Bestuursmededelingen de Waterschans VOORRADIGE BOEKWERKEN Gemeente-archief BERGEN OPZOOM BESTUUR VOORZITTER: SEC RET AR!AA T: PENNINGMEES TER/ L EDENA DM/N IS TRA TIE: J.W.A. van Gastel Postrekening 24 05 922 Bankrekening 52 50 45 244 ten name van Penningmeester Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom LEDEN: REDAKT/E-SECRETAR/S STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM: REDAKTIE WATERSCHANS: REDAKTIE-SECRETARIAA T: VORMGEVING/DRUK: FAUSTO NU MINE BERGA VICTRIX MEDEDELINGENBLAD VAN DE GESCHIEDKUNDIGE KRING VAN STAD EN LAND VAN BERGEN OP ZOOM 18e jaargang nr. 3, okt .1988 EREVOORZITTER: Dr. E.G.H. Hartel ERELID: Br. Alb. van Rijckevorsel A.G. van der Stoel Mevr. P.C.M. Schenkenberg-Paulus lerlandstraat 5 4614 KS Bergen op Zoom Tel. 01640-36012 Zuidzijde Zoom 38 4611 DB Bergen op Zoom Dr. E.G.H. Hartel drs. G.W.M. van Aubel C.A. van Bekkum H.J.J. Mulders W.A. van Ham drs. G.W.M. van Aubel W.A. van Ham A.G. van der Stoel C.D. Vanwesenbeeck Gemeentelijke Archiefdienst Postbus 35 4600 AA Bergen op Zoom Vis-druk BV Alphen aan den Rijn vastgestelde Bestelletter Omschrijving verkoopprijs A STUDIES UITBERGEN OPZOOM - 1 herdruk ƒ37,50 B STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM-2uitverkocht waarin de volgende artikelen zijn opgenomen: W.C.M. Stuart, Stadsrecht en stadswording te Bergen op Zoom, een theoretische benadering. W.A. van Ham, De middeleeuwse stadsplattegrond van Bergen op Zoom. A. Ramondt en J.L.C. Weyts, Het huis Oostenrijck in de Lievevrou westraat. C.D. Vanwesenbeeck, De Lombarden te Bergen op Zoom. W. Donker, De kerkelijke verhoudingen te Bergen op Zoom van de 16e tot en met de 18e eeuw. H L. Zwitzer, Een schandaal te Bergen op Zoom in 1772. Cl. van de Walle, Het Wilhelmietenklooster te Huijbergen in de Mid deleeuwen. C STUDIES UIT BERGEN OF ZOOM - 337,50 waarin de volgende artikelen zijn opgenomen: W.A. van Ham, De ligging van de vesting Bergen op Zoom. C.D. Vanwesenbeeck, De watermolen te Bergen op Zoom en zijn om geving. H. Scholtes, Armoede en de tafel van de H. Geest te Berqen op Zoom. J.C.L. Weyts, Beschouwingen over oude huizen in Bergen op Zoom. A. Weyts-Ramondt, Recompense voor timmeringhe. W.H.M. Donker, De weerspiegeling van de vestingfunctie van het 18e eeuws Bergen op Zoom op de lotgevallen van de wezen. Ch. de Mooij, Rond de kieswet van 1850 te Bergen op Zoom. D HET KLEINE HOF AAN DE GOUDENBLOEMSTRAAT17,50 E BERGEN OP ZOOM IN KAART GEBRACHT ƒ17,50 F ST. JACOBSKAPEL AAN DE VISMARKT uitverkocht G DE HUIZEN DE DRAECK EN DE SCHERMINCKEL ƒ17,50 H STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 4uitverkocht geheel gevuld met de studie door W.A. van Ham, Merck toch hoe sterck, bijdragen tot de geschiedenis van de vesting werken van Bergen op Zoom. I DE BERGSE VASTENAVOND VOOR 1940 ƒ17,50 J OM DE VRUCHTEN VAN GODS BERGƒ17,50 L EEN BERGSE IN OORLOGSTIJDƒ12,50 M STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 537,50 geheel gevuld met de studie door Dr. E.G.H. Hartel, vijf dolle dagen in mei 1940. N HET MARKIEZENHOF TE BERGEN OP ZOOM ƒ17,50 Een overzicht vanuit de bronnen van zijn geschiedenis tot 1795 door W.A. van Ham. O BERGEN OP ZOOM - GEBOUWD EN BESCHOUWDƒ48,50 Studies over stad en stadsbeeld, uitgegeven ter gelegenheid van het zevenhonderdjarig bestaan van de Heerlijkheid van stad en land van Bergen op Zoom, in samenwerking met Uitgeverij Canaletto, Alphen aan den Rijn. BESTELLINGEN BIJ DE PENNINGMEESTER MIDDELS STORTING BIJ BANK OF GIRO MET VERMELDING VAN DE BESTELLETTER. postrekening 24 05 922 bankrekening 52 50 45 244 ten name van: Penningmeester Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom, Zuidzijde Zoom 38, 4611 DB Bergen op Zoom. De Waterschans nr. 3 1988 Aktiviteiten in het laatste kwartaal In de groene bijlage van de vo rige Waterschans staan alle aktivi teiten van het hele seizoen ver meld. Ondanks die uitvoerige pro gramma-beschrijving willen we U bij wijze van geheugensteuntje her inneren aan de volgende aktivitei ten: 1. Lezing over Monumentenzorg, regeneratie of degeneratie door drs. L.J.M. van de Laar op don derdag 20 oktober 1988 om 20.00 uur in café De Ster. 2. Lezing getiteld: "Leger en oor logsvoering rond 1588" in verband met de belegering van Bergen op Zoom door Dr. C.M. Schuiten op donderdag 3 november 1988 om 20.00 uur in de leeszaal van de Gemeentelijke Archiefdienst, Blokstallen 2 te Bergen op Zoom. 3. Lezing over Vincent van Gogh door T. de Brouwer uit Nuenen op woensdag 16 november 1988 om 20.00 uur in café De Ster. 4. Lezing over Kertsmis en Drie koningen