de Waterschans I MEDEDELINGENBLAD VAN DE GESCHIEDKUNDIGE KRING VAN STAD EN LAND VAN BERGEN OP ZOOM BESTUUR Erevoorzitter:Dr. E.G.H. Hartel Erelid: Br. Alb. van Rijckevorsel Voorzitter:A.G. van der Stoel Secretaris:Th. W.C. Jansen Kortemeestraat 29 4611 TL Bergen op Zoom Tel. 01640-34930 Penningmeester/ledenadministratie:J.W.A. van Gastel Leden:Dr. E.G.H. Hartel drs. G.W.M. van Aubel C.A. van Bekkum Redaktie secr. Studies:W.A. van Ham Redaktie secr. De Waterschans: Th. W.C. Th. Jansen Rekeningen:Postrekening 24 05 922 Bankrekening 52 50 45 244 ten name van: Penningmeester Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom Zuidzijde Zoom 38 4611 DB Bergen op Zoom 15e jaargang nr. 4, december 1985 ■V c FAUSTO NUMINE BERG A VICTRIX Vierkantdrukkerij Kremerstraat 28-30 Bergen op Zoom EEN NIEUWJAARSWENS Zelden zult U een nieuwjaarswens ontvangen, die zo dik en luxueus ver pakt is als deze! Ik mag U namens het bestuur en de redactie van de kring het allerbeste wensen voor het komende jaar. Laat ik de hoop uitspreken, dat het U en de Uwen goed moge gaan allereerst in Uw eigen directe omgeving en daar naast in Uw maatschappelijk acti viteiten. Als Geschiedkundige Kring mogen we terugzien op een goed 1985. De Waterschans is een interessant en goed verzorgd blad geworden. De lezingen waren een schot in de roos; boeiende avonden en veel luiste- CONTIBUTIE 1986 raars. Een compliment aan de secre taris, die het organiseert, is op zijn plaats. De excursies waren tot tevreden heid van de deelnemers. De dikste bundel uit onze geschiedenis, het boek van Dr Hartel, mocht U in Uw boekenkast zetten Voor het komen de jaar en voor 1987, een bijzonder jaar, hebben we schone publicitaire plannen In 1985 kwamen er maar liefst 125 leden bij Het jaar kunnen we afsluiten met 650 leden. Om Vondel te parafraseren: we groeien in tal en last. Uw bestuur blijft zijn best doen! A.G. van der Stoel, voorzitter. Verzoek van de penningmeester: gelieve uw contributie voor 1 986 via de aan u toegezonden acceptgiro kaart voor 1 februari te voldoen. Na deze datum wordt het contibutiebe- drag verhoogd met incasso en admi nistratiekosten. LANDBOUWHISTORIE Met een aantal vrienden uit mijn studententijd kreeg ik een rondlei ding in een landbouwmuseum te Wageningen. Mocht U gelegenheid hebben daar in de buurt te zijn, dan is een bezoek aanbevelenswaard. De Stichting Historische Lanbouwtech- niek, eigenaar en beheerder, werkt met particuliere middelen. U vindt er veel historische landbouwwerktui gen, in het groot en op schaal Een s^keur van (hand)werktuigen waarmee men kon dorsen, maaien, zaaien en P@ten en zuivel b§|p||ên is hier aan treffen U zult öf zélfs oude trac ed nn en.s^^fjUep, Zeker voor aan dit 'educatief surs jfandbouwtech- iteweg 50. 6708 /vlakbij grote uit- sn/telefoon 08370 - 1 5774. KM» Jr i te ruil aangeboden: 8e jaargang 1931 St. Geortruidsbronno tegen Studies uit Bergen op Zoom deel 1. Na 18 00 uor Tel. 36870 LEZINGEN EN EXCURSIES IN HET 1e KWARTAAL 19 FEBRUARI 1986 IN ZAAL DE STER OM 20.00 UUR Lezing door drs. Charles de Mooy, onder de titel: "De H. Maagdkerk: schatkamer of rommelzolder?" Hij zal aan de hand van dia's laten zien wat zich bevindt in de uitgebrei de verzameling kunstschatten van deze kerk. 23 MAART 1986 MINI EXCURSIE Onder leiding van Ir. Jan Weyts kunt u het resultaat van de restauratie van de panden aan de Hofstraat bekijken. U kunt dan een vergelijking maken met de situatie van 27 oktober 1985 toen een eerste mini- excursie naar deze panden werd georganiseerd. Verzamelen om 12.00 uur bij de hoek Hofstraat/Vismarkt. 26 MAART 1986 IN ZAAL DE STER OM 20.00 UUR Lezing door Frank Schijven, secreta ris van de Heemkundekring de Vierschaar uit Wouw, over de volks geneeskunde uit vroeger tijden. Titel van de lezing: "Van kwikzilver tot kwakzalver". Zie voor uitgebreidere informatie over deze lezingen en de mini- excursie het extra nummer van de Waterschans, nr 2a. 1

Periodieken

De Waterschans | 1985 | | pagina 1