4 5 de waterschans nr. 1 1987 de waterschans nr. 1 1987 Beschieting van Bergen op Zoom door de Fransen in 1747. Gravure door G. Sibelius uit: Nederlands merkwaardigste gebeurtenissen Amsterdam1752). Van Löwenthal, er in 1747 in de stad na een langdurige belegering, waarbij het zuidoostelijke deel en ook de Gertrudiskerk in puin wer den geschoten, in te nemen. Toen Bergen op Zoom in 1867 zijn vestingfunktie verloor, kon de stad zich voor het eerst sedert eeuwen gaan uitbreiden. Met uitzondering van het Ravelijn op de Zoom wer den de vestingwallen geslecht en de grachten gedempt. Het Streekcentrum Kenmerkend voor de stadsuitbrei ding die nu plaats vond, was de aanleg van de singels die parallel liepen met de ronde vorm van de oude binnenstad. Het militaire ele ment boette geleidelijk aan belang in en de industriële en commercië le funkties kregen de overhand. Het bevolkingscijfer steeg van 7.481 in 1860 tot 15.741 in 1910. Naast de traditionele bestaansmid delen nam vooral de industriële funktie in omvang toe. Vooral de metaalnijverheid en (tot na 1920) de suikerindustrie werden van groot belang. De moderne tuin bouw kreeg bekendheid door de teelt van asperges, de visserij bezat deze reeds o.a. door leverantie van ansjovis. De grootste uitbreiding kreeg de stad evenwel na 1945. Het bevol kingscijfer van Bergen op Zoom vertoonde sinds 1945 een geleide lijke groei. In 1945 bedroeg dat 27.813 inwoners; in 1950 over schreed het aantal de 30.000; in 1972 de 40.000. De metaalnijverheid nam als voor naamste industrie in betekenis af; moderne industriële bedrijven gin gen in de werkgelegenheid voor zien. Door uitgebreid natuurschoon in de onmiddellijke omgeving en de gezellige sfeer van de oude binnen stad, waar het middeleeuwse stra- tenpatroon grotendeels intact bleef, is Bergen op Zoom ook voor toerisme en rekreatie een belang rijk centrum. Het karakter van ver schillende straten en pleinen wordt nog grotendeels bepaald door ar chitectuur uit voorbije eeuwen. De Lievevrouwestraat, met in het verlengde ervan de Rijkebuurt straat en de - deels gedempte - oude Haven tellen nog vele, soms zeer fraaie voorbeelden van zeven tiende en achttiende eeuwse be bouwing. In de Hoogstraat vindt men nog de ruim opgezette huizen, gebouwd na de totale verwoesting van dit stadsdeel in 1747. In de Koevoet straat werd (in 1975) de voormali ge Joodse synagoge gerestau reerd. Betrekkelijk gave en laat negen tiende eeuwse gevelwanden treft men in de Stationsstraat aan. AFZONDERLIJKE MONUMENTEN Sint Gertrudiskerk De Sint Gertrudiskerk in het cen trum van de stad heeft een veelbe wogen geschiedenis. Het oudste onderdeel van het gebouw vormt de reeds in 1952 gerestaureerde toren. De strakke opbouw en ver siering van deze toren maken een datering op ca. 1370 waarschijn lijk. Aangezien Bergen op Zoom in 1370 allang bestond, zal het ver moedelijk 14e-eeuwse kerkge bouw, waarbij deze toren hoorde, wel niet de eerste kerk op dit ter rein geweest zijn. Het oorspronke lijke gebouw kan tussen 1200 en 1250 zijn opgetrokken. In 1428 kreeg de Sint Gertrudis kerk een kapittel. Dat wil zeggen, dat er een groep goed betaalde geestelijken kwam, die dagelijks in het koor gebeden moest zingen. Dat diende door de paus van Ro me te worden goedgekeurd; pas in 1442 is het document met die toe stemming in Bergen op Zoom aan gekomen. Jan II van Glymes, ook "Jan Metten Lippen" genoemd, wenste een verfraaiing van de kerk. Een rol speelde daarbij het feit, dat in de kerk de heren van Bergen op Zoom begraven wer den. Er moest een omgang rond het koor komen; het ontwerp daar voor was van meester Everaert uit Antwerpen. Voordat men goed en wel was begonnen, brandde een deel van de stad af en de kerk leed erge schade. Aan de oostkant (die van het koor) was de noodzaak tot uitbreiding van het kerkgebouw het grootste: daar kocht men een aan tal bouwvallen van afgebrande hui zen. Zodoende kon meester Ever aert een kooromgang met straalka pellen ontwerpen. De paus stimu leerde de herbouw met het verle nen van aflaten (kwijtschelding