de Waterschans MEDEDELINGENBLAD VAN DE GESCHIEDKUNDIGE KRING VAN STAD EN LAND VAN BERGEN OP ZOOM Erevoorzitter:Dr. E.G.H. Hartel Erelid:Br. Alb. van Rijckevorsel BESTUUR Voorzitter:A.G. van der Stoel SecretariaatKortemeestraat 29 4611 TL Bergen op Zoom Tel. 01640-34930 Penningmeester/ledenadministratie:J.W.A. van Gastel Leden:Dr. E.G.H. Hartel drs. G.W.M. van Aubel C.A. van Bekkum H.J.J. Mulders Redaktie-secretaris Studies uit Bergen op Zoom:W.A. van Ham Rekeningen: me Postrekening 24 05 922 Bankrekening 52 50 45 244 ten name van: Penningmeester Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom Zuidzijde Zoom 38 4611 DB Bergen op Zoom 58 FAUSTO NUMINE BERG A VICTRIX 16e jaargang nr. 4 HEERLIJK HEEMKAMP Het jaarlijks onder auspiciën van de Stichting Brabants Heem te houden heemkundig kamp zal in 1987 in Ber gen op Zoom en omgeving worden georganiseerd. De organisatie is door de Geschied kundige kring overgenomen mede in verband met de viering van 700 Jaar Heerlijkheid van Stad en Land van Bergen op Zoom. In het kader van de Heerlijkheidsfeesten kreeg deze ge beurtenis de naam "Heerlijk Heem kamp". Ook geschied-en heemkundig zal Bergen op Zoom in het voetlicht komen en wij vonden het passend om deze gelegenheid aan te grijpen. Het Heerlijk Heemkamp zal worden georganiseerd van 12 augustus t/m 15 augustus 1987. Tijdens deze dagen zullen onze mo numenten zoals het Markiezenhof, de Sint Gertrudiskerk en veel andere gebouwen bezocht worden. Ook ves- tingswerken als het Ravelijn op den Zoom en Fort De Roovere zullen met een bezoek worden vereerd, evenals het museum van de Cort Heijligers- kazerne. Als pied a terre zullen wij "Klavervelden" gebruiken waar 's- avonds plezierige programma's zullen wordenopgezet. Een aantal vrijwilligers is reeds met de voorbereiding bezig doch mochten ermeerdere belangstellenden zijn dan kan men altijd contact met het be stuurslid de heer H. Mulders opnemen. Deze is bereikbaarthuis (01640-59812) of ten kantore (83000). REEKS MOLENGESCHIEDENISSEN De secretaris van de Heemkundekring Fijnaart en Heijningen verzoekt ons u het volgende mede te delen. Ongetwijfeld zullen er in deze Kring leden zijn, die interesse hebben voor beschrijvingen van molengeschiede nissen. Fijnaart en Heijningen hebben een zeer rijke molenhistorie. Helaas is er van deze geschiedenis weinig meer overgebleven wat daar nog aan herinnert. Om deze herinne ring toch levendig te houden heeft de Heemkundige Kring "Fijnaart en Heij ningen" besloten een vierdelige serie uit te gaan geven. Deze heeft de titel gekregen: "De verdwenen molens van Fijnaart". Het eerste deel is verschenen onder de titel: "De Windwatermolen aan de Mooie Keene, 1802-1893". J. van- Doorn heeft deze 56 pagina's tellende publicatie samengesteld. Zonder de verzendkostenkost dit deel f. 5,—. Tevens hebben we besloten het Be stek van de molen voor geïnteresseer den in een kleine oplage uitte brengen Het Bestek uit 1801 telt 83 pagina's en kost f.19,75 (eveneens zonder de ver zendkosten). Bovenvermelde publicaties zijn ver krijgbaar bij het Secretariaat van de Heemkundige Kring "Fijnaart en Heij ningen", Oude Heijningsedijk 227, 4794 AK Heijningen, tel. 01686-4205. LEZINGENPROGRAMMA GESCHIED KUNDIGE KRING Op donderdag 12 maart 1987 een "koninklijke" lezing door Drs. Jimkes- Verkade over het grafmonument van prins Willem I van Oranje in de Nieuwe Kerk te Delft. De lezing vindt plaats in zaal "De Ster" en begint te 20.00 uur. EXTRA LEZING Wilt u alvast noteren: De Stichting Vrienden van het Markiezenhof heeft de bekende bouwhistoricus en hoog leraar prof. Dr. Ir. R. Meischke bereid gevonden een lezing te houden on der de titel "een bouwgeschiedenis van het Markiezenhof" waarin hij- nieuwe en verrassende inzichten om trent dit onderwerp zal mededelen. De lezing is op donderdag 19 maart 1987 te 20.15 uur in de Hofzaal van het Markiezenhof en ook voor leden van de Geschiedkundige Kring (als gasten van de stichting) toegankelijk. 700 JAAR HEERLIJKHEID - 700 LEDEN Op vrijdag 16 januari mocht het bestuur tijdens een gezellige bij eenkomst in hotel De Draak het 700ste lid van de Geschiedkundige Kring de heer A. Stadhouders ver welkomen. Het mooie getal 700 valt samen metde700jaren Heerlijkheid van Stad en Land van Bergen op Zoom. De wetenschap, dat voorzit ter Bert van der Stoel directeur is van een gelijknamige organisatie, maakt misschien een streefgetal zichtbaar, namelijk 2100 leden! EN DAN NOG DIT... In decemberzond de penningmeester u een accept-girokaart met het vrien delijke verzoek, de contributie voor 1987 (f. 35,—als minimum-bedrag)- overte maken. De vereniging is, zoals u hierboven reeds kunt signaleren, ook in het Heerlijke Jaar 1987- bijzonder actief. Steunt u ons, door uw contributie, eventueel vermeer derd met een extra-bijdrage, indien u dit nog niet deed, alsnog over te maken? Dank voor uw medewerking en uw steun.

Periodieken

De Waterschans | 1986 | | pagina 1