondere majolicategels met portretbusten" in: MEDEDELINGEN BLAD VAN DE VRIENDEN VAN DE NEDERLANDSE CARAMIEK 27, juni 1962, pag. 28-32 en J. van Loo, "Over een aantal kleine portrettegels en de herkomst van de voor stellingen daarop" in MEDEDELINGENBLAD VAN DE VRIENDEN VAN DE NEDER LANDSE CERAMIEK 39, 1965, pag. 32-38. 24) D. Korf, "TEGELS", Bussum 1979, afb. 53. en A. Groneman, "De 16e eeuwse tegelvloe ren van het kasteel der Nassau's te Breda en enige andere producten van oud- Nederlandse majolica-nijverheid; een nieuwe toeschrijving aan Guido Andries" in: MEDE DELINGENBLAD VAN DE VRIENDEN VAN DE NEDERLANDSE CERAMIEK, 16, sep tember 1959, afbeelding 15 rechtsonder. 25) D. Korf 1981 op cit., pag 63. 26) Mededeling L.J. Weijs. 27) L.J.M. Philippen, "DE OUD-ANTWERPSCHE MAJOLICA",Brussel 1938. 28) D. Korf en H.J. Hijmersma 1971, op. cit., pag. 9-10. 29) H Nicaise "Les modèles italiens des faiences neerlandaises au XVIe et au début du XVI- le siècle" in: BULLETIN INSTITUT HISTORIQUE BELGE DE ROME 1936, afb. 5 en 19. Zoals U elders in deze Waterschans kunt lezen, organiseren wij 16 mei '84 een excur sie naar de Cort Heyligers Kazerne voor het bezichtigen v.d. aldaar gevestigde mu seumkamer welke U een beeld geeft v.d. militaire tradities v.d. voormalige kazernes en de nog bestaande Cort Heyligers kazerne te B.O.Z. evenals de daar gelegerde on derdelen. Mochten er onder U nog lezers bevinden welke attributen, brieven, foto s, kleding oorkondes van voormalige krijgsmacht onderdelen of kazernes te B.O.Z. be zitten en deze als gift of als bruikleen willen afstaan ter uitbreiding van genoemd mu seum qelieve dan contact op te nemen m.d. Stichting "Cort Heyligers Contactper soon:'1e Luitenant L.Schellekens, Officiersmess, tel: 01640-41920, of met de secreta ris van onze vereniging. 12 De Grote Markt te Bergen op Zoom, toegeschreven aan Abel Grimmer (ca. 1 597),National Gallery of Art, Washington. door Cees Vanwesenbeeck Een ontmoeting tussen Jan Sanders, Louis Weys en twee amerikanen leverde een reproduktie op van een opmerkelijk schilderij, dat zich in de collectie van de National Gallery of Art te Washington (USA) bevindt. Het gaat hier om een geschilderd paneel, voorstellende de Grote Markt te Bergen op Zoom. Het vrij grote schilderij (63,8 x 82,2 cm) wordt toegeschreven aan Abel Grimmer en is gedateerd 1597. Het beeld dat Grimmer schilderde komt niet onbekend voor om dat ook Adriaen Collaert het middels een gravure vastlegde. Abel Grimmer is tussen 1570 en 1577 in Antwerpen geboren. De exacte geboortedatum is met bekend. Ook zijn overlijdensdatum is niet bekend, maar hij schijnt in ieder geval voor 1619 in Antwerpen te zijn overleden. (Volgens het schilderslexicon van P.T.A. Swillens) Hij was leerling van zijn vader Jacob Grimmer en hij werd in 1 592 lid van het Antwerpse Sint Lucasgilde. Van zijn hand zijn werken bekend zowel landschappen, genre, bijbelse taferelen als stadsgezichten. Hij heeft ongetwijfeld Adriaen Collaert ontmoet, die in 1560 in Antwerpen is geboren en op 29-6-1618 aldaar is overleden. Collaert werd in 1580 als "meesterszoon" ingeschreven in het zelfde St Lucasgilde te Antwerpen. Ook de vader van Adriaen, genaamd Jacob Collaert, was een bekend Antwerps schilder en lid van het St. Lucasgilde. 13

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 8