de Waterschans MEDEDELINGENBLAD VAN DE GESCHIEDKUNDIGE KRING VAN STAD EN LAND VAN BERGEN OP ZOOM Erevoorzitter:Dr. e.G.H. Hartel ^re''c'Br. Alb. van Rijckevorsel BESTUUR Voorzitter:A.G. van der Stoel SecretariaatKortemeestraat 29 4611 TL Bergen op Zoom Tel. 01640-34930 Penningmeester/ledenadministratie:J.W.A. Leden: van Gastel Dr. E.G.H. Hartel drs. G.W.M. van Aubel C.A. van Bekkum H.J.J. Mulders Redaktie-secretaris Studies uit Bergen op Zoom:\N A van Ham Rekeningen: Postrekening 24 05 922 Bankrekening 52 50 45 244 ten name van: Penningmeester Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom Zuidzijde Zoom 38 4611 DB Bergen op Zoom 16e jaargang nr. 3, oktober 1986 FAUSTO NUMINE BERGA VICTRIX Vierkantdrukkerij Kremerstraat 28-30 Bergen op Zoom Op vrijdag 10 oktober om 4 uur n.m. zal de presentatie van het boekwerk HET MARKIEZENHOF TE BERGEN OP ZOOM; Een overzicht vanuit de bronnen van zijn geschiedenis tot 1795 door de adjunct-gemeente-archi- varis W.A. van Ham, plaats vinden in de Hofzaal van dat gebouw. Het eerste exemplaar zal worden aangeboden aan Drs. Y.P.W. van der Werft, voor zitter van de Monumentenraad. Alle leden zijn welkom bij deze bijeenkomst - een afzonderlijke uitnodiging wordt niet gezonden. Het boek vormt nr. 5 van de reeks monografie├źn van de Geschiedkundige Kring. De verzen ding daarvan aan de leden begint in de week na de overhandiging. Nog even geduld dus. In augustus 1987 vindt in het kader van de Heerlijkheidsfeesten een heem kundig werkkamp plaats. Een com missie belast met de organisatie van dit evenement is uit onze leden ge vormd onder leiding van de heer A.P.C. Laane. We stippen nog onze aktiviteiten in de komende maanden aan. Meer inlich tingen hierover vindt u in nr. 2 van dit blad: 10 oktober: Presentatie boekwerk (zie hierboven). 16 oktober: voordracht door de heer Jan van Giels over: 700 jaar Heerlijk heid van Stad en Land van Bergen op Zoom. 19 oktober: Mini-excursie naar geres taureerde panden in de Hofstraat en Blauwehandstraat onder leiding van ir. J. Weyts. 20 november: Hekserij en bijgeloof. Lezing door drs. W.H. Knippenberg. 18 december: Wegvervoer door de eeuwen heen. Lezing door de heer L. Jordaens. De medio oktober geplande dagex- cursiezal door omstandigheden geen doorgang vinden. Vanaf heden zijn enige teksten van Fietsroute 1 (1985) en 2(1986) verkrijg baar bij het secretariaat.

Periodieken

De Waterschans | 1986 | | pagina 1