DE LEKTUURHAL BREDA De Lektuurhal in Bruna, Nederianc u betekent ziet u gezinsencycioped Vanaf nu is er du nieuws. VUF-DEUGE ENL VAN f99- VOO Kremerstraat 12 Bergen op Zoom Telefonische bestellingen: 01640 - 40380 ndig tijdschrift bij het archeologisch onderzoek. Met archeologie wordt dan bedoeld het systematisch en subjectief beschrijven en verklaren van de natuurlijke en materiële overblijfselen van de mensheid. We onmoeten hier dan ook twee interesse-sferen, die vooral binnen amateur-archeologische kringen nogal eens botsen enerzijds het terrein van de verzamelaars, musea en anti quairs, anderzijds dat van de archeologie. Ik wil op 16 oktober a.s. vooral aandacht schenken aan dat tweede aspekt van het zoeken naar gebruiksaardewerk en wel meer concreet toegespitst op de vraagstelling "waar ligt het belang van gebruiksaardewerk bij archeologisch onderzoek en waar liggen daarbij de mogelijkheden voor de niet-professionele oudheidkundige Na beantwoording van die vraag kan aan de hand van een aantal voorbeelden van opgravingen in westelijk Noord-Brabant worden bezien, in hoeverre gebruik is gemaakt van de informatie, die aardewerkvondsten hadden kunnen geven. Hierbij valt te 17 eeuw 18 eeuw 19 eeuw denken aan bijvoorbeeld datering oudste bewoningssporen/- stadswording bij opgravingen Grote Markt en Zuidmolen straat, het belang van de misbaksels van Bergse potmakers, het beoordelen van de woonomstandigheden in Steenbergen in de 14e eeuw, de rol van Bergen op Zoom bij het ont staan van het Delfts Blauw, conclusies over internationale betrekkingen naar aanleiding van vondsten onder het Bergse stadhuis, aardewerk uit de 9e eeuw uit Woensdrecht, Hal steren en van het Bergen op Zoomse Scheldestrand, etc. Het prettige van gebruiksaardewerk is de kwetsbaarheid daarvan, zodat het meestal vrij snel sneuvelt en tussen het ander huishoudelijk afval terecht komt. Hergebruik (zoals van glas of metaal) of secundair gebruik (zoals baksteen of hout) is bij aardewerk vrijwel uitgesloten. Zo kwetsbaar als het eerst was, zo onvergankelijk is het aardewerk, wan- 10 neer het eenmaal in scherven en stukken in de bodem te recht is gekomen. Vrijwel overal waar menselijke bewoning is, of is geweest, zijn restanten van het eertijds gebruikte aardewerk dan ook in ruime mate in de bodem terug te vinden. Het meest interssante aspekt van aardewerk is daarbij, dat de vormgeving, decoratiewijze en de aangewen de productietechniek, vaak sterk tijd- en plaatsgebonden zijn. Aan de hand daarvan kunnen conclusies worden ge trokken over leefomstandigheden, voedselbereiding, ouder dom, handelscontacten, sociaal-economische omstandig heden, etc. Gerrit Groeneweg. Zie het gelijknamige boekje, dat werd samengesteld onder redactie van M. Addink-Samplonius, Dieren 1983, pag. 22 en 87-94. De huizen Hofstraat 23, 27, 29 en 31. Op 1 5 augustus is de fa. F.C. de Valk, die vele jaren in de panden Hofstraat 27, 29 en 31 gevestigd is geweest, ver trokken naar een nieuw bedrijfspand. De panden zijn in eerste instantie gekocht door de Gemeente in het kader van een herstelplan voor de buurt benoorden het Markie zenhof. De Gemeente heeft de huizen doorverkocht aan de Stichting Monumentaal Stadsherstel, die inmiddels met de restauratie ervan een aanvang heeft laten maken. Omdat het werk gesubsidieerd wordt in de z.g. terugploegregeling, moet het uiterlijk op 31 december a.s. opgeleverd worden, hetgeen bepaald geen sinecure is. Na voltooiing zullen er weer drie ruime historische woonhuizen met grote tuinen toegevoegd zijn aan het Bergse woningbestand. Ter informatie voor de excursie volgen hieronder wat his torische bijzonderheden. - De Morissendans (nr.27) Dit huis is in de eerste helft van de 19e eeuw geheel nieuw opgebouwd. De voorgevel, verdiepingsbalklaag en het on dergedeelte van de achtergevel dateren uit die tijd. Begin 20e eeuw is de achtergevel verhoogd, waarbij ook een nieuwe bekapping is aangebracht. Die kap zal bij de res tauratie iets omhoog gebracht worden om een goede slaap- 11 1985 - 2b EXTRA-NUMMER AKTIVITEITEN 1 mmer: lenis van het is ngeving Ischotels stiaansgilde BOEKEN TIJDSCHRIFTEN SPELLEN ANTOORARTIKELEN POSTERS KAOO ARTIKELEN e

Periodieken

De Waterschans | 1985 | | pagina 6