7 n. j 1 r fCP— 0 r -0J 1 i 4 en 5 Gevelversiering, bestaande uit maskarons met daaronder de opschriften ANNO en 1648. Foto's Han Bos, 1984. dat bij de meting door het kadaster in 1825 het nummer G 441 kreeg), tot zijn overlijden in 1864. Nadien weten we niets over de bewoning van het pand, totdat ca.1900 de slager H.C. Veraart, die in 1892 nog in de Molstraat woonde, zich in het pand vestigde. Deze heeft in 1909 de voorgevel aan de zuidoosthoek van een (nieuwe) winkelpui voorzien, welke tijdens de recente restauratie verwijderd is. Het pand was inmiddels hernummerd tot E 18; bij de invoering van de enkele huisnummers in 1914 werd dit nr.1. Hij bleef hoofdbewoner tot 1934; daarop was Chr.C. Veraart dat, tot hij in 1957 uit het pand vertrok. Hij overleed in 1958 in de bovenwoning. De volgende hoofdbewoner was Joh. van Bragt, die er van 1958 tot 1968 een cafetaria exploiteerde.23 Het pand E 20 (Klein Rennenberg) werd in 1830 bewoond door de winkelier Jac Baartmans; deze had het huis door ruiling met J. Kegie in 1823 verworven. Bij meting door het kadaster in 1825 verkreeg het sectie-nummer G 440. In 1840 woonde er bij de volkstelling de logementhouder Govert Adriaan- HUVC^cife. £>\TU.A,Tie. 'C'AKAtSEVA CATTUAt2.\tA/LPLElN i. 2- - OUbE OVE.T2.WEXT"DE krE.LDE.12S GESTIPPELD jS. ■A-ciikcrkwua M^rloe-ZA/alao^. ^.-A^daker poe^-k Uf 7- Toe^jara^ poor k SA./^coL» <S j^oork •ciaLe.r-iiMvS kafer<j^ GEMEENTE £>EKGEM OPZOOM - <jE_T" 44.B». Cjrock "Rennen 2. kl «j'ra. 1 tJr 2>-4 -Aciaktr ixuis tWt*. 1<; 6 sen, die er in 1864 is overleden. Daarop staat er Joh. Adriaansen ingeschreven (nog in 1883 daar woonachtig). Bij de volkstelling van 1900 bleek de bewoner C.F. van Tiggelen, schoenmaker, te zijn. In 1914 werd het huis vernummerd tot Vismarkt 2. In 1932 werd in het pand de kapperszaak van A. Noordhuizen gevestigd. Deze liet in 1936 de onderpui aanbrengen, die tot de restauratie en aanpassing in 1984 bleef bestaan. Kapper Noordhuizen werd in 1962 opgevolgd door Wilh.M. Verbeek, die er tot 1976 bleef wonen. In het bovenhuis waren van 1979 tot 1981 bewoners uit een ver land gevestigd, terwijl de begane grond in die periode in gebruik was als 'Wereldwinkel'.2'1 De panden waren inmiddels in 1970 c.q. 1974 in bezit gekomen van de gemeente Bergen op Zoom, die de bedoeling had daarin kantoren en een studiezaal ten behoeve van de archiefdienst te vestigen. Het plan, hierbij aansluitend in de achtertuin van het Markiezenhof een ondergrondse archiefbewaar plaats te realiseren, stuitte echter op onoverkomelijke bezwaren van financiële en technische aard. Nadat hierom in 1977 van dit project was afgezien, werd na enige jaren van bouwkundig onderzoek in 1982 besloten in deze panden vier wooneenheden onder te brengen. De restauratie- c.q. verbouwingswerken werden in 1983-1984 uitgevoerd door het aannemersbedrijf Huurman B.V. te Delft, onder directie van de Dienst Gemeentewerken te Bergen op Zoom. De wooneenheden zijn sinds 1 december 1984 bewoond. Het uitgevoerde project was financieel mogelijk omdat de panden tijdens de periode waarin een mogelijke archiefbestemming werd overwogen, waren ondergebracht bij het restauratieplan Markiezenhof. Gehoopt wordt, dat tegen het einde van de restauratiewerkzaam heden aan het Markiezenhof de gelegenheid zal ontstaan om in een van de volgende nummers van de Waterschans een overzicht op te nemen van tijdens die werken opgenomen en gedocumenteerde bouwkundige gegevens betreffen de deze panden.25 6. Groot en Klein Rennenberg na het gereedkomen van de restauratie- en aanpassingswerken. einde 1984. Foto Han Bos. NOTEN GA gemeente-archief Bergen op Zoom SA gemeente-archief Bergen op Zoom, stadsarchief tot 1810. R gemeente-archief Bergen op Zoom, rechterlijke archieven. ARR gemeente-archief Bergen op Zoom, archieven raad- en rekenkamer van de markiezen. 1. SA 263. Stadsrek. 1517/18 fol. 119v. 2. SA 15, fol.88, 122. 3. Eerste perceel: SA 15, fol.97; R 215, fol.46, 56, 160v, 218. Tweede perceel: SA 15, fol. 96v. 113, 224v; Derde perceel: SA 15, fol. 147, 167v, 170, 258v; R 214, fol. 98; Vierde perceel: R 213, fol. 83; Badstoof: SA 15, fol. 168; R 213, 47v; SA 15, fol. 247, 249; R 213, fol. 106, 226. 4. R 214, fol.89, ARR 652.3 rentmeestersrekening 1513/14 fol. 64, 652.2, 1514/15 fol. 67. Deze godshuizen mogen niet verward worden met het complex op de Scholiersberg, eveneens de heer toebehorende. 5. R 216, fol. 218, 225, 226; ARR 652.3, rentmeestersrek. 1512/13 fol. 46v, 47. 6. R 217, fol. 58v, 235v, R 219, fol. 217; R 221, fol. 195v. 7. L. Peters, WILHELM von RENNENBERG (f1546) EIN RHEINISCHER EDELHERR ZWISCHEN DEN KONFESSIO- NELLEN FRONTEN (Kempen 1979). 32 e v.. R 215. fol. 45v. 7

Periodieken

De Waterschans | 1985 | | pagina 8