gezocht naar een organisatievorm, die de goedkeuring van de katholieke kerkelijke leiders kon wegdragen. Er werd nadien een R.K. verkennersbe weging opgericht, welke een zelf standig deel zou gaan uitmaken van de Nederlandse Padvinders. Op elk niveau, van nationaal tot in de groepen, zou er een aalmoezenier komen en de padvindersbelofte werd voor de katholieken uitgebreid, waar door deze luidde. "Op mijn erewoord beloof ik ernstig te zullen betrachten mijn plicht te doen tegenover God, de Kerk en het vaderland, iedereen te helpen waar ik kan en de Verken- nerswet te gehoorzamen." Voorts gingen zij zich "verkenner" noemen in plaats van "padvinder". De Bergse parochies haakten hier onmiddellijk op in! Na 23 april 1930 werd er in de St. Josephparochie de eerste verkennerstroep opgericht als deel van het Adolf Kolpingwerk. Heel toepasselijk heette de troep Adolf Kolpinggroep en de eerste leiders waren hopman P. Lint, vaandrig M. Touw en aalmoezenier de Weert. Bezoek van Lady Baden Powell aan Bergen op Zoom, 5 okt. 1946 Kort daarna wist pastoor van Eeke- len van de parochie O.L. Vrouw van Lourdes de adjudant Schoones bereid te vinden hopman te worden van een Fortse verkennersgroep. Samen met aalmoezenier v.d. Eynden en vaan drig P. Hardus besloot men in juli van dat jaar tot de oprichting van de Don Boscogroep. De derde parochie die in 1 930 overging tot het oprichten van een verkennersgroep was de paro chie Heilige Maagd Maria. Hier ontstond op 4 november de St. Tarcisiusgroep met hopman van der Weyden, aalmoezenier Uytdewilli- gen en vaandrig P. van Mansveld. Twee jaar later, in 1 932, volgden ook de twee overige parochies. Eerst de parochie de Heilige Martelaren van Gorkum. Op 6 augustus werd hier de Kizitogroep opgericht door hopman Baars en de vaandrigs v.d. Broek en Terheyden. Drie maanden later ont stond er in de laatste parochie H Antonius Abt in Borgvliet de Mbagagroep met hopman A. Maes als leider. Kizito en Mbaga waren twee namen van Afrikaanse jongens die in Kenia de marteldood stierven. Alle vijf de groepen begonnen eerst met één of twee patrouilles, samen gesteld uit knaapjes van hooguit 12 jaar. Maar het enthousiasme was groot en de parochies deden veel voor de groepen. Zij zorgden immers voor de behuizing, terwijl de aan de groepen verbonden aalmoezeniers Delmogroep en Zoomgroep tezamen, i 1938 veel inspirerend werk verrichtten welpen kwamen voor het eerst in 1 931 om de hoek kijken. Eerst in de St. Josephparochie en later in 1932 ook bij de St. Tarcisiusgroep. Ook de voortrekkers bleven niet achter. In 1935 werden zij voor het eerst gesignaleerd bij de St. Tarcisius groep. EN OOK WEER PADVINDERS In 1 936 tenslotte vonden hervormde vaders van jongens van 11-16 jaar dat ze niet achter konden blijven bij de verkennersaktiviteiten. Een "neu trale" padvindersgroep moest daar om opgericht worden en dat gebeur de dan ook in het najaar van dat jaar. Het werd toch nog 10 april 1 937 toen de groep, die inmiddels de naam Zoomgroep had gekregen, werd ge- instaleerd. Net op tijd voor de Wereld jamboree, want deze werd in augus tus van dat jaar te Vogelenzang gehouden. Van de 27.060 deelne mers aan dit kamp waren heel wat Bergenaren. Elke troep uit de stad was er wel aanwezig en dit was voor elke deelnemer een fantastisch ge beuren. Chief Scout Baden Powell was natuurlijk ook aanwezig en zelfs bezocht hij de "Brabantse straat". NA 1 940 Op het einde van 1939 waren