Bestuursmededelingen de Waterschans 77 VOORRADIGE BOEKWERKEN 20e jaargang nr. 2, juni 1990 BESTUUR Q VAN GASTHUISMEESTERS 32,50 MOMBOIRS EN REGENTEN WATERSCHANSEN: Lopende jaargang: losse nummers ƒ5, Voorgaande jaargangen: complete jaargang 4 stuks 17,50 losse nummers ƒ5, De nieuwe voorzitter Bergenaar. Geboren 20 april 1936 te Bergen op Zoom. Historicus. Afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen 1967. Hoofdvak: sociaal-economische geschiedenis. Echtgenoot van Bergse, Brigitte Asselbergs. Vader van vier zonen. Natuurliefhebber. Jager en visser. Muziekliefhebber. Bespeelde ooit bij Jacob Obrecht, nu nog maar zelden, de viool. Sinds 1966 leraar geschiedenis te Etten Leur. De laatste jaren toenemende inte resse in de geschiedenis van onze stad. Initiatiefnemer t.a.v. gedenk- tegel ter plekke vrijheidsboom op de Grote Markt. Is nog trots op tekst, die hij ziet als persoonlijk evangelie. Secretaris Stichting Cly- mes. Initiatiefnemer en ontwerper monument Heren en Vrouwen van Bergen op Zoom in St. Gertru- dis. Verwoordde betekenis Glymes- geslacht in dichtregels op plaquette (zie onder). Na "bezoek" Klokkenberg in 1987 hart verloren aan studie over Jan IV van Glymes. Bereidt daarover proefschrift voor o.l.v. Prof. Dr. H. de Schepper. Vol bewondering voor inrichting en functioneren Ge meentelijke Archiefdienst. Zelf trouw bezoeker "Blokstallen". Zou voor 1991 aandacht willen vragen voor herdenkingsten toonstelling, zoals vorig jaar in Hel mond, over 150 jaar metaalin dustrie in Bergen op Zoom. (De Ijzergieterijen van Asselbergs zou den dan ook 150 jaar bestaan ge vierd hebben.) Betreurt afwezigheid van Gieterij museum in Bergen op Zoom. Vindt dat dat nóg zou kunnen! Hoopt met "Vijf Heren Nota" het Markiezenhof nog meer tot het "Heerlijk middelpunt" van Bergen op Zoom te kunnen maken. Ziet het "Jaar van Europa" als zeer bruikbaar om diplomatieke rol van de Glymessen in een - tijdelijk - naar de zestiende eeuw ingericht Markiezenhof te benadrukken. Kent nog niet alle leden van de ge schiedkundige kring. Hoopt daar wel wat aan te doen. "ONS LEVEN EN WERKEN WAS BERGEN GEWIJD, HET LAND AAN DE ZOOM VAN ONS BRABANT. WIJ STEUNDEN MET TROUW EN MET KRACHT ONZE HEER, WAS 'T DE HERTOG, DE KEIZER OF KONING VAN 'T LAND, ONS HART BEHOORDE TOCH ALTIJD AAN BERGEN. WIJ SCHIEPEN DEEZ' STAD, BRACHTEN WELVAART EN MACHT TOT DE OORLOG MET SPAN JE DE KANSEN DEED KEREN. AL HIELD MEN ZICH VROOM, TE LANG WAS VERGETEL HEID LOON VAN HET GLYMES GESLACHT". AAN DE HISTORIE VAN HUN TIJD, IN HOF EN KERK VER STEEND, WORDE VOOR NU EN LATER TROTS EN TROUW ONT LEEND. Jaarvergadering Kort verslag van de jaarvergade ring, gehouden op dinsdag 24 april 1990 te 20.00 uur in café "De Ster". Aanwezig 55 leden. De agenda werd doorgenomen zonder wijziging en met accoordbe- vinding. In deze algemene ledenvergade ring vonden funktiewisselingen plaats in onze geschiedkundige Kring. Aan de orde kwamen: - Het afscheid van de erevoorzitter Dr. E.G.H. Hartel als gewoon bestuurslid. - De voorzitter de heer A.G. van der Stoel trad af en werd opge volgd door de heer drs. N.H.M. Grosfeld. - De penningmeester de heer J.W.A. van Gastel werd herkozen; statutair als zodanig zijn laatste pe riode. - Afscheid van de redactie-secre taris van de Waterschans de heer C.D. Vanwesenbeeck. Hij werd opgevolgd als secretaris door de heer drs. H.G.M. Daeter. Statutair trad mevrouw C.G.B.L. Broekmeyer-Albert uit de kascom- missie en de heer J.L. Vroon volg de haar op. Veel woorden en gebaren van er kenning en dank werden uitgewis