van straffen) aan ieder die bijdroeg en de hertog van Brabant gaf de stad tolvrijdom in het gehele gebied waar hij gezag had. De bloei van onze stad eiste een groter kerkge bouw; aangezien men niet verder naar het oosten kon, moest men we in de breedte gaan. Er kwamen zijbeuken aan het middenschip met rijen kapellen aan beide zijden. Ontwerpen en leider van het werk was weer meester Everaert Spoir- water. In 1472 maakte deze mees ter Everaert plannen gereed om de kerktoren inwendig aan te passen om het plaatsen van een orgel mo- •■.v-aVvsV.V Reconstructies door H. Bos van de Gertrudiskerk zoals deze was in 1570 (A) en in 1970 (B). Vooral het verlies in lengte en hoogte van het gebouw is opvallend. het koor worden gesloopt, want daar moest het nieuwe dwarsschip voorlopig aansluiten. De bouwgeschiedenis werd een lij densweg: telkens kwam de bodem van de geldkist bloot te liggen. Be lastingen onder andere op het bier werden verhoogd en loterij en werden georganiseerd. De lei ding van het werk viel na de dood van Anthonis Keldermans toe aan zijn zoon Rombout. Dat blijkt wan neer men in 1526 constateert, dat het werk slecht vordert en zelfs het geen nieuw gebouwd is, weer dreigt te vervallen. In 1539 was de zaak weer in versukkeling en men nam een (goedkoper?) nieuw plan aan. Nadien waren het de markie zen, die ertoe bijdroegen, aan de kerk verder te bouwen. Zij waren namelijk van plan hun begraaf plaats te maken in het nieuwe Sa cramentskoor van de kerk. Die ka pel schijnt in 1560 te zijn voltooid. De bijzetting van de voorouders van de markiezen vond in 1565 plaats: ze hebben er tot 1702 ge rust. Kennelijk is de bouw van het nieuwe dwarsschip met koor in die jaren gereed gekomen, de volgen de stap moest het afbreken van de oude kerk zijn. Die stap kon het economisch achteruitgegane Ber gen op Zoom niet meer zetten. Uit verscheidene zaken blijkt dat men de nieuwbouw staakte. Een nieuw orgel van de beroemde Hendrik Niehoff werd reeds in 1555 ge plaatst, in 1563 veranderde men de torenbekroning. Zo was een nieuwe kerk ontstaan met een on regelmatige plattegrond: een kerk met twee dwarsschepen. Deze kerk is in november 1580 door soldaten en een volksmassa geplunderd; daarna kende het ge bouw tot ca. 1600 militaire bestem mingen. Vervolgens namen her- gelijk te maken. Dit werd geleverd door de befaamde orgelbouwer Daniel van der Distelen uit Meche- len. Ook ontwierp meester Ever aert een oksaal, een afsluiting van het priesterkoor, die in de kerken van die tijd gebruikelijk was. Tij dens het werken aan dit onderdeel (toendertijd een heel bouwwerk, rijk met beelden en ornamenten versierd) is de meester overleden. Zijn taak werd overgenomen door Andries Keldermans uit Mechelen en zijn zoon Anthonis I Kelder mans. Een en ander kwam in 1477 gereed. De fraaie ruime kerk, die Everaert had ontworpen, vormde tot in on ze eeuw een bedehuis. Het was een hoog gebouw, dat tot vlak on der de torentrans omhoog stak. Toch was het blijkbaar niet groot en rijk genoeg voor middeleeuws Bergen op Zoom. Al in 1489 gaf men opdracht aan Anthonis Kel dermans om een nieuw gebouw te ontwerpen. Wel een bewijs voor de goede economische toestand en het optimisme van die tijd. Hoe het ontwerp van Anthonis Keldermans eruit zag, kunnen we nu niet meer nagaan. Vermoede lijk heeft het voorzien in de bouw van een geheel nieuwe kerk, zoals ook uit de archiefstukken is na te gaan. Al spoedig bemerkte men, dat het geheel een zeer zware op gave zou worden. Waarschijnlijk zou het resultaat een kerkgebouw zijn geweest, die in de lengte groter was dan de Sint Martinuskathe- draal (Dom) te Utrecht. Met de voorbereiding en financiering van het werk gingen 15 jaar heen: pas in 1504 begon men kennelijk met de "timmerassien" (bouw). Omdat de eredienst door moest gaan, liet men de oude kerk voors hands zoals ze was. Alleen de be trekkelijk nieuwe kapellen rondom Gezicht op de Gertrudiskerk vanuit het noordwesten, tijdens de laatste fase van de restauratie, 1986. Foto H. Bos.

Periodieken

De Waterschans | 1987 | | pagina 4