de Waterschans MEDEDELINGEN yfcmeentd erch«el prg. op MEDEDELINGENBLAD VAN DE GESCHIEDKUNDIGE KRING VAN STAD EN LAND VAN BERGEN OP ZOOM BESTUUR Voorzitter: A.G. van der Stoel Secretaris:7h w.C. Th. Jansen Kortemeestraat 29 4611 TL Bergen op Zoom Tel. 01640-34930 Penningmeester:J.W.A. van Gastel Leden:Dr. E.G.H. Hartel drs. G.W.M. van Aubel C A. van Bekkum Redactie secr. Studies:W A. van Ham Redactie secr.\De Waterschans:Th. W.C. Th. Jansen Rekeningen: Postrekening 24 05 922 Bankrekening 52 50 45 244 ten name van: Penningmeester Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom Zuidzijde Zoom 38 4611 DB Bergen op Zoom 15e jaargang nr. 3, oktober 1985 FAUSTO NUMINE BERGA VICTRIX «ft Vormgeving: Ton Bakker, Vierkantdrukkerij Druk: Vierkantdrukkerij Kremerstraat 28-30 Bergen op Zoom Op 3 november zal de Geschied kundige Kring een van de vele deelnemers zijn op de dag 'Herfst op Mattemburgh, georga niseerd door de Markiezaatsbode/ Vierkantdrukkerij. In het laatste kwartaal van het jaar vinden er enkele lezingen en ex cursies plaats. In het extra-num mer betreffende, de aktivitei.ten treft U hierover uitgebreide infor matie. Wel willen wij U uodata's in herin nering brengen; |||f, -.W;.- -27 oktober om 12.00 uur mini- excursie naar de in restauratie zijnde panden aan de Hofstraat - 2Ö:novnfnber om 20.00 uur in De Ster- SINTERKLAAS EN ZIJN SCHIMMEL, lezing door drs W Krimpe nberg -1 - t^éecemöer orp^gO 00 uur in De Ster INDUSTRIËLE MONtiivT N TEN. lezing door drs. Ton Kap- iT r pefhof.'i 2» i: CURS US OUD -SCHRIFT Een onzer led.en biedt te koop aan "Tussen hete vuren" 2 delen. In lichtingen na 3 november 01640 - 53538. Net voor het tér perse gaan van dfze Waterscnars konden wij het 600-ste lid inschrijven De Specta- culaïre'groei van de vereniging zot dus duidelijk door. Mevrouw B Salwyczek uit Halste ren, was de 600ste Zri ontving tij dens een feestelijke bijéénkomst in Hotel De Draak het bosk van Dr.E. Hartel. "Vijf dolie dagen in mei 1940" uit handen Van onze voorzitter. Van de fietstocht door het Zuid- kwartier van het Markiezaat zijn nog routebeschrijvingen verkrijg baar bij de secretaris De prijs voor leden bedraagt f 1.50, voor niet-leden f 2,50. Ten behoeve van het secetariaat wordt de hulp van een vrijwi11iger- (ster) gevraagd voor het verrichten van type- en administratief werk. Wel dient men in het bezit te zijn van een schrijfmachine. Aanmelden bij de secretaris. ÖÖk seizoen 1985-1986 zal -er in Bergen op Zoom weer een burstê Oud-schrift van start gaan Mét ingang van 28 oktober 1985 begint de beginners-cursus die wekelijks op maandagavond van 19.30-21.00 uur plaats vindt in het Markiezenhof. De cursus omvat 10 lessen en wordt gegeven door C. Vanwesen- beeck. medewerker van het ge meente-archief. De prijs bedraagt f 65,-- (inclusief het lesmateriaal). De aanmelding dient te geschie den bij de Begeleidster Regionale Geschiedbeoefening, Annemiek van der Veen p.a. Het Noordbrabants Genootschap Postbus 1104 5200 BD 's Hertogenbosch tel. 073 - 139484 1

Periodieken

De Waterschans | 1985 | | pagina 1