Een van de activiteiten van onze kring, naast de lezingen, de pubiikaties en de mini-excursie, is de grote excursie. Voor die leden, die tijd en gelegenheid hebben om er twee dagen tussenuit te trekken, is het een unieke kans om op een aangename wijze, grondig kennis op te doen omtrent een historisch gegeven. Dit maal kunt U een bezoek brengen aan en gei'nformeerd worden over bouwkundige voortbrengselen van een beroemde architectenfamilie. De bouwheren van het Markiezenhof (en hun familieleden) zijn in de Zuidelijke Nederlanden zeer actief geweest. Vele van hun scheppingen zijn behouden gebleven en een bezoek meer dan waard. Bergen op Zoom heeft ter nagedachtenis aan deze artistieke familie én een schooi én een laan naar hen vernoemd. Voor diegenen, die al langer lid zijn, behoeft de naam van ons lid de heer A.P.C. Laane geen introductie. Voor wie dat nog niet wist als de heer Laane iets organiseert, kan men ervan verzekerd zijn dat een excursie inhoudelijk en qua ambiance uitstekend verzorgd is. Ik mag hem al bij voorbaat dank zeggen, voor de moeite die hij zich getroost heeft voor deze excursie Voor meer informatie over het onderwerp en het program ma van het bezoek en hoe U zich kunt opgeven, verwijs ik U naar elders in deze Mini-waterschans. A.G. Bert van der Stoel, voorzitter. Aan de leden van de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom. In 1985 zal het 500 jaar geleden zijn dat met de bouw van het Markiezenhof te Bergen op Zoom werd begonnen. Dit feit is voor ons aanleiding een tweedaagse excursie te houden langs de belangrijkste gebouwen in België die door de vermaarde familie Keldermans -Laureys werd in de adel stand verheven -, beeldhouwers en bouwmeesters van het Markiezenhof, zijn gebouwd. De excursie zal worden gehouden op Donderdag 20 SEPTEMBER en VRIJDAG 21 SEPTEMBER a.s. en zal onder leiding staan van de heer Aug. P. C. Laane. Het programma luidt als volgt DONDERDAG 08.00 uur Vertrek per bus van het parkeerterrein bij het Postkantoor te Bergen op Zoom. 09.45 uur Aankomst te Lier. 09.45-10.15 uur Koffie in de Elzenhof, Grote Markt 41-42 te Lier. Tel. 03-480.02.54. 10.15-11.30 uur Geleid bezoek aan de St. Gummaris- kerk, waarvan het schip is gebouwd door Jan II Keldermans tussen 1425 en 1443 en de toren, het belfort en het koor door Andries I Keldermans (1476-1515). 11.30 uur Vertrek naar Mechelen. 12.15-13.30 uur Warme lunch te Mechelen in restaurant In den Beer, Grote Markt 32-33, tel. 015-203567. 133.30-15.45 uur Wandeling onder leiding van mevrouw Eeman en een stadsgids langs het pa leis van Margaretha van York (stads schouwburg) van 1480-1482 gebouwd door Antoon I Keldermans en het Paleis van Margaretha van Oostenrijk (gerechtshof), van 1507-1530 gebouwd, door Antoon I K., Antoon II K. en Rombout II Keldermans. In dit paleis zal ook uitleg worden ge geven door de heer Ir. H. Denissen, de restauratie-architect. 2

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 2