jj, plotseling uit het duister te voorschijn. Volgens De Lus- sanet werd in 1365 een zekere Jan Van Mansdale als gezel in het "steenbickelerenambacht" te Brussel ingeschreven, terwijl hij dertig jaar later opnieuw als gezworene van dit gilde werd genoemd. Men neemt aan, dat deze Van Mans dale de stamvader was van de familie, waarvan de uitein delijke naam zou zijn ontleend aan de in 1406 genoemde Jan van Mansdale in 't Kelderken aldaar. De naam zou zijn ontleend aan het gelijknamige huis in de Schildknaapstraat te Brussel. In de genealogie wordt Jan van Mansdale dan ook Jan I Keldermans genoemd. Of Jan II Keldermans een rechtstreekse zoon van deze Jan I was, staat niet vast, al wordt zijn verwantschap met eerstgenoemde algemeen aan vaard. In elk geval was Andries I een zoon van Jan II, stelt De Roo, die een bronnenstudie aan de Keldermansen wijdde, vast. Van Andries staat wel vast dat hij te Mechelen woon de De Roo vermeldt, dat hij in 1466 daar een huis bij het Sint Romboutskerkhof kocht. Hij werd nog meermalen Van Mansdale genoemd. Wellicht in 1519 vertrok de laatste voor de bouwhistorie belangrijke Keldermans, namelijk Rombout II, uit Mechelen naar Antwerpen. Het hierna volgende overzicht beperkt zich tot de Kelder mansen, die te Mechelen woonden zij immers speelden een rol in de Brabantse gothiek. Daarbij zijn wat de personen betreft voornamelijk de gegevens gevolgd die De Roo uit het stadsarchief van Mechelen kon opdiepen. Enige minder belangrijke personen zijn weggelaten. Waarom waren de Keldermansen zo populair, vooral bij de "stugge Hollanders" Volgens De Lussanet de Sablonière (hierna als De Lussanet aangehaald) was dat om het conservatisme, dat de Brabantse school kenmerkte, bij de meesters uit deze familie gepaard aan een rijkdom in details. De barokke vormen van Rombouts werk luidden het einde van deze stijlperiode in. Jan I, overleden c.1425. Volgens De Roo was dit de eerste Keldermans, die te Meche len is aan te wijzen. Hij was beeldhouwer en maakte con soles voor het schepenhuis en een graftombe in de Sint Rm- boutskerk aldaar. Jan II. overleden 1445. De Roo stelt, dat Jan II veel werk heeft geleverd in dienst van de stad Mechelen, maar dat dit niet van belangrijke aard blijkt te zijn. Als ondernemer werkte hij aan stads wallen, bruggen en openbare gebouwen. Hij was sinds 1431/ De Sint Romboutskerk te Mechelen met rechts het ontwerp tot voltooiing van de toren door Rombout II Keldermans. 18e eeuwse gravure. CVRIA ANTXQVA G AN V AVEN 18 Vleugel van het stadhuis te Gent, ontworpen door Rombout II Keldermans en Domien de Waghemakere. Gravure door A.Sanderus, 17e eeuw. 10

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 6