Bestuursmededelingen de Waterschans 21 DE GESCHIEDKUNDIGE KRING VAN STAD EN LAND VAN BERGEN OP ZOOM EREVOORZITTER: BESTUUR PENNINGMEES TER/ L EDEN A DM INI S TRA TIE: J.W.A. van Gastel Postrekening 24 05 922 en Bankrekening 52 50 45 244 ten name van Penningmeester Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom LEDEN: PUBLICATIES STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM DE WATERSCHANS BOEKENLIJST FAUSTO NUMINE BERGA VICTRIX GESCHIEDKUNDIG TIJDSCHRIFTEN MEDEDELINGENBLAD 22e jaargang nr. 2, juni 1992 ISSN: 0926-3918 Dr. E.G.H. Hartel ERELID: Br. Alberik (P. van Rijckevorsel) VOORZITTER: drs. N.H.M. Grosfeld SEC RET AR!AA T: Mevr. J.P.E.M. Kock- Asselbergs Olympialaan 1 5 4624 AA Bergen op Zoom Tel. 01 640-56383 Zuidzijde Zoom 38 4611 DB Bergen op Zoom Tel. 01640-41481 H.J.J. Mulders P.C.M. Schenkenberg-Paulus W.P. van Riemsdijk Redactie-secretaris: W.A. van Ham Redactie: drs. G. van Aubel drs. B. Daeter (Hoofdredacteur) drs. N. Grosfeld drs. J. Zwagemakers Redactie-secretariaat: drs. B. Daeter Faurestraat 60 4611 DJ Bergen op Zoom Tel. 01640-57339 Bestelletter Omschrijving verkoopprijs A STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM i 37,50 B STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM 2 uitverkocht C STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM 3 37,50 D KLEINE HOF AAN DE GOUDENBLOEMSTRAAT 17,50 E BERGEN OP ZOOM IN KAART GEBRACHT uitverkocht F DE SINT JACOBSKAPEL AAN DE VISMARKT uitverkocht G HUIZEN DE DRAECK EN DE SCHERMINCKEL 17,50 H STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM-4 uitverkocht Vestingwerken van Bergen op Zoom I DE BERGSE VASTENAVOND VOOR 1940 17,50 J OM DE VRUCHTEN VAN GODS BERG 17,50 L DAGBOEK VAN EEN BERGSE IN OORLOGSTIJD 12,50 M STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM 5 37,50 De vijf oorlogsdagen in Mei 1940 N HET MARKIEZENHOF TE BERGEN OP ZOOM17,50 O BERGEN OP ZOOM - GEBOUWD EN BESCHOUWD .uitverkocht Uitgegeven tgv 700-j. Heerlijkheid v. St. en L. v. Bergen op Zoom P STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM f.37,50 R STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM 732,50 Van Gasthuismeesters, Momboirs en Regenten S STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM-820,- Ter ere van de Maagd" geschiedenis van Maagdkerk tot stadsschouwburg WATERSCHANSEN: Lopende jaargang: losse nummers ƒ5,— Voorgaande jaargangen: complete jaargang 4 stuks 17,50 Losse nummers ƒ5, Rekeningen: POSTBANK: 24.05.922 BANK ABN-AMRO: 52.50.45.244 t.n.v. Penningmeester Geschiedkundige Kring te Bergen op Zoom BESTELLINGEN MIDDELS STORTING BIJ BANK OF GIRO MET VERMELDING VAN BESTELNUMMER OF TEGEN CONTANTE BETALING BIJ DE PENNINGMEESTER Nuttige adressen: H. Franken (Volksliedinvenstarisatie) Weebosch 133, 5571 NG Bergeijk Telefoon: 04974-1485 Bibliotheek KUB Tilburg 'Brabanticacollectie' Postbus 90153 5000 LE Tilburg Telefoon: 662127 Noordbrabants Genootschap Parade 17/Postbus 1104 5200 BD Den Bosch Telefoon: 073-139484 Rijksarchief Noord-Brabant De Citadel, Zuid-Willemsvaart 2 5211 NW Den Bosch Telefoon: 073-120733 Vereniging van Musea in Noord-Bra bant Reitse Hoevenstraat 30a, 5042 EH Til burg Telefoon: 013-632120 Federatie Noordbrabants Monumen- tenoverleg Torenstraat 32, 5268 AV Helvoirt Telefoon: 04118-3366 Stichting Informatiecentrum Volkscul tuur Lucas Bolwerk 1, 3512 EH Utrecht Telefoon: 030-319997 Drukkerij Vis Offset Alnhen aan den Riin De Waterschans nr. 2 1 992 Verslag Jaarvergadering De Algemene Jaarvergadering van de Geschiedkundige Kring heeft plaats gevonden op 14 april 1992. De vergadering, bijgewoond door 56 leden, verliep buitengewoon aangenaam en vlot. Na de opening herdacht de voor zitter N.H.M. Grosfeld de onlangs overleden oud-archivaris Korneel Slootmans en zijn vele verdiensten voor de Stad Bergen op Zoom. Voorts hoopte de Heer Grosfeld dat een nieuwe fase in de historie van de Geschiedkundige Kring dit jaar zal kunen worden ingeluid, wanneer een eigen onderkomen gerealiseerd zal kunnen worden. Ook deed de voorzitter een