VOORRADIGE BOEKWERKEN OKTOBER 1985 C STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 3 f 37 50 uit Enkhuizen, daterend uit de periode waarin de productie van "Wanfried"-aardewerk, ook in die stad, tot stilstand kwam 22). In de tijd dat de veelkleurige majolica en het "Wanfried"-aardewerk ten on der ging aan een nieuwe mode, die blauw-wit aardewerk voorschreef (waardoor het delfts-blauw tot ontwikkeling kon komen) bleef het populaire zonne-gezichtje blijk baar nog voortbestaan op het nieuwe gebruiks- en sieraardwerk. NOTEN 1 W.A. van Es e.a., HET BO DEMARCHIEF BEDREIGD; ARCHEOLOGIE EN PLA NOLOGIE IN DE BINNEN STEDEN VAN NEDERLAND. (Amersfoort/ 's-Gravenhage 1982), 34. 2 H. Jedding, ALTE DEUT SCHE BAUERNSCHUS- SELN; AUSSTELLUNG DER SAMMLUNG DR. KONRAD STRAUSS. (Hamburg 1963). 3. Zie voor versieringstechnie ken: J. de Kleyn, VOLKS AARDEWERK IN NEDER LAND 1600-1900. (Zeist 1965), IV. Eind dit jaar ver schijnt een herdruk van dit boek. 4. J. Boehlau, EIN NIEDER- HESSISCHE TOPFEREI DES 17.JAHRHUNDERTS. (Marburg 1903). 5. A. Hoek, '"Wanfried und seine Töpferei in der Zeit um 1600'. in: MEISTERWERKE HESSISCHER TOPFER- KUNST; WANFRIEDER IR- DENWARE UM 1600 (Kata- loge der staatlichen Kunst- sammlungen Kassei Nr. 5). (Kassei 5 juni 1974), 7-14. 6 H.-G. Stephan, "Eine Kunst- topferei der Renaissance in Witzenhausen an der Werra; ein Vorbericht", ZEIT- SCHRIFT FUR ARCHAO- LOGIE DES MITTELAL- TERS, VII (1979), 167-184. 7. N. Ottema, "Het aardewerk in Friesland in gebruik in het laatste kwart van de zestien de eeuw", DE VRIJE FRIES, XXVI, (1918), 63-102. Dezelf de auteur ook in: "Het aarde werk in de noordelijke Ne derlanden in gebruik in het laatste kwart van de zestien de eeuw", OUDE KUNST, III, (1917-1918), 231-241 en 255- 264. 8. H.-G. Stephan, "Eine Kunst- topferei". 4 H van Gangelen en J.J. Len- ting, "Enkele voorbeelden van minder bekend Duits loodglazuuraardewerk on der de Bourtanger bodem vondsten", ANTIEK, XIX, (1985), 404-414. 10 A. Höck 1974, op.cit., zie ook: J. Dessel, "Export und Verbreitung der Wanfrieder Irdenware; Verzeichnis der Fundorte". in: MEISTER WERKE HESSISCHER TOP- FERKUNST. 15-19. 11. H.-G. Stephan, 'Eine Kunst- töpferei". 12. Mededelingen A. Bruijn op 23 en 30 november 1982 te Tilburg ter gelegenheid van een voordrachtencyclus "Methoden en Technieken in de Archeologie", georgani seerd door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord- Brabant. 13. J. Nauman, "Die Wanfrieder Irdenware" in: MEISTER WERKE HESSISCHER TOP- FERKUNST, 26-40. 14. J. Dessel "Export und -Ver breitung". 15. H.J.E. van Beuningen. "Nie- derlandische Bodenfunde und Wanfrieder Schlusseln" in: MEISTERWERKE HES SISCHER TOPFERKUNST; 20-24. Hemmy Clevis en Herbert Sarfatij, Borden uit een Dortse beerput (ca 1600)' in ROTTERDAM PA PERS IV. (Rotterdam 1982), 23-34. J. de Kleyn. "POT SIERLIJK; VERSIERD VOLKSAARDEWERK. (Arn hem 1977), 75. S. Olivier, Tien |aar graven op Goeree- Overflakkee" in: VAN WEST- VOORNE TOT ST-ADOLFS- LAND, HISTORISCHE VER KENNINGEN OP GOEREE- OVERFLAKKEE. (1979), afb. 40. Kees Bos en Bouke Bouwman, FORT RAMME- KENS. (Middelburg 1984), 28. T. Oost, "Archeologisch onderzoek in de stad Ant werpen 1975-1980", ANT WERPEN, XXVII (1981), 33- 43, afb. 14. A. Groen, Benes; archeologisch onderzoek naar een verdwenen Uit- geester buurtschap WES TERHEEM, XXXI. (1982), 262-275. S. Vandenberghe. "Het oudheidkundig bodem onderzoek in het Mechelse in 1975-1976", HANDELIN GEN VAN DE KONINKLIJ KE KRING VOOR OUD HEIDKUNDE, LETTEREN EN KUNST VAN MECHE- LEN, LXXX. (1976), 169-199, fig. 3.23. 