de Waterschans Gemeente-archief BERGENOPZOOM MEDEDELINGENBLAD VAN DE GESCHIEDKUNDIGE KRING VAN STAD EN LAND VAN BERGEN OP ZOOM Erevoorzitter:Dr. E.G.H. Hartel Erelid:Br. Alb. van Rijckevorsel BESTUUR Voorzitter:A.G. van der Stoel Secretaris:Th. W.C. Jansen Kortemeestraat 29 4611 TL Bergen op Zoom Tel. 01640-34930 Penningmeester/ledenadministratie:J.W.A. van Gastel Leden:Dr. E.G.H. Hartel drs. G.W.M. van Aubel REDAKTIES C A- van Bekkum Studies secretarisW.A. van Ham De Waterschans secretaris:Th. W.C. Jansen Postrekening 24 05 922 Bankrekening 52 50 45 244 ten name van: Penningmeester Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom Zuidzijde Zoom 38 4611 DB Bergen op Zoom 16e jaargang nr. 2, augustus 1986 Rekeningen: AKTIVITEITEN - PROGRAMMA WINTERSEIZOEN l?86-198£,e Het is ons wederom een genoegen U hierbij aan te bieden het winterprogram- ma voor het seizoen 1986- 1987 van onze kring. Zoals de meeste leden ondertus sen wel weten, vinden al onze lezingen plaats in zaal "de Ster", Korenbeursstraat 40 te Bergen op Zoom. In afwijking met voorgaan de jaren is dit jaar (op ver zoek van onze leden) geko zen voor de donderdag avond. Het bestuur heeft gepro beerd U een zo gevariëerd mogelijk programma aan te bieden. Wij' van onze kant hopen dat U dit zult be amen. Voor de 2e maal organi seren wij een historische fietstocht door het ooste lijk deel van West-Brabant (zie 21 september) en zijn er wederom enkele excur sies door ons medelid ir. J. Weyts. Evenals voorgaande jaren vindt U eersteen summiere opgave van datum en akti- viteiten verderop in deze Waterschans treft U meer informatie over de lezing of aktiviteit, meestal van de hand van de betreffende auteur. Wij hopen U op een of meerdero ^ktiviteiten te kunnen begroeten zoals U weet zijn, behoudens de fietstocht, al deze aktivi- teiten voor onze leden en hun introducees gratis toe gankelijk. Mocht U blijk willen geven van Uw instemming, na het einde van de aktiviteit, is er gelegenheid om geheei vrijwillig een kleine bijdra ge te storten ter bestrij ding van de onkosten. donderdag 18 september 1986 De zaak Naundorff De Bourbon. Elk jaar duikt er in de in ternationale pers wel eens een verhaal op over het verwisselen van onze kin deren, dit zijn dan de za ken die officieel bekend worden, en zo komen de kinderen dus weer bij hun echte ouders terecht. Het kan mogelijk zijn dat er meerdere gevallen zijn die echter niet bekend wor den en waar we dus niets van merken of weten, op zettelijk of onopzettelijk. Het wordt pas echt wereld nieuws als er grote financi ële belangen op het spel staan of zoals het onder werp van vanavond het koningschap van Frankrijk De heer J.W.M. Weyts heeft een studie gemaakt over de aanspraken on de Franse troon door Karei Wilhelm Naundorff. Op deze avond zal de heer Weyts U deelgenoot maken van zijn kennis over deze geschiedenis die de iets rijpere leden onder ons zullen kennen als de zaak "de Bourbon" die in de vijftiger jaren weer volop in de publiciteit kwam. Aanvang 20.00 uur. Zaal "de Ster". zondag 21 september 1986 Fietstocht door het Markiezaat. Het bestuur heeft door de weersomstandigheden tij dens de fietstocht in 1985 nog geen ervaring kunnen opdoen we zijn echter op timistisch gestemd evenals de uitzetter Wij bieden U op deze dag wederom een fietstocht aan welke door het Oostkwartier van het Markiezaat voert. Het is de bedoeling dat U op deze dag op eigen gelegen heid vertrekt tussen 10.00 en 14.00 uur. Let wel, het is geen snelheidsrace maar een rustige toertocht. Vertrekpunt Jeugdherberg "Klavervelden", Boslust- weg 1 te Bergen op Zoom. Geeft U wel een berichtje aan de secretaris met hoe veel personen U wilt deel nemen, dit voor de aan maak van de routebeschrij ving toelichting. Deelnameprijs 2,-- per persoon. medio oktober 1986 Dagexcursie Nadere informatie volgt. Excursieleiders Dr. E.G.H. Hartel en J.W.A. van Gastel. FAUSTO NUMINE BERGA VICTRIX Vierkantdrukkerij Kremerstraat 28-30 Bergen op Zoom 't "1Li-Ü CJ 21

Periodieken

De Waterschans | 1986 | | pagina 1