BOUWEN VOOR DE VASTENAVOND!!! Wanneer je met de doorsnee Vaderlander over de vastenavond spreekt dan resulteert dat vaak in de vraag:"en wanneer is bij jullie dan de optocht???" Alsof vastenavond alleen maar de optocht is....wij weten wel beter...!!!! Maar goed in de meeste gevallen wordt toch vastenavend en optocht direkt met elkaar in verbinding gebracht. De optochten die door de jaren heen door de Bergse straten getrokken hebben, voerden voor zover wij kunnen nagaan altijd wagens met zich mee. Denk maar aan het narreschip, nu Blauwe Schuit, waarvan zeer oude gegevens bekend zijn. Tot op de dag van vandaag zijn wagens nog steeds een onmisbaar onderdeel om een pakkende stoet samen te stellen. Echter ik haast me om meteen hieraan vast te koppelen dat ook de loopgroepen, tot en met de acterende enkeling, onmisbaar zijn. Immers het grote wint aan kracht in verhouding tot het andere en het kleinere. Het behoeft geen betoog dat het bouwen van wagens in de naoorlogse jaren een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt, niet in de laatste plaats door de komst van het kunsthars. Wat is het toch wat een aantal Bergenaren bezielt om in de winter, in minder aangename omstandigheden, de uitdadiging aan te gaan om aan een meestal gigantische wagen te gaan bouwen???? Wat is het toch om bijna een half jaar te bouwen voor +4 uur optocht en een daarop volgende kijkdag???? Wat is het toch dat een ontwerper inspireert om in vorm en kleur en beweging vastenavond te vangen????? Wat is het toch dat telkenjare weer ettelijke duizenden mensen zich hiervoor inzetten...????? Ongetwijfeld zult U zelf hierover meerdere vragen kunnen bedenken. Aan de hand van dia's willen enkele "insiders" trachten U wat meer achtergrondinformatie te verstrekken over de optocht in het Krabbegat in het algemeen en het ontwerpen en bouwen van een wagen in het bijzonder. F.Quik van de bouwclub "De Krabbekweekers" heeft zich bereid verklaard om in samenwerking met G'.Leenders van commissie optocht van de stichting Vastenavend een informatieavond hierover te verzorgen. Op woensdagavond 16 januari 1985 zaal "de Ster" aanvang 20.00 precies. Bovendien wordt er naar gestreefd om ook een ontwerper over deze materie aan het woord te laten. Mocht er belangstelling bestaan om een excursie te maken naar een bouwclub in aktie, dan kan dat de daaropvolgende zaterdagochtend 19 januari van 10 tot 12 het bouwkot op de Zuidzijde Haven no 37A. Wij hopen op deze manier bij te dragen aan nog meer vastenavond-plezier bij het aanschouwen van de bonte leutstoet die jaarlijks door de straten van ons goeie "Berregen" trekt. Bergen op Zoom, beeld van een historische stad. door Willem van Ham. In deze lezing zal ik proberen een overzicht te geven van de geschiedenis van Bergen op Zoom. Daarbij koos ik voor een tweedeling (vóór en na de pauze) in het tijdperk vóór 1900 met zijn wisselend beeld van bloei en opgang, van achteruitgang en herstel waarbij het kader werd bepaald door de muren en wallen (de vesting Bergen op Zoom) en de tijd daarna, waarin de overheid door steeds verdergaande regeling en planning het geheel leidde. Het stadsbeeld staat daarbij voorop hoe zag de burger zijn stad, hoe zag hij zijn toekomst, wat was voor hem de gewenste ontwikkeling Niet altijd is die vraag te be antwoorden, soms kunnen we alleen afgaan op het resultaat van hetgeen gedaan werd. Onder stadsbeeld verstaan we ook het geheel van de stad ruimte, straten, pleinen, wat er zoal gedaan werd (functies),en wat er gebouwd en afgebroken werd en wat de plannen waren om tot verbetering van de toestand te komen (planning). Uiteraard kan een lezing slechts een beperkte keuze leveren uit het voorhanden zijnde materiaal, voldoende voor één of meer boeken De lezing heeft niet het doel een stedebouwkundige verhandeling te zijn; dit is werk voor specialisten. De geschetste ontwikkelingen vormden wel het stedebouw kundige kader van de stad. Het verhaal van deze ontwikkelingen geeft mijns inziens echter een betere structuur aan een verhaal over de stadgeschiedenis, dan po litieke of militaire verhandelingen. Wellicht kan deze lezing onze blik op Bergen op Zoom als historische stad verscherpen en winnen we samen aan inzicht. 14 15

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 8