Geraadpleegde literatuur. G. Berends en R. Meischke, "De bouwgeschiedenis van de Oude Kerk", in De stad Delft, cultuur en maatschappij tot 1972, tekst bij de gelijknamige catalogus, Delft 1981, 32 e.v. G. Berends, "De bouwgeschiedenis van de Nieuwe Kerk", a.w., 38 e.v. K. Booij, "De Christoffelschouw uit en thuis", in De Ghulden Roos 33, (1973), 61 e.v. Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuur bezit in België. Uitgave van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Adm. Ruimtelijke ordening en leefmilieu Monumenten en Landschapszorg. In bovenstaande tekst worden zij kortheidshalve "Monumen tenbeschrijving" genoemd. Gebruikt zijn de delen 1. Provincie Brabant Arondissement Leuven, z.pl. (1971) 218, 243. 4na. Stad Gent. Binnenstad, Gent 1976. 9n. Stad Mechelen. Binnenstad, Gent 1984. 2n. Vlaams Brabant/Halle Vilvoorde, Gent 1975. 3. v. Brabant, Rampspoed en restauratie, Antwerpen 1974. A. Delahaye, "Het kasteel van Zevenbergen", in De Heren XVII van Nassau-Brabant, Zevenbergen 1979, 337 e.v. Th. Haakma Wagenaar, "Het Voltooiingsontwerp voor de Sint Lievensmonstertoren te Zierikzee", in Bulletin K.N.O.B. 70 (1971) 31 e.v. W.A. van Ham, "Wouw in de middeleeuwen, het kasteel", in: Woide....die Wouda, Wouw 1980, 74 e.v. W.A. van Ham en 3.H.F. Bos, "Geschiedenis van de Sint Lambertuskerk", in Woide....die Wouda, Wouw 1980, 265 e.v. T.3. Hoekstra, "Marcelis Keldermans...", in Liber Castel- lorum, 40 variaties op het thema kasteel, Zutphen 1981, 170 e.v. H. de Kok, Gids voor het oude Turnhout, 1-Stad Turnhout, Antwerpen 1980, 99 18 A. Lens en 3. Mortelmans, Gids voor Oud Lier, Antwerpen 1980, 141 e.v. H. de L^issanet de la Sablonnière, "Het geslacht Keldermans, middeleeuwse bouwmeesters en beeldhouwers", in BOUW 15, (1960), 1416 e.v. R. Meischke, "Het architectonisch ontwerp in de Neder landen gedurende de late middeleeuwen en de zestiende eeuw", in Bulletin Kon. Ned. Oudheidkundige Bond 6e serie, 5 (1952) kol. 161 e.v. M.D. Ozinga en R. Meischke, De gotische kerkelijke bouw kunst, Amsterdam 1953. R. de Roo, "De Keldermansen naar de documentatie uit het Mechelse stadsarchief", in Handelingen van de Kon. Kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen LVI (1952), 68 e.v. A. Slinger, H. 3anse en G. Berends, Natuursteen in Monu menten, Zeist 1980. K. Slootmans, Bergen op Zoom een stad als een huis, Zalt- bommel 1974. 3.3. Terwen, "De bouwkunst van het Noorden 1000-1500", in:Algemene Geschiedenis der Nederlanden 3 (1982), 305 e.v. F. van Tyghem, "De gotische bouwkunst in het zuiden, 1 150-1500", in Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 3 (1982), 289 e.v. Rombout II Keldermans, beeld in een nis van het stadhuis te Gent. 19

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 10