LIJST NOG VOORRADIGE BOEKWERKEN VOETNOTEN 1. C. van de Watering, "Soo-ma land van moerassen en meertjes" in: DE GHULDEN ROOS 6 (1946) 36 e.v. 2. W A. van Ham, "Wouw in de middeleeuwen" in: "WOIDE DIE WOUDA", Wouw 1980' 46 e.v. 3. M. Gysselïng, TOPONYMISCH WOORDENBOEK VAN BELGIE, NEDERLAND, LUXEMBURG, NOORD-FRANKRIJK EN WEST-DUITSLAND, z.pl. 1960, 925. 4. H.J. Moerman, NEDERLANDSE PLAATSNAMEN, Brussel 1956, 214. 5. P C. Boeren, DE HEREN VAN BREDA EN SCHOTEN, Leiden 1 965, 1 24 stelt dat de historische betekenis van de naam van Breda alleen die is welke de eerste naamgevers, de eerste bewoners daarin gelegd hebben. „Zij is geen zaak der taalkunde". Zo ver zou ik niet willen gaan. De taalkunde, vooral de naamkunde kan door vergelijkend onderzoek juist dienen om de historische betekenis op te sporen en verhelderen. Uiteraard moet de uiteindelijke keuze voor een bepaalde betekenis historisch verantwoord (dat is in overeen stemming met de feiten) zijn. AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN Vindplaatsen van de in artikel nr. 1 genoemde oorkonden: M.A Erens, DE OORKONDEN DER ABDIJ TONGERLOO I, Tongerlo 1948, 9(1157). A C.F. Koch, OORKONDENBOEK VAN HOLLAND EN ZEELAND TOT 1299 I, 's-Gravenhage 1970, 397(1219). H P H Camps, DE STADSRECHTEN VAN GRAAF WILLEM II VAN HOLLAND EN HUN VERHOUDING TOT HET RECHT VAN 'S-HERTOGEN- BOSCH, Utrecht 1948, 169. (25 oktober 1235) J. van den Nieuwenhuizen, OORKONDENBOEK VAN HET SINT-ELIZABETH- HOSPITAAL TE ANTWERPEN, Brussel 1976, 29(25 april 1246), 66(27 april 1270), 95(31 januari 1283). P.J. Goetschalckx en B. van Doninck, OORKONDENBOEK DER ABDIJ VAN SINT BERNAARDS AAN DE SCHELDE, I Antwerpen 1926, 238(augustus 1260), 286(2 september 1268), 352(12 mei 1276). W. Bezemer, OUDE RECHTEN VAN STEENBERGEN, 's-Gravenhage 1887, 4, 12(20 dec. 1 272); 17(19 jan. 1292); 19(25 maart 1297): 20(8 augustus 1308). F.F X. Cerutti, MIDDELEEUWSE RECHTSBRONNEN VAN STAD EN HEERLIJK HEID BREDA I, Utrecht 1956, 20(6 dec. 1235): 68(22 aug. 1289): 92(7 mrt. 1302). J. de Fremery, SUPPLEMENT...OORKONDENBOEK VAN HOLLAND EN ZEE LAND, 's-Gravenhage 1901, 166(23 mei 1272). TAXANDRIA (Bergen op Zoom) 12, 293(aug. 1267): 42, 49(maart 1263). Onuitgegeven: Rijksarchief Antwerpen, archief Kartuizers inv. nr. 14, 300(1 april 1304), 300v: (12 april 1302) 303v: (27 dec. 1307). Verbeteringen in artikel 2: bladzijde 28 r. 13 v.o.: na VAART OF MOERVAART HEETTE: 11wijzigen in 6). bladzijde 28 r. 15 v.o.: na AFWEES: 10) wijzigen in 11). bladzijde 29 r. 13-14 v.o.: na KANT DER ZEE: 19) wijzigen in 19a). bladzijde 30 in de voetnoten in te voegen: 1 9) C. van de Watering "Soo-ma land van moerassen en meertjes" in: DE GHULDEN ROOS 6(1946), 36 e.v. voetnoot 19) wordt 19a). 68 Bestel FEBRUARI 1984 letter Omschrijving: Vastgestelde verkoopprijs: A STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM -1 uitverkocht B STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 2 f21 50 C STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 3 737 50 D KLEINE HOF AAN DE GOUDENBLOEMSTRAAT 717 50 BERGEN OP ZOOM IN KAART GEBRACHT 717 50 F DE SINTJACOBSKAPELA/D VISMARKT uitverkocht G HUIZEN DE DRAECK EN SCHERMINCKEL 717 50 H STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 4 737 50 I DE BERGSE VASTENAVOND VOOR ,1940 fv'bQ) J OM DE VRUCHTEN VAN GODS BERG fw'bO K BERGEN OP ZOOM VERLEDEN TIJD incl. porto 735'oO BESTELLINGEN BIJ PENNINGMEESTER MIDDELS STORTING BIJ BANK OF GIRO (GEGEVENS BINNENZIJDE KAFT) MET VERMELDING VAN DE BESTELLET TER.

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 20