16. G.J.M. Franken e.a., DE HUI ZEN DRAECK EN SCHER- MINCKEL. (Bergen op Zoom 1976), 31. 17 VER GESCHOPT; BODEM VONDSTEN UIT DE COL LECTIE IN DEN SCHER- MINCKEL. Catalogus Mar kiezenhof. (Bergen op Zoom 1973), 15 18. G.J.M. Franken, DE HUIZEN. 31. 19. VER GESCHOPT, 9. 2U. J- Nauman, "Die Wanfrieder Irdenware". 21. H.J.E. van Beuningen, VER DRAAID GOED GEDRAAID. Catalogus, (Rotterdam 1973), 89-90. Eveneens afgebeeld in J. Nauman. "Die Wan frieder Irdenware" en in: SCHATTEN OP TAFEL. Ca talogus Passage 44. (Brus sel 1984), nr. 226. 22. Dingeman Korf, NEDER LANDSE MAJOLICA. (Bus- sum 1981), 168. Bestelletter Omschrijving vastgestelde verkoopprijs A STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 1 uitverkocht B STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 2 f 37.50 waarin de volgende artikelen zijn opgenomen: W.C.M. Stuart, Stadsrecht en stadswording te Bergen op Zoom, een theoretische benadering. W.A. van Ham, De middeleeuwse stadsplattegrond van Bergen op Zoom. A. Ramondt en J.L.C. Weyts, Het huis Oostenrijck in de Lievevrouwestraat. C.D. Vanwesenbeeck, De Lombarden te Bergen op Zoom. W. Donker, De kerkelijke verhoudingen te Bergen op Zoom van de 16e tot en met de 18e eeuw. H.L. Zwitzer, Een schandaal te Bergen op Zoom in 1772. ►Cl. van de Walle, Het Wilhelmietenkloosterte Huijbergen in de Middeleeuwen. waarin de volgende artikelen zijn opgenomen: W.A. van Ham, De ligging van devesting Bergen op Zoom. C.D. Vanwesenbeeck, De watermolen te Bergen op Zoom en zijn omgeving. H.Scholtes, Armoede en de tafel van de H.Geest te Bergen op Zoom. J.C.L. Weyts, Beschouwingen overoudehuizen in Bergen op Zoom. A. Weyts-Ramondt, Recompense voor timmeringhe. W.H.M. Donker, De weerspiegeling van de vestingfunctie van het 18eeeuws Bergen op Zoom op de lotgevallen van de wezen. Ch. de Mooij, Rond de kieswet van 1850 te Bergen op Zoom. D HET KLEINE HOF AAN DE GOUDENBLOEMSTRAAT f 17 50 E BERGEN OP ZOOM IN KAART GEBRACHT f 17,50 F ST. JACOBSKAPEL AAN DE VISMARKT uitverkocht G DE HUIZEN DE DRAECK EN DE SCHERMINCKEL f 17 50 H STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 4 37 50 geheel gevuld met de studie door W.A. van Ham, Merck toch hoe sterek, bijdragen tot de geschiedenis van de vestingwerken van Bergen op Zoom. I DE BERGSE VASTENAVOND VOOR 1940 f 7 50 J OM DE VRUCHTEN VAN GODS BERG f 17 50 L EEN BERGSE IN OORLOGSTIJD ,2'50 M STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 5 f 37.50 geheel gevuld met de studie door Dr. E.G.H. Hartel, vijf dolle dagenin mei 1940. BESTELLINGEN BIJ DE PENNINGMEESTER MIDDELS S I ÜRTING BIJ BANK OF GIRO MET VERMELDING VAN DE BESTELLETTER. postrekening 24 05 922 bankrekening 52 50 45 244 ten name van: Penningmeester Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Berqen op Zoom Zuidzijde Zoom 38 4611 DB Bergen op Zoom

Periodieken

De Waterschans | 1985 | | pagina 11