er in Bergen op Zoom ongeveer 355 padvindsters, kabouters, welpen, verkenners, padvinders en voortrek kers actief in 7 groepen. Ze hadden allemaal eenzelfde ideaal voor ogen: scouting in al haar facetten. Dat is heden ten dage met 800 Bergse scouts nog zo, alleen niet meer op dezelfde manier georganiseerd en in dezelfde groepen van voor 1940. Adolf Kolpingsgroep ging later St. Josepfgroep heten en samen met de St. Tarciusgroep en de Kizitogroep fuseerden zij in 1968 tot één groep' Reimerswaal (na 1976 weer veran derd in Kizitogroep). De Don Bosco groep kreeg er na 1 945 een tweede groep bij: groep Don Bosco (momen teel Menno van Coehoorngroep). Mbaga heeft vrij constant bestaan tot 1 970. De Zoomgroep splitste zich in 1 945 ook in tweeën en eigenlijk in drieën. Zoomgroep II werd samen met een in Vrederust opgerichte Lincolnhorde omgedoopt in Markie- zaatsgroep. Gelijktijdig werd de zeeverkennersgroep Scheldegroep opgericht, maar deze was slechts twee jaar leven beschoren. In 1958 is er vanuit de Zoom- en Markie- zaatsgroep de Scheldestam voor voortrekkers opgericht. De Delmo groep bleef in al die tijd Delmo zonder noemenswaardige verande- Gertrudisgroep 1952 ringen. Ze hadden evenwel een afdeling in Roosendaal, maar dat terzijde. Na 1945 ontstonden er nog meer andere groepen. Het eerst moeten dan de gidsengroepen genoemd worden. Pas in 1945 was het voor katholieke meisjes mogelijk om ook iets in scouting te doen. Zodoende ontstonden er in 4 parochies een gidsengroep: St. Gertrudis in de parochie H. Maagd, St. Teheresia op het Fort, St. Elisabeth in de St. Josef en de H. Fatima in de Martelarenparochie. Acht jaar later verscheen er een nieuwe parochie Heilig Hart van Jezus. Ook hier werd een gidsen en verkennersgroep eraan verbonden: de Bernadette- groep en de St. Petrus en St. Paulus- groep. Weer wat later, 1961, werd de Paulusparochie verblijd met de Petrus Chanellgroep en een extra kring van de St. Theresiagroep. In 1961 ook ontstond er vanuit de Kizitogroep de Karei Doorman zee verkennersgroep. Alle gidsen met uitzondering van de Theresiagroep zijn er echter niet meer en de Petrus Chanell is opgegaan in de St. Tarcisiusgroep en de Don Boscogroep. een kleine 800 scouts, waarvan zo'n 1 50 leidinggevende, actief bezig met het aan de tijd aangepaste Spel van Verkennen. Reken maar, dat ze er plezier in hebben. Van de 75 Bergse scouting-jaren is onlangs het boekje "De Bergse volgelingen van Baden Powell" ver schenen van maar 108 bladzijdes. Het is daarom helaas ondoenlijk het hele verhaal in deze Waterschans op te nemen. Mocht er een Water- schanslezer evenwel grote interesse hebben in dit boekje: hij informere bij de schrijver van bovenstaand ver haal. Eén en ander was voor Vierkant Drukkerij aanleiding een 5e uitgave van "Kijk op Bergen op Zoom" aan de padvinders te wijden, wat begin 1986 zal worden uitgegeven. Voor de Bergse groepen en hun distrikt zal hiermee hun 75e jubi leumjaar op een fraaie wijze afge sloten gaan worden. DE FUSIE VAN SCOUTING NEDER LAND. In 1 973 vond er een landelijke fusie plaats en de padvinderij en verken nerij ging zich scouting noemen. Na de fusie zijn de meeste groepen fors uitgebreid. Het was nu ook mogelijk om jongens en meisjes in één groep te hebben. Tenslotte is 5 jaar geleden in de nieuwe wijk Meilust de laatste scoutinggroep van Glymes opgericht. Al met al zijn er in Bergen op Zoom

Periodieken

De Waterschans | 1985 | | pagina 10