42 43 Bodemvondsten uit de Penstraat (erica eerste kwart 16e eeuw): rood aardewerk, aan de binnenzijde en bij de grapen en kamerpotten gedeeltelijk ook aan de buiten kant bedekt met loodglazuur. meer en meer toe op de productie van vensterglas voor burgerlijke woningen èn van drinkglazen. Op die manier ontstaat vanaf om streeks 1350 een massa-productie van levendig groen reliëfglas, het Waldglas, waarvan de vorm vaak tot een zeer ver verleden terug gaat. Het in ons land gebruikte waldglas is voor een groot deel af komstig van de glashutten in Hes sen in West-Duitsland.2 De maige- leins van de Penstraat, een soort lage drinkbekertjes (Afb. 1.2-4), zijn typische vertegenwoordigers van het Waldglas. Dergelijke gla zen komen vooral voor in de vijf tiende eeuw.3 Er zijn ook nog exemplaren bekend van omstreeks 1533, maar rond 1550 is dit type drinkglas niet meer in gebruik.4 Uit die data blijkt, dat het materiaal van de Penstraat afkomstig moet zijn uit een periode, die globaal tus sen 1350 en 1540 ligt. Gelukkig maken de andere vondst en uit de Penstraat een veel nauw keuriger datering mogelijk. Een be langrijke rol daarbij speelt een gla zen stapelbekertje (Afb. 1.6). Der gelijke stapelbekertjes werden ook uitgevoerd in tin, zilver en steen goed en waren erg populair in de periode van circa 1500 tot 1565.5 Tussen het glas bevond zich ook het randfragment van een 8- kantige beker (Afb. 1.10). Uit an dere opgravingen zijn tal van ver gelijkbare bekertjes bekend, die qua ouderdom dateren van vóór 1300 tot na 1500.6 Gedurende dat tijdvak van twee eeuwen was ook het drinkglas met het wafelvormige ruitpatroon en de hoge ziel (Afb. 1.7) in gebruik.7 Uit Bergen op Zoom is deze laatste drinkbeker be kend van ondermeer een afvalkel- dertje onder de huizen Draeck en Scherminckel aan de Lievevrou westraat.8 Maar het meest merkwaardige glas is wel het noppenbekkertje, dat van een oortje is voorzien (Afb. 1.1). Vergelijkbare groenglazen handvaten zijn bekend van een En gelse glasblazerswerkplaats in Staf fordshire, daterende uit de zestien de eeuw: "A dozen handles, more of less fragmentary, seem to indi cate that the form to which they be longed may have a speciality of this site". Het bijbehorende bekertje is daar echter onbekend.9 Uit ons land is zo'n handvat wèl bekend van een gladwandig stapelbeker tje.10 Wat ook bekend is, is een identiek noppenbekertje, maar dan zonder oor.11 Kamerpotten Naast de maigelein en het stapel bekertje zorgen ook de grote hoe veelheid kamer- of pispotten voor een redelijk betrouwbare datering van de vondsten van de Penstraat. In de veertiende eeuw is de pispot min of meer gedrongen van vorm, maar in de vijftiende en het begin van de zestiende eeuw is de nachtspiegel meer buidelvormig. De buik is dan weliswaar nog steeds wat gedrongen, maar gaat naar boven toe over in een hoge, licht ingesnoerde hals, eindigend in een wijd uitlopende mondrand (Afb. 2.42-48). Deze hoge kamerpotten rusten vrij wel steeds op de rand van de naar binnen gedeukte bodem. Vaak zijn dit soort kamerpotten versierd met gebogen lijntjes in witbakkende klei.12 Vooral in Brabant en Zee land is die versieringswijze erg po pulair geweest. Omstreeks 1600 gaat men tinnen kamerpotten van een standring voorzien, de pot wordt wat lager en de rand vlak ker.13 Dezelfde ontwikkeling valt ook bij de aardewerk kamerpot waar te nemen.14 In Bergen op