BESTUURSMEDEDELINGEN de Waterschans 33 VOORRADIGE BOEKWERKEN BESTUUR Jubileumuitgave Naar aanleiding van het 20 jarig bestaan van de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom heeft het bestuur gemeend de leden van de vereniging iets bijzonders te moeten aanbieden. De financiën van de Kring zijn echter niet toereikend om de jubileum-aanbieding geheel voor rekening van de vereniging te laten komen. We hebben immers een erg duur jaar achter de rug. We kunnen de leden voor een bedrag van 30. een bijzonder fraaie reproduktie aanbieden van de Kuyper-kaart van Bergen op Zoom uit 1866. De repro duktie, die iets groter is dan de oorspronkelijke uitgave is ingelijst. De reproduktie is te zien in de drogisterij Coronae, Zui- velstraat 35 Bergen op Zoom. Verkrijgbaar op volgende adressen: G. van Aubel, Zuivelstraat 35 Bergen op Zoom C. van Bekkum. Prins Bernhardlaan 11 Bergen op P. Schenkenberg-Paulus, lerlandstraat 5 Bergen op Zoom Gemeentelijke Archiefdienst, Blokstallen 2 Bergen op Zoom telefonische bestellingen bij C. van Bekkum, tel 01640-59639 800 leden De Kring heeft inmiddels het 800ste lid ingeschreven en we zijn hard op weg naar de 850 leden. In de vorige aflevering maakten we melding van deze ledengroei. De heer W. Steenbak is als 800ste lid ingeschreven. Aan dit bijzondere feit zal op woensdag 21 oktober op de avond van de lezing door Ir. H.E. Teering de nodi ge aandacht geschonken worden. Dia-projector gevraagd De Geschiedkundige Kring zou graag in het bezit ko men van een diaprojector met tafel en scherm voor ge bruik tijdens de lezingen. Wellicht zijn er leden die dergelijke apparatuur over compleet thuis hebben en die aan de Kring willen af staan. Gelieve kontakt op te nemen met het bestuurslid drs. G.W.M. van Aubel, tel.: 01640-44978 woensdag 16 december om 20.00 uur in de Ster: lezing door Michel de Koning uit Wouwse Plantage over het leven en werk van Felix Timmermans Meer informatie over de lezingen vindt U in het (oran je) Aktiviteitenprogramma, dat in de vorige Water schans was opgenomen. Routebeschrijving fietstocht Onder andere door het slechte weer is de deelname aan de fietstocht door het Markiezaat wat tegengeval len. De route is echter ook per auto te rijden. De tocht voert U langs Tholen, Steenbergen en Willemstad, en uiteraard langs de voormalige Markiezaatsdorpen en polders in het noord-westen. Er zijn nog route-beschrijvingen a 5,— te verkrijgen bij C. van Bekkum, Prins Bernhardlaan 11 Bergen op Zoom, tel.: 59639. Aktiviteiten In het laatste kwartaal vinden er nog een aantal aktivi teiten plaats, waar we U graag aan willen herinneren: zondag 8 november om 12.00 uur: mini-excursie naar de huizen de Oyevaer en de Tassche (Lievevrouwe straat 19-21) onder leiding van architect ir. J. Weyts. donderdag 19 november om 20.00 uur in de Ster: lezing door drs. W. Knippenberg over de herbergen in de Zuidelijke Nederlanden. Lezing C. Hoeckx verschoven De lezing van de heer C. Hoeckx uit Huijbergen over Huijbergen als bedevaartsplaats kon niet doorgaan op 10 september j.l. omdat het aktiviteitenprogramma niet op tijd bij de leden kon zijn. De lezing wordt nu later in het seizoen (in 1988) gehouden. U krijgt daarover in een van de volgende afleveringen van de Waterschans nadere berichten. FAUSTO NUMINE BERGA VICTRIX MEDEDELINGENBLAD VAN DE GESCHIEDKUNDIGE KRING VAN STAD EN LAND VAN BERGEN OP ZOOM 17e jaargang nr. 3, oktober 1987 EREVOORZITTER: Dr. E.G.H. Hartel ERELID: Br. Alb. van Rijckevorsel VOORZITTER: A.G. van der Stoel SEC RET