SIN S Gl' Dl ook deze uitbreiding en een uit breiding van de vriesruimte in 1963 konden niet verhelpen dat de dienst verliezen bleef lijden. Na het overlijden in 1968 van directeur H.C. Suijkerbuijk, die in 1936 de toenmalige directeur E.A. Siebe- link was opgevolgd, werd in 1969 L. Hankes als directeur van de vleeskeuringsdienst met inbegrip van het openbaar slachthuis be noemd. SLUITING VAN HET SLACHTHUIS Omtrent de sluiting van het open baar slachthuis is zeker zoveel te doen geweest als over de stichting ervan. Op het eind van de zestiger jaren merkte wethouder drs. P. van Heijst (de portefeuillehouder) tij dens een raadsvergadering op dat het slachthuis' 1 januari 1972 ge sloten zou moeten worden wegens de ongunstige exploitatiecijfers. Kort daarop kwam er een nieuw college van burgemeester en wet houders waarin aan ir. M. Arnoys de portefeuille van het slachthuis werd toegewezen. Wethouder Ar noys nam wel in een heel moeilijke periode het slachthuis over. Er be stonden in 1970 namelijk conflic ten tussen de directeur en één van de belangrijkste cliënten van het openbaar slachthuis over het ma nagement. Tijdens de vakantie van de direc teur in augustus 1973en de machi nist trad er een storing op in het koelsysteem. De oorzaak van deze storing was het uitvallen van een waterpomp in de Nortonput. Hier door werd tengevolge van het in werking gaan van de beveiligings automatiek de hele koeling uitge schakeld. De gevolgen van de sto ring en ook de verhouding tussen de directeur en enige grossiers hebben nogal wat stof doen op waaien en kregen zelfs landelijke publiciteit. De gemeenteraad stelde vervol gens een commissie ad hoc in, be staande uit twee leden van de commissie voor de gemeentefi- nanciën en drie leden van de cqm- missie van bijstand in het beheer van het openbaar slachthuis. Deze commissie had als opdracht de raad te rapporteren en te advise ren over de economische, de vete rinaire en de personele aspecten van de vleeskeuringsdienst. De gemeenteraad besloot op 24 april 1974 conform dit rapport tot op heffing van het openbaar slacht huis, uiterlijk per 30 juni 1975 en handhaving van de vleeskeurings dienst en nodigde het college van burgemeester en wethouders uit de nodige uitvoeringsbesluiten voor te bereiden. In de raadsver gadering van 28 februari 1975 is het formeel besluit genomen tot sluiting van het openbaar slacht huis per 1 juli 1975. In 1979 werden de gebouwen van het voormalig openbaar slacht- OPHEFFING VAN DE DIENST Door het afschaffen van de invoer keuring waren in 1978 de werk zaamheden van het personeel aanzienlijk verminderd. Om deze reden en omdat de kosten van de vleeskeuringsdienst hoger waren als de opbrengst van de keurlonen werd door de gemeenteraad in haar vergadering van 26 juni 1981 besloten tot intrekking van de "Ge meenschappelijke regeling vlees keuringsdienst kring Bergen op Zoom". De gemeente Bergen op Zoom sloot zich met ingang van 1 oktober 1981 aan bij de vleeskeu ringsdienst kring Roosendaal. Aan de directeur werd wachtgeld ver leend; de keurmeester is in dienst getreden bij de gemeente Roosen daal. Aan de administrateur werd een andere functie in het gemeen telijk bestel aangeboden, huis door de firma Coppens te Bergen op Zoom gesloopt en een gedeelte van het terrein ter grootte van 3.500 m2 verkocht aan de Centrale Rabobank te Utrecht ten Het openbaar slachthuis rond 1972 Uit de fotoverzameling van het gemeente archief). Het openbaar slachthuis te Bergen op Zoom rond 1930 (Uit de fotoverzameling van F. Dons). behoeve van de bouw van een regiokantoor. Het kantoor van de vleeskeuringsdienst bleef geves tigd in één van de gebouwen op het slachthuisterrein. De direc teur, twee keurmeesters en een loketbeambte bleven voorlopig in dienst. In 1979 werd het kantoor van de dienst verplaatst naar de Lievevrouwestraat. door Aug. Laane Wanneer men in onze provincie of in Belgisch Brabant een senooi ritmisch geluid hoort weerklinken, zou het kunnen zijn dat ergens de gildetrom wordt geroerd: dan trekt er een gilde. Op zondag 19 januari a.s. zal dat tramgeluid in onze eigen stad te horen zijn en dat niet slechts op eén plaats maar vanuit alle wind streken. Die dag komen vele gilde- broeders naar Bergen op Zoom om samen met ons het feit te vieren dat de twee aloude schut tersgilden. het gilde Sint Sebasti- aan van Bergen op Zoom en het gelijknamige gilde van Borgvliet. uit een slaap van jaren gewekt, als één nieuw gilde zullen voortleven. In 1591 waren de schuttersgilden in Bergen op Zoom opgeheven Misschien bleven sommige gilde- leden daarna nog bijeenkomen als gezel ligheidsvereniging Aan het Borgvlietse gilde, buiten de stad ontstaan en dus niet opgeheven, nog tungereno in net begin van deze eeuw. kwam een einde door verkoop van de gilde- bezittingen. De kas was leeg en men wilde toch nog graag door gaan met het teren. Een gelukkiqe omstandiqheid was het dat later de gildeattributen van Sint Sebastiaan'Borgvliet, die door de verzamelaar Claes uit Antwer pen waren gekocht, middels de schenking Disco terecht kwamen in het Bergen op Zoomse ge meentemuseum. Deze interes santé gildeuitrusting heeft daar een goede plaats gekregen Wanneer kan een gilde dat slapen de is gereactiveerd worden'' Dat kan alleen wanneer de keur of de caert (tegenwoordig zou men spreken van statuten) is terugge vonden. In het qemeente-archief van onze stad bevond zich een ingelijst afschrift van de caert van het Borgvlietse gilde uit ca. 1540. Bij het vergaren van de gegevens over dat gilde werd ook in een register de tekst van de keuren van het Bergen op Zcomse Sint Sebasti- aansgilde gevonden Dat was een bijzonder gelukkige vondst, vooral omdat dit gilde in de geschiedenis van onze stad een rol van betekenis heeft gespeeld De vernieuwde keuren van het Sint bebastiaansgilde van Bergen op Zoom zijn vastgesteld door Jan II van Glymes (beter bekend als Jan metten Lippen), de heer van Bergen op Zoom. Deze leefde van 1417-1494. Deze keuren dateren van 1465. De caert van het Sint Sebastiaans- gilde van Borgvliet is uitgegeven door de Markies van Bergen op Zoom. Antonius van Glymes. tij dens zijn regeerperiode. Hij leefde van 1500-1541 en was (de eerste) markies van 1533 tot aan zijn sterfdatum. Voordat de keuren of de caert werden uitgereikt was er al een geheel van regels ontstaan waar aan gildebroeders zich dienden te houden. In de vroege geschiede- Vaandel. afkomstig van het St. Sebastiaansgilde te Borgvliet. 19e eeuw of ouder (Gemeentemuseum Het Markiezenhof) 9

Periodieken

De Waterschans | 1985 | | pagina 5