Tradities herlevenvraagstukken blijven: X A 50 ^nfiav7 51 bij de inwijding van de nieuwe Sint Gertrudiskapel U t De recente inwijding van een Sint-Gertrudiskapel aan de Zee kant betekent een nieuwe mijlpaal in de historie van een lokale en re gionale traditie. Lokaal, omdat Sint Gertrudis in de Middeleeuwen patrones van de stad Bergen op Zoom was én van de kapel van het aangrenzende dorp (Oud-) Borg- vliet. Regionaal omdat verspreid over West-Brabant de verering eveneens voorkwam te Geertrui- denberg, te Prinsenbeek bij Breda, te Heerle bij Wouw, via Bergen op Zoom en Borgvliet naar het ver dronken dorp Hildernisse en van daar langs Ossendrecht naar Zand vliet. Vooral de concentratie langs de Schelde is opvallend.1 De historische betekenis van de traditie is duidelijk het bestaan daarvan vormt een waardevolle aanwijzing bij het vormen van me ningen en opvattingen over de vroegere geschiedenis van stad en streek. De verering van Sint Gertrudis van Nijvel was in de late Middeleeuwen bijzonder populair. De heilige heeft werkelijk geleefd en aangezien de voornaamste feiten uit haar be- V WILLEM VAN HAM staan door een tijdgenoot zijn vast gelegd hoeft daarover geen twijfel te bestaan. Weldra ontstonden rond haar persoon tradities en le genden. Afgezien van een histori sche kern is bij dit soort gegevens een zekere ongecontroleerde "creativiteit" in het spel. Gertrudis was de dochter van Pe pijn van Landen, een Frankisch hofmeier (bestuursambtenaar) en één van rijkste grondbezitters uit de Haspengouw (in België)Mogelijk had hij zijn bezittingen te danken aan de gunst van zijn heer, de Me- rovingische koning Dagobert (overleden 639)Deze vorst had aan bisschop Amandus land te Nij vel geschonken om een klooster te stichten. De stichting werd vervol gens in samenwerking met Pepijns vrouw Itta gerealiseerd. Hun doch ter Gertrudis werd in 626 geboren en deed reeds jong haar intrede in het genoemde klooster, dat zich ontwikkelde zich tot een van de be kendste abdijen van de Nederlan den. Over haar sterfjaar is men het nog niet eens dit kan 653, 659 of 664 geweest zijn. Zij liet haar bezit tingen na aan de abdij deze ston den sindsdien bekend als het erf deel van Sint Gertrudis. Tot zover de feiten thans de tradities en de legenden.2 Hieronder worden alleen de tradi ties van Bergen op Zoom en Borg vliet besproken. Tegen de achter grond van een veranderend land schap wordt de geschiedenis sa mengevat van de objecten, die de tradities en legenden alhier gestalte gaven de kapel en de bron van Sint Gertrudis. In de behandeling van het onderwerp is tot dusverre helaas sprake van bepaalde mis verstanden en van verwarring. Die gebreken in de geschiedschrijving worden gesignaleerd en ontmas kerd om tot een zuivere weergave van de feiten te geraken. Bij het onderzoek is gebleken, dat niet alle wetenschappelijke kwesties oplos baar zijn, maar dat mag men van de geschiedschrijving niet altijd verwachten. In het slotwoord wor den een aantal conclusies getrok ken, die naar ik mag hopen, kun nen bijdragen tot een toekomstig onderzoek van deze materie. De Gertrudistraditie De traditie plaatst te Bergen op Zoom een landgoed (villa), dat aan de abdij van Nijvel zou hebben be hoord en afkomstig zou zijn uit het erfdeel van Gertrudis. Daarbij doet men een beroep op twijfelachtige bronnen en op de bewering, dat de kerk van Bergen op Zoom in 654 door haar zou zijn gesticht. Dit laat ste neemt men, zeker sinds het midden van de zeventiende eeuw, als waarheid aan. Daarbij doet men een beroep op geschreven bronnen van twijfelachtige kwali teit. Deze documenten zijn, zeker voor het grootste deel, vals of on betrouwbaar.3 Het is de vraag of men in zijn afwij zing zo ver moet gaan als wijlen Al- bert Delahaye. Deze archivaris was een fervente bestrijder van legen den en overleveringen. Hij heeft aan het vraagstuk "Sinte Gertrudis in Brabant" ruim aandacht ge schonken. Daarbij neemt Bergen op Zoom een opvallende plaats in. Hij stelt, dat door de afwezigheid van gegevens niet te zeggen is, hoe de abdij van Nijvel aan haar bezit in Brabant en met name te Bergen op Zoom is gekomen. Delahaye ver onderstelt, dat de abdij door de heer van Breda is ingeschakeld bij het ontginningswerk (vanaf de twaalfde eeuw). Ook kan de voog dij van de hertog van Brabant over de abdij van invloed zijn geweest. Volgens hem zijn de gegevens over Sint Gertrudis