VOORRADIGE BOEKWERKEN MAART 1985 C STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 3 f 37,50 echter niet lang in bezit heeft gehad. Zijn weduwe verkocht het pand met aanhorigheden in 1620 voor de behoorlijk grote som vari 3650 caroli gulden. Het pand blijft dan tot 1738 in bezit van de familie Van Alphen. In een verkoopakte van vader op zoon Van Alphen staat het huis vermeld onder de naam het Root Hart. Er horen dan drie huisjes in het Klinkerstraatje en twee in de Cromwielstraat bij. De erfgenamen van burgemeester Laureys van Alphen verkopen het huis in 1738 aan de weduwe van de postmeester David Minet voor een bedrag van f 1800,-.3 Bij de belegering van de stad door de Fransen in 1747 wordt het huis totaal vernield. Alleen de kelders bleven nog intakt. De schade werd vastgesteld op f 2500,-. Het lege erf werd in 1751 verkocht aan de apotheker Carel Heemskerk die er het huidige 18e eeuwse huis liet bouwen. Zelf heeft hij er nooit gewoond; toen hij het huis in 1760 verkocht, woonde hij in Zierikzee. Het huis was verhuurd aan de predikant Jacobus Gordon. Honderd jaar later woonde er de apotheker C.M. Smeltzer (tot aan zijn overlijden in 1878). Het grote pand werd daarna huisvesting van de arts J.C. Meulemeester die er tot aan zijn overlijden in 1911 bleef wonen. Zijn praktijkruimte had hij in het achterhuis ingericht, dat bereikbaar was via het Klinkerstraatje. Daarna woonde er zijn zoon, de gemeente-ontvanger A.J.J. de Meulemeester. In 1935 vestigde zich hier de meubelier J.G. Meeuwissen. Het woonhuis werd tot winkelpand verbouwd, waarbij de huidige winkelpui werd gemaakt.4 Middels diverse verbouwingen in de jaren 1941- 1970 werd de winkel vergroot en de bovenwoning eveneens tot toonzaal ingericht. Daarop volgde de uitbreiding met het buurhuis, genaamd het Nieuw Kasteel (nr.17).5 Dit huis staat voor het eerst vermeld in een akte uit 1475, al had het toen nog geen eigen naam. De naam het Nyeuw Casteel komt voor het eerst voor in 1515. Het perceel bevatte behalve het huis ook een bronput en een achterhuis aan de Cromwiel- of Boevestraat. Het behoorde in die jaren toe aan de familie van de Coevering.6 In 1529 werd het pand gekocht door Otte van Mierop/galeybackere' (=majolica-bakker), waarover Gerrit Groeneweg en Vera Vandenbulcke in een eerder nummer van dit tijdschrift schreven. Otte zal er wel niet gewoond hebben omdat het pand enkele jaren later in andere handen was overgegaan.7 In de verkoopakte van 1537 staat het huis vermeld onder de naam het Nyew Casteel, nu den Cleynen Hert. Die verandering van naam werd echter in 1545 al weer teruggedraaid.8 In de 17e eeuw was het Dand eigendom van achtereenvolgens een schrijnwer ker, een busmaker (geweermaker) en een koperslager. Toen veranderde men de naam enige tijd in de Drie Musquetiers, sinds de 18e eeuw heette het echter steeds het Nieuw Kasteel. Ook dit pand is bij de belegering van 1747 geheel verwoest, waarbij de schade getaxeerd werd op f 1600,- plus f 500,- voor het achterhuis.9 In het midden van de vorige eeuw woonde er de wethouder B.F. Vermeulen. In 1928 is het huis, dat tot dan toe steeds woonhuis was gebleven, verbouwd tot winkelhuis voor J. Dekkers, die er een vishandel dreef.10 Te koop aangeboden C.J F Slootmans, JAN METTEN LIPPEN' in uitstekende staat. Te bevragen: Tel. 01640 - 50996 NOTEN 1. G.A. BoZ., Rechterlijke Archieven 213 fol. 247v. 2. G.A.BoZ., H. Geestrekening 1473/74; R 214, fol. 169v; R R 218, fol. 15. 