OORKONDE Jan Weyts kreeg de Sakkoprijs 1987 60 61 Jyodtor BmitGuStav Hrinfkh* tfiartLl, isóV Lï)t Algemene Ledenvergadering van de Geschiedkundige Kring van Stud (n (grid van 'Bergen ov Zoomu d gehoord hef voorftel van hef bestuur, geletf op artikel n van de statuten u besluit: te benoemen tot" Ere ^Voorzitter De Waterschans nr. 4 1987 Het uitgeven van publicaties werd de belangrijkste activiteit. Daarmee komt de betekenis van het gemeente-archief voor onze Kring duidelijker in het daglicht te staan en wel vooral in de persoon van Willem van Ham, die overigens al met Alberik van Rijckevorsel de Waterschans overeind hield. Ieder jaar een bundel uitgeven was niet haalbaar; dan maar monografieën tussendoor uitgeven, waarbij even tueel ook sneller op de actualiteit kon worden ingehaakt. De banden met het gemeente-archief werden hechter en de bijdrage daarvan steeds groter, zowel in publicistisch als in redaktioneel opzicht. Een mijlpaal in deze ontwikkeling is de gedaantewisseling van de Water schans in 1985. Miel kon zich nadat hij in 1979 weer wat op verhaal gekomen was weer gaan verdiepen in de geschie denis van de Tweede Wereldoor log, zijn grootste geschiedkundige hobbie. Hij nam de draad van de studie van vóór 1970 weer op en dacht aanvankelijk de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in onze stad in één boek te kunnen samenvatten. Terwijl hij dieper doordrong in de materie, bleek spoedig, dat alleen al de geschie denis van de Meidagen van 1940 de uitgave van een aparte studie zou kunnen rechtvaardigen. In 1983 nam hij afscheid als voor zitter van het Bestuur van onze Kring. Tien jaar vond hij wel ge noeg. Hij zegt gevoeld te hebben, dat hij veel van zijn vroegere voort varendheid en souplesse had moe ten inleveren en dat hij zich beter op de studie zou kunnen concen treren. Overigens was het Bestuur ook aan verjonging toe. Hij bleef langer aan het roer dan hij eigenlijk wilde, want hij wenste absolute ze kerheid omtrent een goede opvol ger te bezitten. Het dagelijks bestuur wordt ge steund door een aantal actieve le den. Bij dit alles mag niet vergeten worden dat in enkele jaren tijds, van de "eerste generatie" bestuurs leden niemand, behalve zijn per soon, meer over is. De "renovatie" van het bestuur betekende ook, dat gezocht werd naar een vernieu wing van de stuktuur, die naar bui ten bleek uit aanpassing van de sta tuten en de invoering van een huis houdelijk reglement. De vernieu wing was voor een deel oorzaak en gevolg tegelijk van een enorme groei van het aantal leden; een groei, die mede veroorzaakt werd v.. geboren 16 augiislus mj tzScnjen opIoow wegens zijn bijdrage aan de oprichting en zyn jarenlange bijzondere inzet op velerlei gebied voor de groei ai bloei der vereniging, waarvan met'name gewemel kunnen wor den zijn ïo-jiïrig voorzitterschap ztjn historische,^ rc,n geograf isch-geschttdknnctüjc publicaties en zijn belang rijke aktiviteiten voor een beleid tor behoud rnn histo rische objecten eu de renovatie daarvan. Aldus aeilaan ti Benjen op Zoom, 25april /set soft tri ris V\ i- üka-{ pcnHttigmdstór. door- een zeer sterke toeneming van de belangstelling voor de loca le geschiedenis. Ere-voorzitter De aktiviteiten voor onze vereni ging vanaf de oprichting in 1967, de niet-geringe publicistische ar beid over onderwerpen Bergen op Zoom betreffende en zijn bestuurlij ke inzet voor onze stad, waarbij be houd van de ruimtelijke strukturen, renovatie en restauratie de boven toon voerden, leidden er toe dat de Algemene Vergadering van on ze Kring in 1985 hem het ere voorzitterschap toekende. Aanlei ding daartoe was de publicatie van de Studie voor de "Vijf dolle dagen in mei 1940". Vooruitblik Gaarne zou Miel de studie om trent de Tweede Wereldoorlog in onze stad voortzetten. Dat kan hij niet alleen. Deze opvatting heeft hij al naar voren gebracht in het "Ge denknummer" van de Water schans in 1969. Een studiegroep van mensen, die werkelijk willen en kunnen aanpakken, is dè oplos sing. Bij de nog levende personen, die de Tweede Wereldoorlog mee gemaakt hebben, moeten nog veel gegevens te verkrijgen zijn. Ik denk dat er over elk oorlogsjaar wel een De Waterschans nr. 4 1987 Studie zou kunnen verschijnen. Een alternatief is zo veel mogelijk monografieën over onderwerpen betreffende de Tweede Wereldoor log te publiceren. Een eerste geslaagde poging daartoe is de pu blicatie van het dagboek van me juffrouw M. van Dierendonk ver zorgd door Willem van Ham ("een Bergse in oorlogstijd", Water schans, okt. 1984). Een aantal van zulke publicaties zou een hechte basis kunnen vormen voor de "al gemene geschiedenis" van de Tweede Wereldoorlog in onze stad. Afsluiting Zo is met de historie van de ere voorzitter ook de geschiedenis van de Kring ter sprake gekomen. Het "Heemschut-karakter" van de Kring is door de Vereniging Bin nenstad overgenomen. De leden lijsten van beide organisaties verto nen veel dezelfde namen. In een stad vol historie is het goed. dat de aspekten van een zorgvuldig stads beheer en een afgewogen publicatie- beleid ruime aandacht krijgen. En aan die beide zaken is door on ze ere-voorzitter - stimulerend voor anderen - hard gewerkt. En dat mocht wel eens in de Waterschans vastgesteld worden Op 14 november 1987 kreeg één van de aktieve leden van onze Kring, ir. J. Weyts, de Sakkoprijs 1987 voor kunsten en letteren. Ve le leden van de Geschiedkundige Kring kennen Jan Weyts van nabij of van de vele mini-excursies die door Cees Vanwesenbeeck hij naar de door hem gerestaureer de of te restaureren panden in de Bergse binnenstad organiseerde. Voor ons reden om aan deze bij zondere gebeurtenis aandacht te schenken. Het restauratievak Jan Weyts (41) is als een appel, die niet ver van de boom is gevallen. Hij volgde de voetsporen van zijn vader als architect. Het bouwvak zat overigens in de familie: groot- Uitreiking uan de Sakko-prijs aan Jan Weijts (I) door de heer W. van den Boom (r), op 14.11.1987. In het midden, de heer H. Stalpers, voorzitter van de jury. (foto: Fotolino. Bergen op Zoom)

Periodieken

De Waterschans | 1988 | | pagina 7