de Waterschans 77 VOORRADIGE BOEKWERKEN BESTUUR VOORZITTER: SECRET AR/AA T: PENNINGMEESTER/ L EDENA DM/NIS TRA TIE: J.W.A. van Gastel LEDEN: RED A K TIE- SECRETA RIS STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM: REDAKT/E WATERSCHANS: REDAKTIE-SECRETARIAA T: REKENINGEN: VORMGEVING/DRUK: de waterschans nr. 2 1987 BESTÖURMEDEDELINGEN ALGEMENE JAARVERGADERING De Algemene Jaarvergadering zal op 28 april 1988 gehouden worden. De datum is opgenomen in het aktiviteitenprogramma, dat U bij deze Waterschans aantreft. ADRESWIJZIGINGEN De penningmeester verzoekt ie dereen om adreswijzigingen aan hem door te geven. Zijn adres: Zuidzijde Zoom 38, 4611 DB Bergen op Zoom. VRIJWILLIGERS GEVRAAGD De Kring zit erg verlegen om vrij willigers die bij de verschillende aktiviteiten een handje willen toesteken. Dat geldt voor de or ganisatie van de verschillende evenementen, maar ook voor de verspreiding/verzending van de Waterschans en het verrichten van typewerk. Kandidaten kun nen zich melden bij de secretares se mevr. P.C.M. Schenkenberg- Paulus, tel.: 36012 OPEN MONUMENTENDAG Op 12 semptember staan de deu ren van de grote monumenten in de stad wagenwijd open in het kader van de nationale monu mentendag. Om de entreeprijzen hoeft U een bezoek niet te laten want de toegang is gratis. Op dit dag kunt U ook Blokstal 2, het gebouw van de Gemeentelij ke Archiefdienst, bekijken. De ar chiefdienst houdt dan open huis. U kunt dan een kijkje achter de (archief)schermen nemen. Er zul len op die dag boekjes en foto's verkocht worden, waaronder af drukken van zeldzame glasplaat negatieven, die pas in de collec ties van het archief zijn opgeno men. Ook worden er zeldzame oude boekjes verkocht uit de dubbele exemplaren van de archief-bibliotheek ENORME LEDENWINST De Kring groeit gestaag. Enige tijd geleden kon het 750ste lid worden ingeschreven. Daarmee was de groei niet afgelopen. In middels heeft zich het 800ste lid aangemeld. We zullen nog niet vertellen wie de gelukkige is. We komen daar op een later tijdstip op terug. LEZINGENCYCLUS De Stichting Vrienden van het Markiezenhof organiseert op de donderdagavonden 5 en 26 no vember te 20.15 uur in de Christoffelzaal van het Markie zenhof een viertal lezingen, waar door het "heerlijke jaar" 1987 wetenschappelijk wordt afgeslo ten. De lezingen worden gehou den door de heren Drs. M. Dillo, redacteur van het oorkonden- boek van Noord-Brabant te 's- Hertogenbosch, over het geslacht Van Gaveren-Liedekerke, sinds 1287 heren van Breda; door Dr. E. van Ermen, wetenschappelijk medewerker van de Kath. Uni versiteit Leuven over het geslacht Van Wezemaal, sinds 1287 her en van Bergen op Zoom, W.A. van Ham, adjunct-gemeente- archivaris gaat in op de inhoud van de documenten, die de ver deling van het Land van Breda in 1287 betreffen en de heer K. Leenders, historisch geograaf te 's-Gravenhage geeft een beeld van de landschappelijke situatie in West-Brabant ten tijde van de ze verdeling. Leden van de Ge schiedkundige Kring zijn op deze lezingen van harte welkom. TENTOONSTELLING "DE HEERLIJKE STAD". Het feit, dat zevenhonderd jaar geleden de vorming van de heer lijkheid van stad en land van Ber gen op Zoom plaats vond, wordt dit jaar gevierd. In het kader daarvan wordt het colloquium "De Brabantse Stad" dit jaar hier gehouden. Dit congres, dat plaats zal vinden op 2 en 3 oktober zal wetenschappelijke aandacht schenken aan alle mogelijke fa cetten van de heerlijke stad en zijn verhouding tot de hertog van Brabant. (Zie hierboven) Ter ge legenheid van dit congres wordt in het Markiezenhof een ten toonstelling gehouden. Deze ten toonstelling heeft de bedoeling, facetten in beeld te brengen door het exposeren van portretten van de heren, afbeeldingen van hun residenties, plattegronden van hun bezittingen, archiefstukken betreffende zaken van bestuur en rechtspraak, betreffende het be noemingsrecht van geestelijken, het oprichten van kapittels en kloosters, het uitoefenen van jachtrecht, visrecht enzovoort. Getracht zal worden realia bijeen te brengen die ook op andere wij ze de rol van de heer in zijn stad visualiseren. Aan het publiek wordt door middel van schema's en kaarten de bijzondere struc tuur van het oude, "heerlijke" bestel toegelicht. Een catalogus zal deze tentoonstelling begelei den. De tentoonstelling is te bezoeken van 12 september tot 2 november 1987 tijdens de openingsuren van het gemeentemuseum. WIJZIGINGEN OP HET AKTIVITEITENPROGRAM MA FIETSTOCHT 27 SEP TEMBER 2,50 deelname, introducees welkom. Voorinschrijving vanaf 11-9 op telefoonnr. 