U kunt op deze excursie inschrijven door bijgaand formulier vóór 31 augustus a.s. ingevuld en ondertekend te zenden aan Aug. P.C. Laane, Hoogstraat 11, ^611 MR Bergen op Zoom en de reissom ad. 2 x 2^6,— voor een tweeper soonskamer en ƒ.276,— voor een éénpersoonskamer over te maken op girorekening 1109598 t.n.v. Aug.P.C. Laane te Bergen op Zoom. Bij het reserveren van een tweepersoons kamer gelieve U de naam van Uw medekamergenoot te vermelden De deelnemers aan de tweedaagse excursie zullen worden geregistreerd op volgorde van binnenkomst van de formu lieren. Het maximaal aantal deelnemers zal 30 bedragen. Onder de reiskosten zijn begrepen de kosten van de luxe bus, het logies in een kamer met bad en W.C., het ontbijt, twee warme lunches, twee diners, de kosten van de Bel gische gidsen, de kosten verbonden aan de te houden voordrachten en de entree-kosten. Niet onder de excursiekosten zijn begrepen koffie, thee en andere dranken. De Sint Gummaruskerktoren te Lier naar een tekening van Lucas van Uden,17e eeuw. De torenbekroning is in 1702 door brand verwoest. 6 DE KELDERMANSEN! UIT MECHELEN. Een rondreis langs enige historische bouwwerken uit de Bra bantse gothiek behoeft enige toelichting in de vorm van een leesbaar overzicht. De redactie van dit blad meende dit ge vonden te hebben in het artikel, dat Ir. H. de Lussanet de la Sablonière, architekt, in 1960 publiceerde in het blad BOUW. Bij nadere raadpleging bleek een groot aantal gegevens in middels door latere publikaties achterhaald. Bouw- en kunsthistorici, archivarissen en andere geschiedschrijvers, hebben veel belangrijke aanvullingen en korrekties op de ge schiedenis van de Keldermansen en hun werkzaamheden aangebracht. De Keldermansen waren in de eerste plaats ondernemers en handelaars. Wie een bouwwerk in de toen moderne stijl wou neerzetten, kon bij hen terecht voor de leverantie en bewerking van steen, vaak uit eigen groeve aangevoerd. Door hun ervaring en vakkennis konden zij zich ontwikkelen en leidinggevend architectonisch werk gaan ondernemen. Alvorens het geslacht Keldermans, voor zover te Mechelen gevestigd, nader te bespreken, behandelen we in het kort de bouwstijl waarin zij werkten, de zogenaamde Brabantse go thiek, en de organisatie van het bouwbedrijf in die dagen. De Brabantse gothiek. Nadat de "klassieke" gotische bouwkunst in het noorden van Frankrijk tot ontwikkeling was gekomen in de eerste helft van de 13e eeuw, vond reeds een belangrijke uitstraling van die architectuur plaats naar het noorden en oosten, vooral naar de belangrijkste steden, bijvoorbeeld Utrecht en Keulen. In verschillende streken van de Nederlanden ont stonden regionale bouwwijzen, zoals de Vlaamse kustgothiek. Tegen het einde van de 13e eeuw, werd men ook in het hart van Brabant (Mechelen en omgeving) met de gothiek ver trouwd. Ronds 1350 was een nieuwe impuls aanwezig om deze bouwwijze in Brabant (dat toen drie latere provincies omvatte tot volle bloei te brengen. Van Tyghem vermeldt ais belangrijke factor de aanwezigheid van Franse bouw meesters, bijvoorbeeld te Diest, Aarchot, Mechelen en Tienen. De samenstelers van het werk over natuursteen in monumenten maken duidelijk, dat de verspreiding van de variant van de gothiek, die nu door Brabantse bouwmeesters kon worden ontwikkeld, in eerste instantie onverbrekelijk verbonden was met de verwerking van Belgische steen soorten, die in de steenhouwerswerkplaatsen in het hart van het oude hertogdom Brabant werden verwerkt. Voornamelijk 7

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 4