Special "De de Waterschans 35 VOORRADIGE BOEKWERKEN BESTUUR n <7 r\ FAUSTO NU MINE BERGA VICTRIX GESCHIEDKUNDIG TIJDSCHRIFT. MEDEDELINGENBLAD VAN DE GESCHIEDKUNDIGE KRING VAN STAD EN LAND VAN BERGEN OP ZOOM 20e jaargang nr. 3, oktober 1990 EREVOORZITTER: Dr. E.G.H. Hartel ERELID: Br. A.P. van Rijckevorsel VOORZITTER: drs. N.H.M. Grosfeld SEC RET AR!AA T: Mevr. C.A.L. van der Veer-Mar- kusse Lange Parkstraat 5 4611 CP Bergen op Zoom tel. 01640-42518 PENNINGMEES TER/ L EDEN AD MINIS TRA TIE: J.W.A. van Gastel Postrekening 24 05 922 Bankrekening 52 50 45 244 ten name van: Penningmeester Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom Zuidzijde Zoom 38 4611 DB Bergen op Zoom Tel. 01640-41481 LEDEN: drs. G.W.M. van Aubel C.A. van Bekkum H.J.J. Mulders Mevr. P.C.M. Schenkenberg-Paulus REDAKTIE-SECRETARIS STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM: W.A. van Ham REDAKTIE WATERSCHANS: drs. G.W.M. van Aubel drs. H.G.M. Daeter W.A. van Ham A.G. van der Stoel RED A K TIE-SECR ETA RIAA T: drs. H.G.M. Daeter Faurestraat 60 4611 DJ Bergen op Zoom Tel. 01640-57339 VORMGEVING/DRUK: Vis-druk BV Alphen aan den Rijn vastgestelde Bestelletter Omschrijving verkoopprijs A STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM-1 herdruk: 37,50 Bundel: Van Markiezaat en regio (korte studies over Westbrabant) Lokale geschiedschijving Bergen op Zoom Bewogen jaren voor het klooster van Huijbergen (1580-1648) Het ontstaan v.d. St. Annastraat Voltaire en het beleg van BoZ in 1947 De bevolking van B.o.Zoom in 1812 B STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM-2 uitverkocht C STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM-3 37,50 waarin de volgende artikelen zijn opgenomen: De ligging van de vesting Bergen op Zoom. De watermolen te Bergen op Zoom en zijn omgeving. Armoede en de tafel van de H. Geest te Bergen op Zoom. Beschouwingen over oude huizen in Bergen op Zoom. Recompense voor timmeringhe. De weerspiegeling van de vestingfunctie van het 18e eeuws Bergen op Zoom op de lotgevallen van de wezen. Rond de kieswet van 1850 te Bergen op Zoom. D HET KLEINE HOF AAN DE GOUDENBLOEMSTRAAT 17,50 E BERGEN OP ZOOM IN KAART GEBRACHT uitverkocht F ST. JACOBSKAPEL AAN DE VISMARKT uitverkocht G DE HUIZEN DE DRAECK EN DE SCHERMINCKEL17,50 H STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM-4 uitverkocht I DE BERGSE VASTENAVOND VOOR 1940 17,50 J OM DE VRUCHTEN VAN GODS BERG 17,50 Een beschrijving van de Bergse kerkgenootschappen en hun conflicten 1795-1814 L EEN BERGSE IN OORLOGSTIJD 12,50 M STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM-5 37,50 vijf dolle dagen. in mei 1940. - Beschrijving van de oorlogsdagen. N HET MARKIEZENHOF TE BERGEN OP ZOOM 17,50 Een overzicht vanuit de bronnen van zijn geschiedenis tot 1795 O BERGEN OP ZOOM - GEBOUWD EN BESCHOUWD 48,50 Studies over stad en stadsbeeld, uitgegeven ter gelegenheid van het zeven honderdjarig bestaan van de Heerlijkheid van stad en land van Bergen op Zoom, in samenwerking met Uitgeverij Canaletto, Alphen aan den Rijn. P STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM-637,50 Bundel: Spaans-Moors majolica; bodemvondsten uit de Potterstraat te BoZoom BoZoom in opkomst en eerste bloei ca 1200-1350: I. Van Domeingrond tot vrije stad II. Van vrije stad tot marktstad De liefdeswerken van de Vincentiusvereniging. Een beeld van de jaren 1849-1960 Q STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM-7 VAN GASTHUISMEESTERS, MOMBOIRS EN REGENTEN De geschiedenis van het Algemeen Burger Gasthuis en zijn voorgangers 1246- 1968 met algemene beschouwing over de geschiedenis tot in de Middeleeuwen bij het ontstaan van de stedelijke historie. R STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM-820,- "Ter ere van de Maagd" geschiedenis van kerk tot stadsschouwburg. WATERSCHANSEN: Complete jaargang 4 stuks 17,50 Losse nummers ƒ5, BESTELLINGEN VAN BOEKEN EN/OF WATERSCHANSEN MIDDELS STORTING BIJ BANK OF GIRO MET VERMELDING VAN BESTELNUMMER/LETTER OF TEGEN CONTANTE BETALING BIJ DE PENNINGMEESTER De Waterschans nr. 3 1990 De redactie heeft het genoegen, u een 'special' aan te bieden over de vroegere kerk van de H. Maagd Maria Ten Hemelopne ming. Nu dit gebouw als schouw burg is ingericht en plechtig in ge bruik genomen, past het over eni ge aspecten van de ontruiming en herinrichting een nabeschouwing te geven. Deze bijdragen konden geen plaats krijgen in het boek Ter ere van 'De Maagd', dat bij de opening van de Stadsschouw burg is verschenen. Zij zouden daarin wellicht ook niet hebben gepast, want dat boek vormt een afgerond geheel. De redactie hoopt, dat de lezers deze aanvul lingen op hun waarde zullen schatten en er nuttige informatie in zullen vinden. Wij zijn de auteurs zeer erkentelijk voor hun bijdragen en met name de heer W. van Ham voor zijn speciale zorg voor deze special. De redactie-secretaris CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Special 'DE MAAGD' [met bijdra gen van Willem van Ham... et al.]. - Bergen op Zoom: Geschiedkun dige kring van Stad en Land van Bergen op Zoom. - ill. Themanum mer van het Tijdschrift 'De Water schans'. - Met lit. opg. ISBN 90-734-37-18-0 Siso 718.4 UDC 725.822 (492*4600) Trefwoord: Stadsschouwburg De Maagd, Bergen op Zoom Interieur van de voormalige kerk van de H. Maagd na de demontage van de orgelgalerij, najaar 1988. Foto's op deze pagina en omslag: G. 's-Gravendijk.

Periodieken

De Waterschans | 1990 | | pagina 1