BERGEN QPZmM Zefc .TsK\tft DE R k l E E U ALLERT DE LANGE AMSTERD, 43 Voorzijde van het boekje: De Stad Bergen op Zoom in verleden en heden (1924). In 1 928 komt daarin een eerste bijdrage voor van Cor Slootmans, onderwijzer alhier, die zich weldra ontpopte als een kundig en verantwoord beoefenaar van de geschiedenis. Het heeft jaren gekost, eer de gemeenteraad bereid werd gevonden weereen gemeente-archivaris in volledige zelfstandige funktie aan te stellen in de persoon van Slootmans. Hij kreeg er spoedig de zorg bij voor het door de gemeente van de Geschiedkundige Kring overgenomen museum. Toen Slootmans in 1965 met pensioen ging, was zijn oeuvre aangegroeid tot 278 titels, waarvan er acht van boekwerken.7)De betrokkenheid van de heer Slootmans met het sociale en kulturele leven van stad en land zal aan vele tijdgenoten wel bekend zijn. Vooral de economische geschiedenis was het voor werp van zijn aandacht. Hij moest zijn ontplooiing vinden in de krisistijd en signaleerde hoe Bergen op Zoom en omgeving door de slepende kwestie van de Schelde-Rijnverbinding ook na 1 945 achterop bleven lopen. Dat geldt vooral in het proces van versnelde industrialisatie dat ons land toen doormaakte. Wie het nu leest zal denken, dat dit achterblijven toch ook een gunstige kant had. Onze stad heeft hierdoor nog veel eigen karakter en charme behouden, dat we in te vlug uitgegroeide gemeenten missen. 42 Voorzijde van het boekje: Bergen op Zoom, de stad der Markiezen, door C.Slootmans (1949). Aan de publikatiereeks van DE SINTE GEERTRUYDTSBRONNE was in 1 940 en aan die van TAXANDRIA in 1 943, een einde gekomen. Typisch dat op het gebied van de geschiedschrijving te Bergen op Zoom lange tijd geen nieuw initiatief tot ontwikkeling kwam. Nieuwe historische jaarboeken werden uitgegeven te Roosendaal sinds 1941 en te Breda sinds 1948. Schrijvers uit Bergen op Zoom plaatsen bijdragen in beide jaarboeken. Pas twintig jaar later is de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom opgericht, die in het tijdschrift DE WATERSCHANS en de in 1 975 gestarte reeks STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM aan de nieuwe generatie geschiedenisbeoefenaars een kans wil geven. Een nieuwe tijd brengt nieuwe ontwikkelingen. Moest de generatie-Slootmans nog vechten voor het behoud en herstel van nationale monumenten van eerste rang zoals het Markiezenhof en de Grote Kerk, onze generatie heeft weer andere zorgen. Onze bekommernis betreft de leefbaarheid en de kulturele waarden in de Binnenstad als geheel die door de recente ontwikkelingen in de knel dreigen te raken. Gelukkig hóeft de historicus daarbij niet meer voorop te lopen. Met vreugde kunnen we konstateren, dat velen die zorg delen en zich hebben aangesloten om de situatie te verbeteren en om een dynamisch, maar toch evenwichtig beleid in dit opzicht te bevorderen.

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 7