59639. Zondag 27-9 tussen 11.00-14.00 uur route af te halen voor het stadhuis. Route is ook met auto te rijden. 16 september. In het kader van Belgische Week lezing in Hofzaal Markiezenhof door prof. Armand Pien. Onderwerp: 'meteorologie, vroe ger en nu'. Aangeboden door fa. C. Andries- sen, Grote Markt. Toegang gra tis. FAUSTO NUMINE BERGA AHCTRIX A _VrICTR MEDEDELINGENBLAD VAN DE GESCHIEDKUNDIGE KRING VAN STAD EN LAND VAN BERGEN OP ZOOM 17e jaargang nr. 2, september 1987. EREVOORZITTER: Dr. E.G.H. Hartel ERELID: Br. Alb. van Rijckevorsel A.G. van der Stoel Mevr. P.C.M. Schenkenberg-Paulus lerlandstraat 5 4611 KS Bergen op Zoom Tel. 01640-36012 Dr. E.G.H. Hartel drs. G.W.M. van Aubel C.A. van Bekkum H.J.J. Mulders W.A. van Ham C.A. van Bekkum W.A. van Ham A.G. van der Stoel C.D. Vanwesenbeeck Gemeentelijke Archiefdienst Postbus 35 4600 AA Bergen op Zoom Postrekening 24 05 922 Bankrekening 52 50 45 244 ten name van: Penningmeester Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom Zuidzijde Zoom 38 4611 DB Bergen op Zoom Vis-druk BV Alphen aan den Rijn vastgestelde Bestelletter Omschrijving verkoopprijs A STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 1uitverkocht B STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM-2uitverkocht waarin de volgende artikelen zijn opgenomen: W.C.M. Stuart, Stadsrecht en stadswording te Bergen op Zoom, een theoretische benadering. W.A. van Ham, De middeleeuwse stadsplattegrond van Bergen op Zoom. A. Ramondt en J.L.C. Weyts, Het huis Oostenrijck in de Lievevrou westraat. C.D. Vanwesenbeeck, De Lombarden te Bergen op Zoom. W. Donker, De kerkelijke verhoudingen te Bergen op Zoom van de 16e tot en met de 18e eeuw. H.L. Zwitzer, Een schandaal te Bergen op Zoom in 1772. Cl. van de Walle, Het Wilhelmietenklooster te Huijbergen in de Mid deleeuwen. C STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 337,50 waarin de volgende artikelen zijn opgenomen: W.A. van Ham, De ligging van de vesting Bergen op Zoom. C.D. Vanwesenbeeck, De watermolen te Bergen op Zoom en zijn om geving. H. Scholtes, Armoede en de tafel van de H. Geest te Bergen op Zoom. J.C.L. Weyts, Beschouwingen over oude huizen in Bergen op Zoom. A. Weyts-Ramondt, Recompense voor timmeringhe. W.H.M. Donker, De weerspiegeling van de vestingfunctie van het 18e eeuws Bergen op Zoom op de lotgevallen van de wezen. Ch. de Mooij, Rond de kieswet van 1850 te Bergen op Zoom. D HET KLEINE HOF AAN DE GOUDENBLOEMSTRAAT17,50 E BERGEN OP ZOOM IN KAART GEBRACHT 17,50 F ST. JACOBSKAPEL AAN DE VISMARKT uitverkocht G DE HUIZEN DE DRAECK EN DE SCHERMINCKEL ƒ17,50 H STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 437,50 geheel gevuld met de studie door W.A. van Ham, Merck toch hoe sterck. bijdragen tot de geschiedenis van de vesting werken van Bergen op Zoom. I DE BERGSE VASTENAVOND VOOR 1940 ƒ17,50 J OM DE VRUCHTEN VAN GODS BERGƒ17,50 L EEN BERGSE IN OORLOGSTIJD12,50 M STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 537,50 geheel gevuld met de studie door Dr. E. G. H. Hartel, vijf dolle dagen in mei 1940. N HET MARKIEZENHOF TE BERGEN OP ZOOM ƒ17,50 Een overzicht vanuit de bronnen van zijn geschiedenis tot 1795 door W.A. van Ham. O BERGEN OP ZOOM - GEBOUWD EN BESCHOUWDƒ48,50 Studies over stad en stadsbeeld, uitgegeven ter gelegenheid van het zevenhonderdjarig bestaan van de Heerlijkheid van stad en land van Bergen op Zoom, in samenwerking met Uitgeverij Canaletto, Alphen aan den Rijn. BESTELLINGEN BIJ DE PENNINGMEESTER MIDDELS STORTING BIJ BANK OF GIRO MET VERMELDING VAN DE BESTELLETTER. postrekening 24 05 922 bankrekening 52 50 45 244 ten name van: Penningmeester Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom, Zuidzijde Zoom 38, 4611 DB Bergen op Zoom.

Periodieken

De Waterschans | 1987 | | pagina 1