beroep op de leden hun betrokkenheid met de Kring te tonen door zich ac tief in te zetten bij de viering van het 25-jarig jubileum van de Kring in 1993. Enkele leden kwamen tij dens de vergadering al me origine le ideeën naar voren om die viering meer luister bij te zetten. Na vele jaren van grote inspanning werd vervolgens afscheid geno- meavan de bestuursleden de Heer C.W.M. van Aubel en de Heer C.A. van Bekkum. Als nieuw bestuurslid werd de Heer W.P. van Riemsdijk, adviseur van de Stich ting Cort Heyligers, verwelkomd. De Jaarvergadering werd besloten met de lezing door Mr C.G. Brecht over zijn te publiceren boek: 'Josi- na, 't is toch zonde. Op zeer boeiende wijze vertelde de Heer Brecht over het juridisch onrecht wat deze vrouw, gevangene in de Gevangenpoort, in de jaren rond 1800, werd aangedaan. Een uitgebreid verslag van deze vergadering zal de leden, zoals ge woonlijk voor de Jaarvergadering van 1993 worden toegezonden. Nieuw bestuurslid De heer L.P. van Riemsdijk is door de algemene ledenvergadering van 14 april j.l. als bestuurslid aan gesteld. Hij is oud-commandant van de rijschool van de C. Heyli- gerskazerne te Bergen op Zoom. Ook vervult hij de functie van bestuurslid van het museum van de kazerne. De heer van Riemsdijk is zeer geïnteresseerd in geschiede nis. Voor de vereniging was hij geen onbekende. Bij diverse aktiviteiten kon De Geschiedkundige Kring via hem een beroep op de kazerne doen. Dat was bijvoorbeeld het ge val bij het Heerlijk Heemkamp van het Brabants Heem in 1987. En voor enige lezingen. De vereniging verwacht, in deze periode van bloei, veel van hem! 12 V2 lid van de Geschiedkun dige Kring De dames: E. Fokker-de Oude; J. Jungbeker-de Vos; M. Nijssen-u.d. Boom uit Bergen op Zoom. De heren: G. Groeneweg; P. Hegstraten; C. de Laat; J. de Krom; A. van Loon; G. den Ou den; A. van der Stoel; J. van Til burg; Boekhandel Van der Kreek, allen uit Bergen op Zoom. Heer A. Bos, Zeist; CH. van Dijck, Halste ren; ir. M. Geuze, Wouw; P. van Gent, Etten-Leur; W. v.d. Heg den, Boxtel; G. de Valk, Enschede en drs. E. Nijpels uit Breda. Grenzeloos Heemkamp 1992 De heemkundekring 'Amalia van Solms' te Baarle-Hertog-Nassau organiseert aldaar een heemkun dig werkkamp van 19 t/m 22 augustus 1992. Kosten 150 p.p. Opgave bij bovengenoemde heemkundekring: Kerkstraat 4, B- 2387 Baarle-Hertog. Mededeling voor de leden in zake bestellen van boekwer ken met korting a. Bij de Uitgeverij Brabantia Nostra is verschenen '10 mei 1940 - DE SCHORPIOEN SLAAT TOE - de eerste luchtlandingsoperatie in de geschiedenis' door F.S.A. Beekman. Dit boekwerk voorzien van vele (voorheen nimmer gepubliceerde) foto's kwam tot stand door mede werking van vele commando's en militairen betrokken bij de luchtlan dingen in Nederland in Mei 1940. Het boek telt 120 pagina's. De prijs bedraagt 35, Uitsluitend door onze leden kunnen wij dit boek col lectief bestellen voor slechts 30, Leden die dit boek willen hebben kunnen dit bestellen door storting van 30,op postreke ning 24.05.922 t.n.v. Penning meester Geschiedkundige Kring te Bergen op Zoom. b. In De Waterschans 2/1988 stond een mededeling m.b.t. boe ken over het verzet 1940-1945 in Westbrabant. Voor Bergen op Zoom zijn inzonderheid van be lang: - Verzet in Westbrabant van de LO/KP en Trouw - Verzet in Westbrabant 'De Orde Dienst' - Verzet in Westbrabant O.D. en L.O./L.K.P. De boeken zijn samengesteld door Dr. J. Buitenkamp en voorzien van vele foto's. De prijs per deel be draagt 35,— (3 delen derhalve ƒ105,Voor onze leden tegen de gereduceerde prijs van 30, verkrijgbaar via onze Penning meester op de wijze als onder a. aangegeven. Nieuwe leden: Mevrouw C. Vaas te Bergen op Zoom. De heren: H. Becht; P. Hoevenaars; P. Huesman; A. van Loon; A.J. van Loon; M.P.M. van Loon; J.A.M. Timmermans; dr. F. Vaas, allen uit Bergen op Zoom. Mevrouw A. de Ruiter te Ossen- drecht. De heren: J.A.M. van Broekhoven te Veldhoven; E. Jan sen te Hoogerheide; M.J. Klaassen te Purmerend; J.C. de Puit te

Periodieken

De Waterschans | 1992 | | pagina 1