Zoom en omgeving verschijnt de aardewerk kamerpot kort voor 1530 in de nieuwe uitvoering: de hoge hals verdwijnt en de afgevlak te mondrand volgt vrijwel direct op de lage schouder. De nieuwe ka merpotten staan niet meer op de gedeukte bodem, maar zijn - even als hun tinnen collega's - van een standring voorzien.15 In zestiende- eeuwse afvalputten komen beide vormen vaak naast elkaar voor.16 Omdat tussen de vele kamerpotten van de Penstraat de jongere vorm volledig ontbreekt, kunnen we aannemen, dat al het daar gevon den materiaal van vóór 1530 da teert.17 Hoewel de buidelvormige kamer pot omstreeks 1530 in onbruik raakt, blijft de traditionele versie ring met de gebogen sliblijntjes ook na het midden van de zestiende eeuw nog in zwang.18 Bakpannen Bij de koekepannen of bakpannen uit de Penstraat kunnen we naar het randprofiel twee verschillende typen onderscheiden. Namelijk: de algemeen bekende vorm, waarbij alleen het bovenste deel van de opstaande rand verdikt is (Afb. 1.20-22) en daarnaast de bakpan, waarvan de zijwand naar buiten en geheel naar onderen lijkt te zijn toegevouwen (Afb. 1.23). Dit laatste type is buiten Bergen op Zoom ondermeer bekend uit Spangen in Zuid-Holland (vermoe delijk zestiende eeuws) en uit Me- chelen (einde vijftiende, begin zestiende eeuw).19 In Bergen op Zoom werd dit soort bakpan eerder gevonden tussen pottenbakkersaf- val van Oud-Borgvliet van om streeks 1500, terwijl huishoudelijk afval tal van voorbeelden oplever de uit de Minderbroederstraat (cir ca 1550-1575), de Potterstraat (circa 1500-1525) en de Lieve vrouwestraat.20 Steelpannetjes De steelpannetjes van de Penstraat lijken wat ouder te zijn, want uit Utrecht zijn vergelijkbare exempla ren bekend, die daar kort na 1400 moeten zijn gemaakt.21 Daar staat weer tegenover, dat uit Antwerpen zo'n steelpannetje bekend is, dat uit de eerste helft van de zestiende eeuw dateert.22 Ouderdom van de vondsten Uit de combinatie van maigelein, stapelbekertje, de buidelvormige kamerpot en de bakpan met de omgeslagen rand, is vast te komen staan, dat het materiaal van de Penstraat dateert van omstreeks het eerste kwart van de zestiende eeuw. Mogelijk is het zelfs nog iets ouder. De steengoedkruiken (Afb. 1.12- 14), de uit het Duitse Siegburg af komstige drinkbekertjes- en - schaaltjes (Afb. 1.15-18), de gra pen met de merkwaardige schuin omlaag gebogen mondrand (Afb. 2.50-51) en de schalen (Afb. 1.36- 38 en 2.39-40) bevestigen deze datering. Het grijze, reducerend gebakken aardewerk (Afb. 1.31- 34) suggereert een hogere ouder dom. Maar het is niet zeker of die scherven uit dezelfde sleuf af komstig zijn. Een wat merkwaardi ge vondst is het roodbruine on geglazuurde hals/schouder-frag- ment, dat onder nummer 1.30 is afgebeeld. Een vergelijkbaar voor werp is mij niet bekend. Groen geglazuurde albarello's Tussen het verzamelde materiaal uit de Penstraat bevonden zich de fragmenten van een albarello (Afb. 1.29). Een albarello is een min of meer cylindervormige vaas, vaak enigszins getailleerd, die apothe kers als voorraadpot gebruikten. De albarello is oosters van origine en is terug te leiden tot het twaalfde eeuwse Iran. Vanaf omstreeks 1400 worden ook in Spanje en Ita lië veelkleurige, vaak zeer fraai be schilderde albarello's geprodu ceerd. Via Venetiaanse koopvaar dijschepen kwamen ze ook in Groot-Brittannië, België en in Ne derland terecht.23 