en haar bezit van een omstreeks 1230 vervalste akte afgeleid.4 In elk geval maakte de abdij van Nijvel aanspraken op goederen of rechten alhier. Een zogenaamd tiende-eeuwse akte en een nog verdachter vermelding, die uit de zelfde tijd zou dateren, geven geen enkele zekerheid voor de werkelij ke situatie. De rechten van de abdij te Bergen op Zoom werden in de eerste helft van de dertiende eeuw door de he ren van Breda en zijn leenmannen aangetast. De abdij gaf in 1246 de strijd op en deed tegen een jaarlijk- WA se betaling afstand van haar be voegdheden. Pas in de vijftiende eeuw beschikken we over gege vens, die het bestaan van een ver ering van Sint Gertrudis te Bergen op Zoom bevestigen.5 Het zegel van het in 1428 gestichte kapittel van de parochiekerk bevat haar beeld.6 Het feit, dat de kerk aan haar gewijd was, kan op zich een reden vormen om te vermoeden, dat althans een deel van de overle vering die een band tussen Nijvel en Bergen op Zoom veronderstelt, juist is. Moeilijker is de kapel van Borgvliet in een traditioneel kader te plaat sen. Dat het bedehuis aan Gertru dis was toegewijd kan worden ver klaard uit het feit, dat het gebouwd was op gebied van de parochie Bergen op Zoom. De eigendom van het gebouw is ca. 1523 over gegaan uit handen van de schepe nen van Borgvliet aan Jan III, heer van Bergen op Zoom. Zoals een echte Glymes betaamt, liet hij niet na de eredienst en de heiligenvere ring te bevorderen, onder meer door het "adopteren" van de Ger trudiskapel. Dit gebouw bestond reeds in de eerste helft van de vijf tiende eeuw (zie hierna). In de vol gende eeuw plaatste de schepen bank van Borgvliet een beeld van Sint Gertrudis op haar zegel, ver gezeld van het wapen van de fami lie van de heren van Bergen op Zoom uit het huis Glymes.7 Ster ker staat Borgvliet in het licht van de legenden. Sint Gertrudislegenden Rondom Gertrudis bestaan van ouds een aantal legenden, die al dan niet in verbinding met Bergen op Zoom of Borgvliet worden gebracht. In de zeventiende eeuw nam men aan dat Gertrudis hier verbleven zou hebben en hier een kloostertje zou hebben bewoond, waarvan de kapel door Amandus zou zijn gewijd. Hierin voelde men zich gesterkt door een twijfelachtig fragment van een overigens geheel onbekende oorkonde en aan de •ij hand van de volkomen vervalste stichtingsakte van de Limburgse abdij Thorn8 Volgens anderen zou dit feit te Geertruidenberg geplaatst moeten worden. De vroegere bisdom-archivaris van Breda, Mer- kelbach van Enkhuizen, bracht de activiteiten van Amandus even eens in verband met de Don- gestad. Wel noemt hij Bergen op Zoom als onderdeel van een ko ningsgoed, dat vóór 653 geheel West-Brabant omvat zou hebben. Dit had als kern de villa Berghis in de gouw Scaldis (Schelde) ook Borgvliet maakt daarvan deel uit.'' De geschiedschrijvende pastoor Krüger vertelde, dat volgens "eene onafgebrokene overlevering" de heilige dagelijks uit Bergen op Zoom naar Borgvliet ging om daar te bidden. Eens voelde zij dorst en omdat zij geen water kon vinden, drukte zij haar stok of staf in de grond, waardoor een bron ont sprong.10 Uit middeleeuwse bronnen is het "drinken van Sinte Gherden min ne" bekend, dat plaats had. voor rnen een lange reis ondernam. Een verbinding tussen deze traditie en het bestaan van een bron kan voor de hand liggen. Slootmans somt enige van die verhalen op.11 De eerste zinnige kritiek op deze le genden kwam van pastoor Juten, geschiedschrijver van het Bisdom Breda. Hij veronderstelde, dat nie mand aan de hand van de hem be kende gegevens over de Gertrudis kapel en over de bron een band zou willen leggen tussen de devotie van de katholieken tot de H. Ger- ,-rrprf v| ,rc n b '1 De Waterschans nr. 4 1989 7. Zegel van het kapittel van Ber gen op Zoom7 5e eeuw. Afdruk 1539. De Waterschans nr. 4 1989 2. Zegel van de schepenen van Ossendrecht, 7 6e eeuw. Naast de heilige het wapen van het geslacht Boutersem, heren van Bergen op Zoom. Afdruk 1635. 3. Zegel van de schepenen van Borgvliet, 16e eeuw. Vóór de hei lige het wapen van het geslacht Glymes, heren van Bergen op Zoom. Afdruk 1535. 4. Afbeeldingen van de St.Ger trudiskapel ("Sainte Gertruyden het veerhuis van Vijfhuizen ("Vijf- houysen") en van het kasteel ("Borchvliet"). Rechts de kerk van het dorp Hildernisse. Fragment van de Scheldekaart uit 1468. Hf t V if Si"-; At'

Periodieken

De Waterschans | 1989 | | pagina 2