VAN DE VOORZITTER 500 LEDEN LEZINGEN EEN INTERESSANTE BLADVULLING IN EEN VERDWAALD REGISTER. Met enige trots mag geconstateerd worden, dat in onze kring de zaken op rolletjes lopen. Er zijn regelmatig interessante en goed bezochte lezingen. Als u ideeën hebt met betrekking tot onderwerpen en/of uitte nodigen mensen, die voorde kring interessant kunnen zijn, horen wij dat graag. De mini-excursies worden eveneens goed bezocht. De Waterschans ver schijnt met regelmaat. We beschikken over een enthousiaste redactie, die niet schroomt verbeteringen voor te stellen. Wat de grotere publicaties betreft, hanteren we een schema, dat voor een lange tijd zo goed als vast staat. De redactie van die publicaties mag ook best nog eens een pluim krijgen. Het bestuur vergadert met regelmaat en ziet met genoegen het resultaat van ieders inspanningen aan. Een na te streven goede kwaliteit van het werk staat voorop. Het is om meerdere redenen van belang, dat velen de geschiedenis van ons gebied ter harte gaat. Meer leden betekent natuurlijk ook meer mogelijkheden. Houdt u vast: de kring heeft inmiddels 500 leden. We zullen dat feit gepast herdenken! Hebt u al familie, buren en/of goede bekenden verteld, dat de kring voor een laag bedrag veel voorde leden doet? Is een lidmaatschap niet een aardig geschenk? Kortom: de kring bruist van de activiteiten. Wat kan een voorzitter nog meer verlangen? Prettige feestdagen en een voorspoedig 1985! A.G.Bert van der Stoel. Het is gelukt, nog juist voor Sinterklaas werd het 500 ste lid aangemeld. De gelukkige is C. van Oers, die daarvoor de publikaties van de Kring en een boterletter ten geschenke ontving. Dank aan al degenen die nieuwe leden hebben aangemeld, waardoorde Kring in amper twee jaar met 180 nieuwe leden werd uitgebreid. Deze enorme groei maakt het mogelijk om meeraktiviteiten te ontplooien en U een beter produkt te leveren. Wij herinneren de leden nog aan de data van de excursies in het 1e kwartaal 1985. In het aktiviteiten-nummer 1984-3A kunt U er meer over lezen. 16 januari 1985 in De Ster, 20.00 uur Lezing Bouwen voor de Vastenavond 19 januari 1985 Mini-excursie naar de Bouwkeet van de Krabbenkweekers, 10.00 - 12.00 uur. 6 maart 1985 in De Ster, 20.00 uur Lezing door W. v. Ham, Bergen op Zoom, beeld van een historische stad. 126 door: Willem van Ham Een groot aantal stukken, afkomstig uit het archief van het in 1801 opgeheven bisdom Antwerpen, is na veel omzwervingen gedeponeerd in het archief van het bisdom Breda. Vorig jaar verscheen hiervan een inventaris opgesteld door drs. W.J.P.M. Brand, bisdomarchivaris, vroeger als pastor verbonden aan de parochie van 't Fortte Bergen opZoom. Hieronder behoren stukken afkomstig van het middeleeuwse kapittel van de stad Bergen op Zoom. Onder nr. 94 vinden we een register van de reglementen (keuren) van de ambachtsgilden alhier. We hebben kennelijk met een afgedwaald register uit het stadsarchief of uit een van de gildearchieven te doen. Hoe dat ook moge zijn, de beschrij ving wordt afgesloten met de intrigerende mededeling: "Achterin bevinden zich enkele korte aantekeningen inzake historische gebeurtenissen te Bergen op Zoom en elders uit de 15e eeuw". Dat wekte de nieuwsgierigheid, die we slechts konden bedaren door van het register kennis te nemen. Dit gelukte dankzij de vriendelijke medewerking van de secretaris van het bisdom, zodat we hier de volledige tekst van deze aantekeningen kunnen afdrukken en daarbij enige opmerkingen maken: In 't jaer ons heeren M vier C ende XL 1111 des dijsdaechs nae Sinte Peeters in die Steenbarchse merct doen was den brant te Berghen.1) Item doen men screeff M vier C ende XXI111 op ten lesten dach van mey, doen was Berghen ghewonnen van mijn heere van Berghen ende dede Willem de Wolff onthoofden ende Willem Hermansen de backere ende eenen bontwercker gheheeten Alaert vuijten Boogaerde ende meester Joos de Smet in de Boschestrate.2) Item doen men screeff M III C ende L doen was die oerloghe in Vlaenderen.3) Item doen men screef M llll C ende XXXVII doen was 't groote dier tyt ende gont koren XII se?) Item in 't jaer LXVI gont de accijse van den biere III C pont outs ende de wijnaccijse gont XXX lb. outs.5) Item in 't jaer LXVII gont de bieraccijse III C pont outs ende XXIIII.6) 1) dinsdag na het feest van Sint Petrus' banden in het jaar 1444 is 4 augustus 1444. Tot dusverre was deze datum niet precies bekend. Op 5 augustus zond het stadsbestuur bericht van de brand aan de heer van Bergen op Zoom die toen te Lille (Rijssel, thans Noord-Frankrijk) was. (C. Slootmans, JAN METTEN LIPPEN, (Rotterdam 1945) blz. 17). Het tijdstip van de brand werd op begin augustus gesteld. Zij zou verscheidenedagen hebben voort geduurd. Het register van verkoop van huizen en landerijen (zogenaamde opdrachten) zegt heel kort bij 25september: "naden groten brant anno44". (Gemeente-archief R 213 fol. 106). De jaarmarkt van Steenbergen was "te eiken Sente Pietersdaghe dat Oest ingaet", dus op Sint Petrus' banden. De mededeling schijnt wel te kloppen, zodat we voortaan het begin van de brand vrij exact voor ons hebben (ver gelijk W. Bezemer, OUDE RECHTEN VAN STEENBERGEN, 's-Gravenhage 1897, 42). 127

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 3