Van 14 t/m 17 augustus is er in Wouw het 37e Heemkundige Werkkamp van Brabants Heem. De organisatie is in handen van onze zustervereniging 'De Vierschaer'. Ook de leden van onze kring kunnen hieraan deelnemen. Omdat onze leden voor het merendeel woonachtig zijn in de regio Bergen op Zoom is de prijs voor 'thuisslapers' bepaald op f 80,- per persoon inclusief diners. U dient wel in het bezit te ziin van een fiets. Onderstaand treft U het voortreffelijk programma. Voor verdere inlichtingen kunt U terecht bij: F. Schijven (01658- 3572), A. Melis (01658-2788) of R. Hermans (01658-1821). Ar, HEEMKUNDIG WERKKAMP 1985 WOUW Programmawijzigingen voorbehouden PROGRAMMA HEEMKUNDIG WERKKAMP 1985 14 t/m 17 augustus te Wouw. 37e Heemkundig Werkkamp van Brabants Heem. 'WOUW WUL WA' WOENSDAG 14 AUGUSTUS 1985 17.00-20.00: Aankomst bij Café Donkenhof (café Broeren, Roosendaalsestraat 61 te Wouw). 20.30-22.30 uur: Opening werkkamp. Welkom door de voorzitter van de Heemkundekring 'de Vierschaer', dhr.A.Melis. Welkom door de burgemeester van Wouw, mr.A.G.J.M. Rombouts. Overdracht van de standaard van Brabants Heem door de kring 'Heemkundevereniging Den Dungen' uit Den Dungen. Inleiding op het werkkamppro gramma en allerlei praktische zaken door de secretaris van 'De Vierschaer', drs.F.J.P. Schijven. Dia's vorig werkkamp. Kiankdiase- rie over Wouw. Gezellig samenzijn. DONDERDAG 15 AUG. 1985 9.00 uur: Officiële ontvangst door het gemeentebestuur van Wouw op het gemeentehuis. Koffie. 9.30-12.30: Excursieprogramma in groepen in Wouw naar: Zijdemuseum Ter Zijde', Grafisch atelier 'In den groenen zonck', St. Lambertuskerk (interieur en torenbeklimming), met een doorlopende koffiepauze in café Donkenhof. 12.30 uur: Lunch in café Donkenhof. 13.30: Fietstocht naar Wouwse Plantage. Bezoek landgoed Wouwse Plantage. Theepauze aldaar. 18.30 uur: Diner te Wouw. 20.00 uur: Avondprogramma: Bram van Brabant, volksmuziek groep, gezellig samenzijn. VRIJDAG 16 AUGUSTUS 1985 9.00 uur: Vertrek vanuit de volksabdij naar Kalmthout (België) 10.30 uur: Bezoek aan het bijenmuseum te Kalmthout. 11.30 uur: Bezoek aan de molen te Wildert. Lunchpauze en rondleiding door de ambachtelijke bakkerij. 14.00 uur: Bezoek aan Arboretum te Kalmthout. Theepauze aldaar. 15.30 uur: Terugtocht naar volksabdij. Eventueel bezoek aan museum Zr. Marie-Adolphine en N.H.-kerk te Ossendrecht. 18.00 uur: Diner op de Volksabdij te Ossendrecht. 20.30 uur: Avondprogramma met dansmuziek van 'The Hearts' en een Wouwse conferencier. ZATERDAG 17 AUGUSTUS 1985 9.30 uur: Vertrek vanaf café Donkenhof per fiets voor de Waterlinie-route. Bezoek aan fort de Roovere, Dassenplas, Moerstraten en 't Laag. 12.00 uur: Beëindiging Werkkamp- aktiviteiten. 13.00 uur: Brabantse koffietafel in café Donkenhof. 14.00 uur: Officiële sluiting. Dankrede uitgesproken door Kees Booij op zaterdag 10 november bij de uitreiking van de 'Sakko-prijs voor Kunsten en Letteren 1984' in de hofzaal van het Markiezenhof te Bergen op Zoom. SAKKOPRIJS m0K KEES BOOIJ 'Hier sta ik dan op mijn paasbest, met uitvoerig gelichte cedel. De kersverse gesakkoniseerde culturist. Eerst te zeggen dat ik het niet onaardig vind dat de onafhankelijke juryleden aan mij hebben gedacht en tevens wil ik mijn waardering uiten aan de voorzitter voor de geestige presentatie zojuist van het juryrapport. Vervolgens aan de direktie van SAKKO B.V. -insteller van deze jaarlijkse prijs - en aan de medewerkers van dat bedrijf, mijn hartelijke dank voor het gedane werk rondom deze gebeurtenis. Een dankbetuiging aan de twee musici voor het op maat geleverde fraaie barokke- i ijst je is evenzeer op haar plaats. Burgemeester, leden van het gemeentebestuur, familie, vrienden, vriendjes, kennissen en degenen waarmee ik regelmatig mag samenwerken: Tonny en ik vinden het gezellig dat we jullie vandaag in zon grote getale in deze toch wel heel uitzonderli/ke omgeving mogen treffen. Dank daarvoor aan het gemeentebestuur. De wijze waarop de toegekende prijs bij ons werd aangekondigd was zowel overrompelend als verrassend en zojuist zijn daar een oorkonde, een kleine bronzen kamerwindvaan en een envelopke met geld - naast het festijn zelf - aan toegevoegd. Heren Verhage en van de Boom. met genoegen heb ik kortgeleden weer m'n jaarlijkse medewerking verleend aan het plaatsen van de bronzen miniatuur-windvaan, hoewel dat deze keer een vreemdsoortig gevoel gaf. Het is allemaal prachtig, maar ik zou niet in staat zijn geweest dat alles - wat me door de jury wordt aangewreven en door U blijkbaar niet wordt verworpen - te doen zonder de steun, hulp en begeleiding van anderen. Ook het restaureren is werk van meerdere hoofden en handen. In dat team speel ik als spelverdeler op het middenveld en bij tijd en wijle noodgedwongen in de mandekking. Steun en hulp kwam van mijn lieve Ton. die altoos prima zorgt voor m'n natje en droogje en verdraagt dat ik op de onmogelijkste tijden thuis kom of van huis ben. Daarenboven is ze door haar aangeboren gevoel voor kleuren en stoffen een klankbord voor me en verleende ze op verzoek, onbezoldigd, kleinere hand- en spandiensten bij de restauratiewer ken. Op één ervan wil ik U opmerkzaam maken. n.l. op het rode fluweel dat als fond is aangebracht bii de slotplaatjes in de hofzaalvleugel. De stof is afkomstig van 'n oud kerkvelum hetgeen bij een Bergse antiquair werd gekocht. Toepassingen van stof of leder, meestal rood van kleur, waren in de 14e en 15e eeuw geen uitzondering achter ijzerbeslag op houten koffers, kisten en deuren. De slotplaatjes op zich zijn knappe staaltjes van figuurzaagwerk in twee lagen dun ijzer (zie tekening). Als model daarvoor heeft gediend de oude ijzeren klopperplaat welke zich bij aanvang van de restauratiewerk zaamheden nog op de grote buitendeur van de hofzaal bevond. De bijbehorende klopper ontbrak toen. doch kon er later weer aan worden toegevoegd. Zowel de komplete deurklopper als de oude slotplaat van de hofzaaldeur zijn als uniek te beschouwen en om die reden zijn ze thans als Klopperplaat met klopper in ijzer - 1e helft 16e eeuw. Foto: Rijkdienst Monumentenzorg - Zeist.

Periodieken

De Waterschans | 1985 | | pagina 2