donderdag 16 oktober 1986 700 jaar Heerlijkheid van Stad en Land van Bergen op Zoom. Nog slechts enkele maanden en 't heerlijkheidsjaar staat te beginnen. Vele personen dachten eerst dat we in 1987 het 700 jarig bestaan van onze stad zouden vieren. Niets is minder waar, de stad Bergen op Zoom bestond immers al Wat we wel vieren of her denken is het feit dat Gerard van Wesemaal ais heer rechten kreeg over de stad Bergen op Zoom en een aantal andere West Bra bantse plaatsen welk grond gebied later nog werd uit gebreid. De in 1287 ge vormde heerlijkheid werd later verheven tot Markie- zaat. Wij hebben vanavond ais verteller de bekende Ber- genaar de heer Jan van Giels die U zal meenemen naar de beginfase van de heerlijkheid van Bergen op Zoom, het waarom, het hoe en wat de gevolgen waren voor de bewoners van onze stad en streek. Na een flinke sprong in de geschiedenis komen we in de tegenwoordige tijd, de viering van het 700 jarig bestaan en een mogelijke toekomstvisie waarover U al meer kunt vernemen in de door de heer van Giels geschreven aankondiging verder in deze Waterschans. Aanvang 20.00 uur. Zaal "de Ster". zondag 19 oktober 1986 Mini excursie Hofstraat Blauwehandstraat Ir. Jan Weyts voert U deze zondagmorgen wederom naar de Hofstraat alwaar we bijeenkomen om 12.00 uur. Hier kunnen we het resultaat bewonderen van de restauratie welke in 1984/85/86 plaats vond. Deskundige uitleg door de architekt is verzekerd. We bezoeken hier het pand "de Croone" en gaan vervolgens naar de Blauwehandstraat waar we de panden "de Drie Schabellen" en het huis Bleyenburg bezoeken. Mogelijk dat we nog een ander pand bezoeken, maar dat merkt U wel als U op deze zondagmorgen aan wezig bent. Verzamelen: Hofstraat/hoek Vismarkt om 12.00 uur. einde oktober 1986 Presentatie Mono grafie over het Markiezenhof. Ter gelegenheid van de be ëindiging van de restauratie van het woonpaleis van de Markiezen van Bergen op Zoom heeft Uw kring een monografie in voorberei ding. Deze monografie, al de 5e in de reeks, is van de hand van adj. gemeente-ar chivaris de heer W.A. van Ham en behandeld de ge schiedenis van het woonpa leis vanaf het ontstaan tot 1795 en draagt als titel "Het Markiezenhof te Ber gen op Zoom". Het eerste exemplaar van dit boekwerk zal aan een bekende Nederlander wor den aangeboden tijdens de officiële opening van het Markiezenhof. Op dit mo ment is de planning hier voor eind oktober 1986. (voor de juiste datum, zie de plaatselijke kranten). donderdag 20 november 1986 Hekserij en bijgeloof. De lezing van hedenavond was eigenlijk gepland op 13 november, maar gezien de titel hebben we maar be sloten deze te verplaatsen naar de 20e. Gelooft U het U niet natuurlijk, er zijn echter in 1986 nog steeds personen welke met deze datum nog rekening houden vooral als hij op een vrij dag- mocht vallen. Hedenavond geeft de heer Willem H. Knippenberg U een smeuend relaas over het bijgeloof en hekserij in vroeger eeuwen en... U zult versteld staan hoeveel er in deze moderne tijd nog van overgebleven is. Denk b.v. maar aan het moderne drugs gebruik, de nieuwe religies, het lopen onder een trap leer en drinkt U tijdens de pauze koffie, mors dan a.u.b. niet met de suiker, U weet niet wat U dan te wachten staat. Kom in ieder geval op tijd, dan kunt U deze avond veel opsteken. donderdag 18 december 1986 Wegvervoer door de eeuwen heen. Vanavond begroeten wij de heer Lode Jordaens, conser vator van het karrenmuse um te Essen (België). Tij dens de telefonische af spraak met de heer Jor daens bleek in ieder geval dat er deze avond een ge boren verteller aan het woord komt, die bezield is voor zijn grote liefde het wegvervoer van verleden tot heden. Wij ontvingen van de conservator docu mentatie waarmede wel 3 Waterschansen gevuld kun nen worden. Dat doen we natuurlijk niet anders is het voor U niet interessant om deze avond bij te wonen. Op deze avond komen de karren en landbouwwerktui gen aan bod welke ook in onze streek gebruikt wer den. Immers Essen is niet zo ver verwijderd van onze stad. Ondanks dat we nu de kunstmatige grens moe ten passeren, waren we vroeger één gebied met de zelfde gebruiken. We ver wachten U allen op deze avond bij deze geboren Vlaamse verteller. Aanvang 20.00 uur. Zaal "de Ster". zondag 11 januari 1987 Mini-excursie Blokstal 2. Na vele jaren van plannen makerij kan de archief dienst in het najar van 19Sé de nieuwe huisvesting in het pand Blokstallen 2 in gebruik nemen. De restauratie, die groten deels is uitgevoerd door het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant, heeft dan zo'n twee jaar geduurd. Tijdens de mini-excursie op zondag 11 januari 1987 kunt U het resultaat van dit werk bekijken. Tevens bestaat er de gelegenheid om eens een kijkje te ne men achter de schermen van de archiefdienst. Verzamelen Blokstallen 2 om 12.00 uur. donderdag 15 januari 1987 Een stroom van vluchtelingen Tijdens de oorlog 1914-1918 (voor de meeste van onze leden echt historie) zijn honderdduizenden Belgische burgers op drift geraakt. De meesten van hen pro beerde te ontkomen naar het neutrale Nederland. De steden welke in het westelijk deel van Noord-Bra bant hiervoor in aanmer king kwamen waren de ge meenten Bergen op Zoom en Roosendaal. Tienduizen den evacuees zijn in ge noemde steden opgenomen en geholpen. Mevrouw Franka van der Rijt heeft over het bovenstaande studie gemaakt en zal U hedenavond hiervan deelge noot maken. Zij heeft o.a. onderzocht het verschil van benadering tussen de bestu ren van Bergen op Zoom en Roosendaal, daar van ho gerhand immers niets ge regeld was. De grensge meenten waren ook al overstroomd door militairen die onze landsgrenzen moesten bewaken en zo een grote toevloed (3 x het toenmalige inwonertal) bracht heel wat problemen met zich mee. Aanvang 20.00 uur Zaai "de Ster". donderdag 12 maart 1987 Het grafmonument van Prins Willem I. Als laatste lezing in het seizoen 1986/87 bieden wij U deze avond een konink lijke lezing aan. Drs. E. Jimkes-Verkade mocht deze lezing het afgelopen sei zoen houden voor de koninklijke familie ais toe hoorders. De voordracht van hedenavond handelt over het grafmonument van prins Willem I, prins van Oranje, welk grafmonument staat opgesteld in de Nieu we Kerk te Delft. Spreek ster zal uitvoerig ingaan op de voorstellingen van uit grafmonument en die bij nader onderzoek ons ver rassend veel vertellen over de gedachtenwereld van die tijd welke zo belangrijk zou zijn voor de toekomstige Nederlanden en ons koningshuis. 22 23

Periodieken

De Waterschans | 1986 | | pagina 2