KEES VAN DE WATERING EN DE BERGSE GESCHIED SCHRIJVING. door Cees Vanwesenbeeck Op 19 maart 1984 is vrij plotseling de heer C.C.J. van de Watering overleden Het overlijdensbericht kon U in het vorige nummer van de Waterschans lezen. De voorzitter van de Geschiedkundige Kring heeft toen beloofd dat we op de verdiensten van de heer Van de Watering zouden terugkomen. In deze Waterschans gebeurt dat op twee manieren: allereerst door het publiceren van zijn laatste artikel, dat hij enkele weken voor zijn overlijden bij de redaktie van de Waterschans heeft ingeleverd, en vervolgens door een overzicht van zijn geschiedkundige aktiviteiten te geven, vergezeld van een lijst met zijn belang- rijkste historische publikaties. LEVENSLOOP Ter verduidelijking van zijn vele historische aktiviteiten is het nodig een kort overzicht van zijn levensloop te geven. Kees van de Watering, op 6 april 1 909 geboren te Bergen op Zoom, volgde de H.B S.-A opleiding en daarna de opleiding tot onderwijzer. Hoewel hij het examen nooit heeft afgelegd, is hij toch enige tijd, zij het onbevoegd, in het onderwijs werkzaam geweest. Een van zijn eerste baantjes vond hij bij de Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek Zeeland, waar hij gedurende de campagnes 1927/1928 en 1928/1929 werkzaam was op het laboratorium. Van 1930 tot 1 940 verrichtte hij redaktie- en administratieve werkzaamheden voor het plaatselijke dagblad de Avondster. Hij schreef daarin vele artikelen over de natuurhistorie, de geschiedenis van stad en streek en was verslaggever van de zittingen van het Kantongerecht. Op humoristische wijze vulde hij de rubriek "Filmpjes der Rechtspraak". In verband met de oorlogsomstandigheden kon de Avondster sinds het najaar van 1 940 niet meer verschijnen. Op 30 september 1 940 kon hij in dienst van de Gemeente Bergen op Zoom komen, waar hij te werk werd gesteld bij het Gemeente-archief. Gedurende de hele oorlogsperiode was hij onder leiding van de toenmalige Gemeente-archivaris Korneel Slootmans werkzaam. Op 1 6 april 1945 werd hij benoemd als tijdelijk ambtenaar bij het Burgerlijk Armbestuur, speciaal belast met de terugvoering van de geevacueerden uit Tholen, Schouwen en Noordwest-Brabant. Op 17 mei daaropvolgende werd hij tot Evacuatie commissaris benoemd en had hij aldus de leiding over het evacuatie bureau. Tot 1 juli 1946 had hij hieraan een dagtaak, daarna was dit voor hem een nevenfunktie, die hij tot 1960 bekleedde. Op 1 juli 1946 werd hij overge plaatst naar de Dienst Gemeentewerken, waar hij de opdracht kreeg het Plaatselijk Bureau voorde Wederopbouw te organiseren en te leiden. Dit bureau werd in 1 951 opgeheven, waarna hij werd overgeplaatst naar de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken als hoofd van het Gemeentelijk Woningnoodbureau. In verband met de reorganisatie van deze gemeentelijke dienst werd het bureau ondergebracht bij het Gemeentelijk Woningbedrijf. In 1 960 kwam de heer van de Watering weer terug bij de Dienst Gemeentewerken, als ambtenaar bij de afdeling Grondzaken, belast met de inrichting van de registratie van de grond- percelen in eigendom van de gemeente Bergen op Zoom. Voorts werd hij inge schakeld bij het nagaan van verpachtingen, grondtransakties, bewerking van gronden en het verkrijgen van kadastrale gegevens. Op 26 november 1 965 werd hij benoemd tot secretaris van de commissie van deskundigen voor de regeling van gebruiksrechten op gronden ten behoeve van de aanleg van de rioolwaterpersleiding van Bergen op Zoom naar Waarde. Bij 52 deze dagtaak maakte hij veel kontakten met grondeigenaren en grondgebrui kers in Noord Brabant en Zeeland. Dat waren er velen, gezien de lengte van de leiding Door deze taak werd hij ook ambtelijk secretaris van de provinciale taxatiecommissie ten behoeve van de aanleg van de leiding van Moerdijk naar Bergen op Zoom. Naast al deze ambtelijke besoignes had hij tal van funkties in het verenigings leven Zo was hij een aantal jaren secretaris van de Kon. Ned. Natuurhistorische Vereniging, afdeling Bergen op Zoom, secretaris van de Geschiedkundige Kring het Markiezaat, voorganger van onze huidige Geschiedkundige Kring. Uit dien hoofde maakte hij deel uit van de Gemeentelijke Commissie voor het Gemeente museum. Hij was secretaris en mede-oprichter van de stichting Vrienden van het Markiezenhof. Hij maakte deel uit van de redaktie van onze Geschiedkundi ge Kring. Hij was lid van het bestuur en later secretaris van de stichting R.K.Begraafplaats Bergen op Zoom. Hij bekleedde verschillende bestuursfunkties (o.a. die van eerste en die van tweede secretaris binnen de ARKA, afdeling Bergen op Zoom). JOURNALISTIEK WERK Dat hij vlot met de pen was, kwam hem goed van pas bij zijn werk voor het plaatselijk blad de Avondster, uitgegeven door de gebroeders Juten. Daarom verrichtte hij voor dit blad verslaggeverswerkzaamheden, zoals de filmpjes der rechtspraak (verslagen van de zittingen van het kantongerecht). Al in het begin van zijn journalistieke loopbaan in 1 930 schreef hij een 24-delige serie "Bergen op Zoom en Natuurschoon". In de vaak paginagrote artikelen beschreef hij wandelingen in de prachtige natuurrijke omgeving van Bergen op Kees van de Watering met echtgenote. 53

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 12