De Avondster en het Abattoir "uax Officiële opening op 17 januari 1927 Middengroep voorste rij van links naar rechts: C. van Meel, opzichter gemeentewerken; F. Rampart, architect van het slachthuis (met slobkousen); H. Stam, voorzitter VVV; E. Laane, lid van provinciale staten; J. v.d. Wouw, gemeentesecretaris; J. Asselbergs, wethouder; Mr. Litaert-Peerbolte, directeur-generaal volksgezondheid; H. Stulemeijer, burgemeester; J. Vos, Roosendaal, lid van de tweede kamer; H.P.M. Verlinden, wethouder; Dr. A. Overbeek, Breda, inspecteur volksgezondheid; A. Queadevlieg, Sittard inspecteur volksgezondheid; E.A. Siebelink, directeur van het openbaar slachthuis; A.E.A. Cousin, Nijmegen, architect van het slachthuis. Onder de luifel van links naar rechts: H.C. v.d. Boogaard, keurmeester: A.J.L. van Dooremaal, keurmeester. Noordsingel tot muziekschool en kantoor van de vleeskeurings dienst gaf het raadslid M.A. Ver biest in overweging te trachten het Coehoornpark van de Staat der Nederlanden in eigendom te ver krijgen om daar een slachthuis te bouwen. In 1924 zette het college van burgemeester en wethouders, daartoe door de raad gemachtigd, de eerste stappen. Een koopsom werd daarbij nog niet genoemd. In beginsel was dus toen reeds be sloten tot de stichting van een openbaar slachthuis. Een formeel besluit om over te gaan tot de op richting er van werd eerst op 20 februari 1925 genomen. De ge meenteraad machtigde burge meester en wethouders toen om, plannen, bestek en tekeningen te laten maken en definitief tot de aankoop van het Coehoornpark over te gaan. Het aannemen van deze voorstellen geschiedde ech ter na felle tegenstand van het raadslid A. Juten. Hij kwam tot de slotsom: - dat de grond te duur was (i.v.m. de eigenaardige vorm van het terrein): - dat de exploitatierekening on voorbereid was; - dat de zaken van de slagers niet deskundig werden behandeld; - dat het bedrijf ten laste van de in gezetenen zou komen. Deze tegenstand kwam ook tot uiting in het dagblad "de Avond ster", waarvan Juten directeur was. Vele artikelen werden over deze zaak gepubliceerd. Zo ver meldde de editie van 17 februari 1925 inzake het abattoir o.m.: "En dat dus alles voor een hersen schim. Het optreden als export slachtplaats, in een streek waar weinig export-slachtvee is. Men heeft er verschillende raadsleden al lekker mee gemaakt, ons inziens allerlei dwaze dingen verteld. Dat de ontwerper van het rapport de mogelijkheid ook niet te hoog wilde aanslaan, blijkt o.a. uit de exploitatierekening, waarop men siechts f 2.000,— aan inkomsten voor exportslachting heeft ge plaatst". Aangezien men op korte termijn met de voorbereidingen en de bouw van een slachthuis wilde beginnen en de wettelijke proce dure tot aankoop van het terrein geruime tijd zou eisen, werd in april 1925 het westelijk deel van het Coehoornpark, groot 9350 m2, in erfpacht genomen. In december van dat jaar werd dit door de Staat der Nederlanden aan de gemeente in eigendom overgedragen. De koopsom bedroeg f 38.000,—. OPENBAAR SLAr.H1 KANKER WALDER ObVpBMfl JLAtHT HU l/. 1 Trok Juten de noodzaak tot het bouwen en exploiteren van een slachthuis in twijfel, toch stond op de agenda van de raadsvergade ring van 22 mei 1925 de behande ling van een verzoek van het raads lid J.B. van As om te mogen inter pelleren over de slachthuisplan nen. Hij trok de bekwaamheid van de inmiddels aangetrokken Nij meegse architect A.E.A. Cousin ten zeerste in twijfel. In een zake lijk betoog toonde de wethouder Asselbergs aan dat deze van alle grond ontbloot was. DE BOUW VAN HET SLACHTHUIS Het eerste project voor een slacht huis door de architect Cousin opgemaakt was te kostbaar. De bouwkosten waren geraamd op f 275.000,—. Een tweede project werd door hem ingediend dat plus minus f 100.000,— minder van de gemeentekas vroeg. Omtrent het tweede plan werd aan alle leden van de gemeenteraad gezamenlijk op het bouwterrein een uitvoerige toelichting gegeven, met als resul taat, dat er een wijziging van de in deling van de gebouwen werd voorgesteld in verband met de eigenaardige vorm van het terrein. In die geest werd door de archi tect een derde plan ingediend, waarmee de commissie van open bare werken, na enige wijziging, zich kon verenigen. De architect Cousin is nadien op zijn verzoek met de plaatselijke architect F.J. Rampart geasso cieerd. In december 1925 werd het aanbrengen van de slachttechni- sche installatie opgedragen aan de N.V. Grasso Machinefabriek te Amsterdam voor de som van f 28.235,65 en van de koelinstalla ties aan de N.V. Grasso Machine fabriek te 's-Hertogenbosch voor de som van f 18.235.-. De aanbe steding van de gebouwen vond plaats op 23-12-1925 en werd op 2- 1-1926 gegund aan de N.V. Inter nationale Gewapend Beton te Breda voor de som van f 145.850,- In de bestekken was de voorwaar de gesteld dat minstens 75% van de leveranties van Nederlands fa brikaat moest zijn. Door het opne men van deze bepaling voldeed het gemeentebestuur aan het streven van de Rijkscommissie voor Werkvergunning. De stich- tingskosten bedroegen totaal f 279.565,42 1/2. Op 11 januari 1926 werd aange vangen met het grondwerk, begin maart met het storten van de fun deringen en eind maart met het metselwerk In septembei waren alle gebouwen waterdicht en kon men beginnen met het aanbrengen van de slachttechnische installa tie. van de koelinstallatie en van de electrische installatie, wat opge dragen was aan de firma Voets te Bergen op Zoom. Aan de bouw waren gemiddeld 40 mensen werk zaam. het hoogste aantal, namelijk 86, in de week van 6-11 december In gezelschap van vele genodig den opende burgemeester Stule meijer op 17 januari 1927 het openbaar slachthuis terwijl de wethouder van openbare werken. J.C.C. Asselbergs. de voorge schiedenis releveerde. DE INRICHTING VAN HET SLACHTHUIS Het complex bestond uit verschil lende gebouwen. Naast de hoofd ingang was het administratiege bouw gelegen, waarin het kantoor en laboratorium van de directeur het kantoor van de hulp-keur meester, een vertrek dat was ver huurd aan de inspectie der belas tingen voor ambtenaren belast met de verificatie van slachtvee. Daar tegenover bevonden zich de runderslachthal. de darmwasserij, de varkensslachthal. het voorkoel- huis, het koelhuis en de machine- DE EERSTE „STROP" VAN H ET GEM EENTELIJK SLACHTHUIS TE BERGEN-OP-ZOOM 17 JANUARI 19271 PLECHTIGE OPENING VAN HET GEMEENTELIJK SLACHTHUIS TE BERGEN OP ZOOM OP MAANDAG 17 JANUARI 1927

Periodieken

De Waterschans | 1985 | | pagina 3