3. G.A.BoZ., R 221, fol. 204v; R R 228, fol. 114v; R 230, fol. 184; R 230, fol. 273v; R 235, fol. 323; R 254, fol. 29v. 4. G.A.BoZ., Stadsarchief vóór 1810, voorl. inv.nr. 1087.2, fol. 17v en fol. 32; R 257, ongefol., akte 18.9.1750; R 257, ongefol., akte van 5.3.1751; R 260, ongefol., akte van 16.12.1760; bevolkingsre gisters 1850-1938; bouwver gunningen 3270/1899, 8/1935. 5. G.A.BoZ., bouwvergunningen 75/1941, 32/1946, 71/1949, 13/1950, 197/1958, 222/1960, 360/1964 en 114/1970. 6. G.A.BoZ., R 214 fol. 169v; R 216, fol. 270; R 217, fol. 147. 7. G.A.BoZ., R 218, fol. 225v; R 220, fol. 103v; Gerrit Groeneweg en Vera Vandenbulcke,'Vroeg 16e eeuwse 'geleyersbackers' en hun produkten (majolica) te Bergen op Zoom', in: DE WATERSCHANS 1984, nr.1, 6-12. 8. G.A.BoZ., R 220, fol. 103v en 307. 9. G.A.BoZ., R 237, fol. 26; R 241, fol. 26; R 241, fol. 204; S A 1087.2, fol. 12v en 13. 10. G.A.BoZ., bevolkingsregisters 1850-1860; bouwvergunning 124/1928. 20 Bestelletter Omschrijving vastgestelde verkoopprijs A STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 1 uitverkocht B STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 2f 37,50 waarin de volgende artikelen zijn opgenomen: W.C.M. Stuart, Stadsrecht en stadswording te Bergen op Zoom, een theoretische benadering. W.A. van Ham, De middeleeuwse stadsplattegrond van Bergen op Zoom. A. Ramondt en J.L.C. Weyts, Het huis Oostenrijck in de Lievevrouwestraat. C.D. Vanwesenbeeck, De Lombarden te Bergen op Zoom. W. Donker, De kerkelijke verhoudingen te Bergen op Zoom van de 16e tot en met de 18e eeuw. H.L. Zwitzer, Een schandaal te Bergen op Zoom in 1772. ►Cl. van de Walle, Het Wilhelm ietenklooster te Huijbergen in de Middeleeuwen. waarin de volgende artikelen zijn opgenomen: W.A. van Ham, De ligging van devesting Bergen op Zoom. C.D. Vanwesenbeeck, De watermolen te Bergen op Zoom en zijn omgeving. H.Scholtes, Armoede en de tafel van de H.Geest te Bergen op Zoom. J.C.L. Weyts, Beschouwingen overoude huizen in Bergen op Zoom. A. Weyts-Ramondt, Recompense voor timmeringhe. W.H.M. Donker, De weerspiegeling van de vestingfunctie van het 18eeeuws Bergen op Zoom op de lotgevallen van de wezen. Ch. de Mooij, Rond de kieswet van 1850 te Bergen op Zoom. D HET KLEINE HOF AAN DE GOUDENBLOEMSTRAAT f 17.50 E BERGEN OP ZOOM IN KAART GEBRACHT f 17.50 F ST. JACOBSKAPEL AAN DE VISMARKT uitverkocht G DE HUIZEN DE DRAECK EN DE SCHERMINCKEL f 17.50 H STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 4 f37,50 geheel gevuld met de studie door W.A. van Ham, Merck toch hoe sterck, bijdragen tot de geschiedenis van de vestingwerken van Bergen op Zoom. DE BERGSE VASTENAVOND VOOR 1940 f 17,50 J OM DE VRUCHTEN VAN GODS BERG f 17.50 L EEN BERGSE IN OORLOGSTIJD f 12 50 BESTELLINGEN BIJ DE PENNINGMEESTER MIDDELS STORTING BIJ BANK OF GIRO MET VERMELDING VAN DE BESTELLETTER. postrekening 24 05 922 bankrekening 52 50 45 244 ten name van: Penningmeester Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom Zuidzijde Zoom 38, 4611 DB Bergen op Zoom.

Periodieken

De Waterschans | 1985 | | pagina 15