de Waterschans HMI I RGEN OP ZOOP MEDEDELINGENBLAD VAN DE GESCHIEDKUNDIGE KRING VAN STAD EN LAND VAN BERGEN OP ZOOM BESTUUR FAUSTO NUMINE BERG A VICTRIX Voorzitter: A.G. van der Stoel Secretaris:Th. W.C. Th. Jansen Kortemeestraat 29 4611 TL Bergen op Zoom Tel. 01640-34930 Penningmeester:J.W.A. van Gastel Leden:Dr. E.G.H. Hartel drs. G.W.M. van Aubel C.A. van Bekkum Redactie secr. Studies:W.A. van Ham Redactie secr. De Waterschans:Th. W.C. Th. Jansen Rekeningen: ■>- Postrekening 24 05 922 Bankrekening 52 50 45 244 ten name van: Penningmeester Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom Zuidzijde Zoom 38 4611 DB Bergen op Zoom 15e jaargang, nr.2, juni 1985 Naar aanleiding van de Algemene ledenvergadering is er een brief naar het College van Burgemeester en Wethouders gezonden in verband met de toekomstige situatie van de kerk van de H.Maagd op de Grote Markt. De brief had de volgende inhoud: Geacht College, Tijdens onze onlangs gehouden Algemene Ledenvergadering werd de toekomst van het gebouw van de binnenstadparochie ter sprake gebracht. Door de vergadering werd gewezen op geslaagde projecten, waarbij kerkgebouwen onder andere te Maastricht, Schiedam en Deventer gespaard konden blijven voor sloop. Tijdens de Algemene Ledenverga dering van 25 april j.l. is ons bestuurslid en oud-voorzitter Dr.E.G.H. Hartel benoemd tot ere voorzitter van onze Kring. Dit ere lidmaatschap is hem door de vergadering aangeboden voor zijn grote verdiensten voor de Kring en voor de gemeenschap van Bergen op Zoom. Op de U toegezonden concept statuten kunt U het woord concept doorstrepen omdat de Algemene Ledenvergadering het voorstel ongewijzigd heeft vastgesteld. Het ontwerp huis houdelijk Reglement is behou dens enkele kleine wijzigingen eveneens vastgesteld. De wijzi gingen, o.a. getreffende het kandidaatstellen en de plaats van vergaderen, zullen overeen komstig de besluiten van de vergadering worden aange bracht. T.z.t. zullen in dit blad de gewijzigde teksten van de betreffende artikelen worden meegedeeld. De penningmeester is door de Algemene Ledenvergadering gedechargeerd voor zijn financiële administratie over het boekjaar 1984. De begroting voor 1986 is goedgekeurd. Th. Jansen werd als secretaris herkozen. Mevrouw Leta Joosen, die niet meer herkiesbaar was als bestuurslid, heeft uit handen van de voorzitter een geschenk in ontvangst mogen nemen met dank voor haar vele aktiviteiten in de afgelopen bestuursperioden. Haar plaats binnen het bestuur kon nog niet worden opgevuld. De vergadering was van mening, dat het historische gebouw van de Heilige Maagdkerk niet alleen een plaats heeft op de rijkslijst van beschermde (onroerende) monumenten maar tevens visueel een beeldbepalend karakter heeft in de historische binnenstad van Bergen op Zoom. De vergadering was overigens van mening, dat een toekomstige functie van de kerk overeen zou moeten stemmen met het karakter van het bouwwerk. De Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom zou het op hoge prijs stellen, dat u doet wat in uw vermogen ligt, een hiervoor omschreven functie van het gebouw te realiseren. Mocht U kennissen hebben, waarvoor U een kadeautje zoekt, dan is de laatste uitgave van onze kring 'De vijf dolle dagen' wellicht een idee. Verkrijgbaar bij de penningmeester (zie binnenzijde omslag). Het ledenbestand op 1 januari 1984 bedroeg 413. Op 31 december 1984 was de stand 519. De groei kwam echter nog niet tot staan. De vereniging kan zich nog steeds in een groter wordende belangstelling verheugen; op 1 juni was de stand namelijk 566 leden. Te koop of te ruil gevraagd: Oude Waterschansen Aangeboden: 1 ex. 1952 Brabants Heem. diverse oude Waterschansen komplete serie Bergen op Zoomse jaarkronieken 1972 t/m 1981. Tel: 50996 Te koop aangeboden Te koop: het boek van C.SIootmans, Jan metten Lippen, in zeer goede staat, inItel.01640-36662 Te koop gevraagd: Studies uit Bergen op Zoom, deel deel 1; aanbiedingen bij de secretaris Th. Jansen Gevraagd: Adverteerder(s) voor de binnenzijde van de omslag. Te koop aangeboden: Bij het Gemeente-archief zijn de eerste twee delen van het onlangs verschenen boek van de hand van C.J.F. Slootmans 'De paas- en koudemarkten te Bergen op Zoom 1365-1565' te koop. De prijs hiervan bedraagt tot 1 november f 195,- daarna f 225,-. Na verschijning van het derde deel zal dat aan de kopers van de eerste twee delen automatisch worden toegezonden. De boeken zijn van een gekleurde omslag voorzien. De boeken zijn ook bij het Gemeentemuseum het Markiezenhof en bij de boekhandels te koop.

Periodieken

De Waterschans | 1985 | | pagina 1