ARIA A T: Mevr. P.C.M. Schenkenberg-Paulus lerlandstraat 5 4611 KS Bergen op Zoom Tel. 01640-36012 PENNINGMEES TER/ L EDEN A DM IN IS TRA TIE: J.W.A. van Gastel LEDEN: Dr. E.G.H. Hartel drs. G.W.M. van Aubel C.A. van Bekkum H.J.J. Mulders RED A K TIE- SECRETA RIS STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM: W.A. van Ham REDAKTIE WATERSCHANS: drs. G.W.M. van Aubel W.A. van Ham A.G. van der Stoel C.D. Vanwesenbeeck REDAKT/E-SECRETAR/AA 77 Gemeentelijke Archiefdienst Postbus 35 4600 AA Bergen op Zoom REKENINGEN: Postrekening 24 05 922 Bankrekening 52 50 45 244 ten name van: Penningmeester Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom Zuidzijde Zoom 38 4611 DB Bergen op Zoom VORMGEVING/DRUK: vastgestelde Bestelletter Omschrijving verkoopprijs A STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 1uitverkocht B STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM-2uitverkocht waarin de volgende artikelen zijn opgenomen: W.C.M. Stuart, Stadsrecht en stadswording te Bergen op Zoom. een theoretische benadering. W.A. van Ham, De middeleeuwse stadsplattegrond van Bergen op Zoom. A. Ramondt en J.L.C. IVeyts, Het huis Oostenrijck in de Lievevrou westraat. C.D. Vanwesenbeeck, De Lombarden te Bergen op Zoom. W. Donker, De kerkelijke verhoudingen te Bergen op Zoom van de 16e tot en met de 18e eeuw. H.L Zwitzer, Een schandaal te Bergen op Zoom in 1772. Cl. uan de Walle, Het Wilhelmietenklooster te Huijbergen in de Mid deleeuwen. C STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 337,50 waarin de volgende artikelen zijn opgenomen: W.A. uan Ham. De ligging van de vesting Bergen op Zoom. C.D. Vanwesenbeeck, De watermolen te Bergen op Zoom en zijn om geving. H. Scholtes, Armoede en de tafel van de H. Geest te Bergen op Zoom. J.C.L. Weyfs, Beschouwingen over oude huizen in Bergen op Zoom. A. Weyts-Ramondt. Recompense voor timmeringhe. W.H.M. Donker, De weerspiegeling van de vestingfunctie van het 18e eeuws Bergen op Zoom op de lotgevallen van de wezen. Ch. de Mooi], Rond de kieswet van 1850 te Bergen op Zoom. D HET KLEINE HOF AAN DE GOUDENBLOEMSTRAAT17,50 E BERGEN OP ZOOM IN KAART GEBRACHTƒ17,50 F ST. JACOBSKAPEL AAN DE VISMARKT uitverkocht G DE HUIZEN DE DRAECK EN DE SCHERMINCKELƒ17,50 H STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 437,50 geheel gevuld met de studie door W.A. uan Ham. Merck toch hoe sterck, bijdragen tot de geschiedenis van de vesting werken van Bergen op Zoom. I DE BERGSE VASTENAVOND VOOR 1940 ƒ17,50 J OM DE VRUCHTEN VAN GODS BERGƒ17,50 L EEN BERGSE IN OORLOGSTIJDƒ12,50 M STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 537,50 geheel gevuld met de studie door Dr. E. G. H. Hartel, vijf dolle dagen in mei 1940. N HET MARKIEZENHOF TE BERGEN OP ZOOM ƒ17,50 Een overzicht vanuit de bronnen van zijn geschiedenis tot 1795 door W A. van Ham. O BERGEN OP ZOOM - GEBOUWD EN BESCHOUWDƒ48,50 Studies over stad en stadsbeeld, uitgegeven ter gelegenheid van het zevenhonderdjarig bestaan van de Heerlijkheid van stad en land van Bergen op Zoom, in samenwerking met Uitgeverij Canaletto, Alphen aan den Rijn. BESTELLINGEN BIJ DE PENNINGMEESTER MIDDELS STORTING BIJ BANK OF GIRO MET VERMELDING VAN DE BESTELLETTER. postrekening 24 05 922 bankrekening 52 50 45 244 ten name van. Penningmeester Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom, Zuidzijde Zoom 38, 4611 DB Bergen op Zoom. Vis-druk BV Alphen aan den Rijn De Waterschans nr. 3 1987 I'ROVLNCIK (HUM)-11 11AI!A.NT Zoom

Periodieken

De Waterschans | 1987 | | pagina 1