Zo raakte de al barello omstreeks 1500 ook in ons land helemaal ingeburgerd. Er was evenwel één moeilijkheid: de plaatselijke pottenbakkers waren niet op de hoogte van de majolica- techniek op basis waarvan de zui derlingen hun producten zo fraai konden beschilderen. Zo waren de apothekers hier aangewezen op de kostbare Spaanse en Italiaanse producten. Het spreekt vanzelf, dat de apothekers - zeker de min der draagkrachtigen onder hen - al snel naar een aanvaardbaar alter natief moeten hebben gezocht. De roodbruine producten van de plaatselijke potmakers zouden in die behoefte hebben kunnen voor zien, maar kwamen blijkbaar toch niet in aanmerking. Op een enkel exemplaar na, zijn geen roodbrui ne albarello's bekend.24 Blijkbaar paste een ordinaire roodbruine pot niet in het interieur van de laat middeleeuwse apotheker. Zo moet men uiteindelijk een acceptabel compromis hebben gevonden in de groen geglazuurde apothe kerspot. De groene albarello's zijn vervaardigd uit roodbakkende klei en zijn vervolgens eerst bedekt met een laagje witbakkende klei (engo- be) en daarna met een sterk groen- kleurend loodglazuur. In Bergen op Zoom zijn al eerder groengeglazuurde albarello's ge vonden. Behalve het exemplaar uit de Penstraat is er ook één bekend van onder het stadhuis, eveneens daterend uit het begin van de zestiende eeuw.25 Bovendien is een groengeglazuurde albarello te voorschijn gekomen bij de restau ratie van het Markiezenhof. Con text en dus ook informatie over de ouderdom ontbreken helaas. Voor ons land is een dergelijke apothe kerspot ook bekend uit Delft, date rend uit de periode 1469-1572.26 Maar ook in het buitenland zijn ze gevonden, bijvoorbeeld in Enge land, waar ze wat meer aandacht kregen. Daar zijn ondermeer een achttal exemplaren bekend van opgravingen in Londen, Bristol, Southampton en Wigtownshire. Maar ook voor de Engelse vondst en geldt, dat tot op heden vrijwel niets bekend is over herkomst en ouderdom van de groen gegla zuurde albarello's.27 Zowel in En geland als in ons land moeten plaatselijke pottenbakkers in staat zijn geweest deze groen geglazuur de albarello's te produceren. Is er sprake van een gemeenschappelijk modeverschijnsel of van een ge meenschappelijke plaats van her komst? Zo werd er in verschillende landen rondom de Middellandse Zee groengekleurd aardewerk voor de expert vervaardigd.28 Ongetwij feld heeft dat materiaal ook onze streken bereikt. Misschien moeten we de plaats van herkomst van de groen geglazuurde albarello's wat minder zuidelijk zoeken. Uit de tweede helft van de zestiende eeuw is zowel in Engeland als in ons land nogal wat groen gegla zuurde ceramiek bekend uit het Franse Beauvais. Ook de albarello maakte deel uit van het productie assortiment van de pottenbakkers van Beauvais.29 Hopelijk kunnen de vondsten uit Bergen op Zoom een zinvolle bij drage leveren aan de discussie over deze merkwaardige groep apothekerspotten Reconstructie van de hoek Penstraat-Potterstraat-Grote Markt De vondst van de bijna 500 jaar oude gebruiksvoorwerpen langs de Penstraat vormde een leuke aan leiding om eens te achterhalen hoe de noordzijde van de Penstraat er oorspronkelijk moet hebben uitge zien. Om die reconstructie te kun nen maken moet in eerste instantie worden gekeken naar de huizen De Waterschans nr. 3 1987 Afb. 2. De Waterschans nr. 3 1987

Periodieken

De Waterschans | 1987 | | pagina 6