in de beeldende kunst door drs. W. Knippenberg op 15 december 1988 om 20.00 uur in café De Ster. Mini-excursie op zondag 27 november 1988 Op zondagmorgen 27 november 1988 vindt er weer een mini- excursie plaats onder leiding van ir. J.L.C. Weyts. Dit maal worden de huizen Lievevrouwestraat 22-24- 26 (voormalig Goudstikkercom plex) bezocht. Voor een toelichting wordt de lezer verwezen naar het artikel van Jan Weyts in deze Wa terschans. Na het bezoek aan bovengenoem de drie panden is er gelegenheid om mee te gaan naar de Vleeshal op de hoek van de Grote Markt/Pensstraat, die thans ook in restauratie is. De mini-excursie ein digt tenslotte bij Hotel De Draak waar enkele gerestaureerde hotel kamers, de zolders en de oude huiskamer bekeken kunnen wor den. Na afloop kan er eventueel onder het genot van koffie nage praat worden. Samenkomst om 12.00 uur in de Lievevrouwestraat. Oude Waterschansen gevraagd Het bestuur stelt het op prijs om van de leden te vernemen wie er oude Waterschansen over heeft. Het bestuur kan dan bemiddelen bij het completeren van verzame lingen. Gaarne bericht bij het se cretariaat, tel; 01640-36012 of bij de penningmeester, tel.: 01640- 41481. Herbegraven heren en markiezen Met een bijzondere sobere plech tigheid werd op 2 september 1.1. in een ruimte ten oosten van de zoge naamde Rode Kapel van de Grote of Sint Gertrudiskerk de kist bijge zet, waarin zich sinds 1829 de resten bevinden van leden van het geslacht Glymes, heren en vrou wen, markiezen en markiezinnen van Bergen op Zoom, van hun verwanten en van enige opvolgers. De overbrenging en nieuwe bijzet ting was noodzakelijk geworden omdat de voormalige kerk van de H. Maagd waar zij tot dusverre rustten de oorspronkelijke bestem ming verloren heeft en verbouwd wordt tot theater. Dit treffende feit verdient nadere vermelding en historische toelich ting. In een volgend nummer van dit tijdschrift zal getracht worden daaraan te voldoen. De redactie. Oproep Het P.J. Meertensinstituut te Am sterdam kent verschillende afdelin gen. Het dialectenbureau doet taalkundig onderzoek naar streek- en vaktalen in het Nederlandse taalgebied. Het is de taak van dit bureau om de verschillen tussen de streektalen, die er nog zijn, te re gistreren, vast te leggen en te bestuderen. Het volkskundebu reau bestudeert de oorzaken van allerlei streekgebonden verschijn selen, zoals gebruiken bij geboor ten, begrafenis- en rouwgebruiken, woninginrichting enz. Een onderaf deling spoort oude liederen op, noteert deze en legt ze vast. Tenslotte is er nog het naamkun debureau dat veld-, boerderij- en waternamen verzamelt. Voor dat alles is de medewerking van vrijwilligers nodig. Indien er onder onze leden zijn, die belang stelling hebben voor genoemde onderwerpen en eventueel bereid zijn het bureau in zijn wetenschap pelijk werk bij te staan, dan kunnen zij zich op alle werkdagen tussen 9 en 16 uur in verbinding stellen met H.J. Beekveldt, Medewerkskon- takt, tel. 020-234698. Verzet 1940-1945 Bergen op Zoom De navolgende boeken kunnen nog besteld worden: a. Verzet in Westbrabant van de L.O./L.K.P. en Trouw b. Verzet in Westbrabant: De Or dedienst c. Verzet in Westbrabant: O.D. en L.O./L.K.P. Boeken zijn samengesteld door Dr. J. Buitkamp; zij zijn van gekarton neerd kunstleer met vele foto's. Onze leden kunnen een of meer van deze delen bestellen tegen de gereduceerde prijs van 30,per stuk (de normale prijs bedraagt 35,—). Bestellingen bij de Pen ningmeester, Zuidzijde Zoom 38, Bergen op Zoom, alwaar de boe ken door geïnteresseerden ook kunnen worden ingezien. Herdruk studies uit Bergen op Zoom deel I Na enkele jaren uitverkocht te zijn geweest is thans weer verkrijgbaar deel 1 van de Studies uit Bergen op Zoom oorspronkelijk uitgegeven in 1976. De herdruk van deze Studie is voorradig bij de Penningmeester en kan op de gebruikelijke wijze besteld worden dan wel tegen con tante betaling aldaar worden opge haald. De prijs bedraagt 37,50. Medewerkers gevraagd Welke leden hebben tijd en gele genheid om zich in te zetten ten be hoeve van aktiviteiten ten behoeve van onze vereniging. Wij kunnen bij tijd en wijle assistentie gebruiken bij het schrijven van artikelen, bij onze excursies, lezingen enz,, ad ministratieve werkzaamheden, ge ven van voorlichting, de ledenwer ving enz. Opgave wordt door het bestuur met belangstelling tegemoet gezien bij de Secretaris Mevr. P.C.M. Schenkenberg, lerlandstraat 5, Bergen op Zoom, alwaar ook na dere informatie kan worden ver kregen (telefoon 36012).

Periodieken

De Waterschans | 1988 | | pagina 1