seld. Na afloop van de vergadering volg de een ontspannende causerie door de heer C. Meerbach over zijn jeugdherinneringen. Cultureel weekend Op 8 en 9 September a.s. wordt er een cultureel weekend gehouden i.v.m. de opening van de Stads schouwburg en de Nationale Mo numentendag van 8 September. De Geschiedkundige Kring, die bij de sectie "geschiedkunde" van de Culturele Raad is aangesloten, zal zich dan ook manifesteren. JO FAUSTO NUMINE BERGA VICTRIX GESCHIEDKUNDIG TIJDSCHRIFT. MEDEDELINGENBLAD VAN DE GESCHIEDKUNDIGE KRING VAN STAD EN LAND VAN BERGEN OP ZOOM EREVOORZITTER: Dr. E.G.H. Hartel ERELID: Br. Alb. van Rijckevorsel VOORZITTER: Drs. N. Grosfeld SECRETARIAAT: Mevr. C.A.L. van der Veer Lange Parkstraat 5 3611 CP Bergen op Zoom tel. 01640-42518 PENNINGMEES TER/ LEDENADMINIS TRA TIE: J.W.A. van Gastel Postrekening 24 05 922 Bankrekening 52 50 45 244 ten name van Penningmeester Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom Zuidzijde Zoom 38 4611 DB Bergen op Zoom LEDEN: drs. G.W.M. van Aubel C.A. van Bekkum H.J.J. Mulders Mevr. P.C.M. Schenkenberg-Paulus REDAKT/E-SECRETAR/S STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM: W.A. van Ham REDAKT/E WA TERSCHANS: drs. G.W.M. van Aubel drs. H.G.M. Daeter W.A. van Ham A.G. van der Stoel REDAKTIE-SECRETARIAA T: drs. H.G.M. Daeter Faurestraat 60 4611 DJ Bergen op Zoom Tel. 01640-57339 VORMGEVING/DRUK: Vis-druk BV Alphen aan den Rijn vastgestelde Bestelletter Omschrijving verkoopprijs A STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 1 herdruk ƒ37,50 B STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM-2uitverkocht C STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 337,50 waarin de volgende artikelen zijn opgenomen: W.A. van Ham. De ligging van de vesting Bergen op Zoom. C.D. Vanwesenbeeck. De watermolen te Bergen op Zoom en zijn om geving. H. Scholtes, Armoede en de tafel van de H. Geest te Bergen op Zoom. J.C.L. Weyts, Beschouwingen over oude huizen in Bergen op Zoom. A. Weyts-Ramondt, Recompense voor timmeringhe. W.H.M. Donker. De weerspiegeling van de vestingfunctie van het 18e eeuws Bergen op Zoom op de lotgevallen van de wezen. Ch. de Mooij, Rond de kieswet van 1850 te Bergen op Zoom. D HET KLEINE HOF AAN DE GOUDENBLOEMSTRAAT17,50 E BERGEN OP ZOOM IN KAART GEBRACHT 17,50 F ST. JACOBSKAPEL AAN DE VISMARKT uitverkocht G DE HUIZEN DE DRAECK EN DE SCHERMINCKEL ƒ17,50 H STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 4uitverkocht I DE BERGSE VASTENAVOND VOOR 1940 ƒ17,50 J OM DE VRUCHTEN VAN GODS BERGƒ17,50 L EEN BERGSE IN OORLOGSTIJD12,50 M STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 537,50 geheel gevuld met de studie door Dr. E.G.H. Hartel, vijf dolle dagen in mei 1940. N HET MARKIEZENHOF TE BERGEN OP ZOOM ƒ17,50 Een overzicht vanuit de bronnen van zijn geschiedenis tot 1795 door W.A. uan Ham. O BERGEN OP ZOOM - GEBOUWD EN BESCHOUWDƒ48,50 Studies over stad en stadsbeeld, uitgegeven ter gelegenheid van het zevenhonderdjarig bestaan van de Heerlijkheid van stad en land van Bergen op Zoom, in samenwerking met Uitgeverij Canaletto, Alphen aan den Rijn. P STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 637,50 BESTELLINGEN VAN BOEKEN EN/OF WATERSCHANSEN MIDDELS STORTING BIJ BANK OF GIRO MET VERMELDING VAN BESTELNUMMER/LETTER OF TEGEN CONTANTE BETALING BIJ DE PENNINGMEESTER De Waterschans nr. 2 1990 Nieuwe voorzitter Drs. N. Grosfeld. Tekst plaquette bij Monument He ren en Vrouwen van Bergen op Zoom onthuld op 1-12 '89.

Periodieken

De Waterschans | 1990 | | pagina 1